Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 OZ vzájomné práva a povinnosti súvisiace s nákupom v internetovom obchode dostupnom na internetovej stránke ampul.eu, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť AMPUL SYSTEM s.r.o., IČO: 048 87 557, so sídlom Čsl. Armády 641/40, 787 01 Šumperk, Česká republika (ďalej len"predávajúci" alebo "AMPUL").

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len"obchodné podmienky") upravujú povinnosti stanovené v ustanoveniach zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ako aj v ďalších platných právnych predpisoch.

2. Zákazníkom internetového obchodu AMPUL je buď: i) spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona (ďalej len"spotrebiteľ"), ii) osoba iná ako spotrebiteľ (tieto dva typy zákazníkov spolu ďalej len"kupujúci").

3. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok a Zásady ochrany osobných údajov, a potvrdzuje, že mal možnosť sa s nimi v dostatočnom predstihu pred uzatvorením Kúpnej zmluvy oboznámiť a súhlasí s nimi.

4. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 6. Obchodné podmienky platné a účinné v deň vytvorenia objednávky budú kupujúcemu poskytnuté v textovej podobe zaslaním na elektronickú adresu, ktorú kupujúci poskytne predávajúcemu pri vytvorení objednávky.

Článok II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke. 2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

2. Ponuka na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb za stanovenú cenu urobená v rámci podnikania formou reklamy, katalógu alebo vystavenia tovaru sa považuje za ponuku s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podniku plniť. Informácie o tovare a cena uvedená predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu (t. j. cena, ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä na obvyklé ceny tovaru na trhu, nemôže byť správna, ak nedosahuje ani výrobné náklady tovaru).

3. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje uvedené kupujúcim v objednávke. 4. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby".

4. Vzniknutú zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. 5. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak

 1. tovar sa už nevyrába a/alebo nedodáva,
 2. tovar je na internetovej stránke predávajúceho zobrazený za zjavne nesprávnu cenu, pričom za zjavne nesprávnu cenu sa považuje cena tovaru, ktorá je viditeľne nižšia ako cena obvyklá a ktorá nebola predávajúcim osobitne znížená prostredníctvom oznámenia v propagačných materiáloch predávajúceho (ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma vrátená do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcim).
 3. existujú dôvodné pochybnosti o skutočnej totožnosti Kupujúceho a/alebo ak boli zneužité osobné alebo iné identifikačné údaje Kupujúceho;
 4. vyjde najavo, že Kupujúci v minulosti podstatným spôsobom (t. j. opakovane a/alebo zvlášť závažným spôsobom) porušil zmluvu uzatvorenú s Predávajúcim (vrátane týchto Obchodných podmienok) a/alebo podmienky uvedené na internetovej stránke ampul.eu.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru označeného ako "Momentálne nedostupný", ak tovar už nie je možné dodať alebo nahradiť iným modelom, alebo ak sa výrazne zmenila jeho cena a kupujúci s tým pred samotným uzavretím kúpnej zmluvy nesúhlasí. Predávajúci o tejto situácii informuje kupujúceho. Ak bola časť alebo celá objednávka zaplatená, peniaze budú kupujúcemu vrátené.

6. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. 7. Ak sa zmluva uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (t. j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho), znáša kupujúci náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.); predávajúci neúčtuje náklady presahujúce základnú sadzbu poskytovateľa komunikačných služieb kupujúceho.

7. Predávajúci vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy v textovej podobe v primeranej lehote po uzavretí zmluvy, najneskôr však v čase dodania tovaru.

8. Záruka za akosť: Záruka za akosť vzniká vyhlásením poskytovateľa záruky, že uspokojí kupujúceho nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia, najmä vrátením kúpnej ceny, výmenou alebo opravou veci alebo poskytnutím služby v tejto súvislosti, ak vec nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení. Záruka za akosť vyplýva aj z vyhlásenia v inzeráte, ktorý je k dispozícii najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Ak je obsah záruky obsiahnutý v inom vyhlásení o záruke pre kupujúceho menej priaznivý ako obsah záruky uvedený v reklame, má prednosť obsah uvedený v reklame, pokiaľ nebol dodatočne zmenený pred uzavretím zmluvy rovnakým alebo porovnateľným spôsobom ako v reklame. Ak poskytovateľ záruky zaručuje, že vec si pri bežnom používaní zachová svoje funkcie a výkonnosť po určitú dobu, má kupujúci v rámci záruky prinajmenšom právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale veci.

9. Doživotná záruka: Ak predávajúci poskytne a písomne potvrdí spotrebiteľovi tzv. doživotnú záruku na tovar, ide o záruku poskytovanú len pôvodnému vlastníkovi tovaru (t. j. len počas života pôvodného vlastníka, pričom záruka v tomto prípade neprechádza na jeho právnych nástupcov). Táto záruka sa poskytuje s podmienkou, že ak sa tovar, na ktorý bola poskytnutá, prestane vyrábať, doživotná záruka zanikne po uplynutí 5 rokov od ukončenia výroby výrobku.

Článok III. Cena, doprava a dodanie tovaru

1. Kúpne ceny tovaru a/alebo služieb sú uvádzané vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných platieb (napr. DPH). Na úhradu kúpnej ceny predávajúci ponúka všeobecne používané spôsoby platby; aktuálne platný a ponúkaný spôsob platby je zákazníkovi ponúknutý v čase nákupu v nákupnom košíku zákazníka.

2. Ak bola kúpna cena prispôsobená osobe spotrebiteľa na základe automatizovaného rozhodovania, spotrebiteľ bude o tom informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Kúpna cena nezahŕňa cenu za službu doručenia tovaru na miesto určené zákazníkom v objednávke. Cena za službu doručenia, ako aj spôsob a čas doručenia, závisí od výberu spôsobu dopravy zákazníkom v nákupnom košíku pred odoslaním záväznej objednávky.

4. V prípade, že si kupujúci v objednávke zvolí kombináciu osobného odberu v predajni predávajúceho a úhrady kúpnej ceny vopred (bez ohľadu na spôsob platby), je predávajúci oprávnený pri preberaní tovaru overiť totožnosť kupujúceho podľa dokladu totožnosti.

5. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odovzdá predávajúci kupujúcemu bezodkladne po prevzatí tovaru, v prípade technického problému na strane predávajúceho najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

6. Ak nie je dohodnutý čas plnenia, predávajúci odovzdá tovar spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, najneskôr však do tridsiatich dní. 7. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty len vtedy, ak predávajúci odmietol plniť alebo ak je plnenie v určenej lehote nevyhnutné vzhľadom na okolnosti pred uzavretím zmluvy alebo ak spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informoval predávajúceho, že dodanie tovaru v určenej lehote je nevyhnutné.

7. Ak má predávajúci odoslať vec spotrebiteľovi, je vec odovzdaná spotrebiteľovi v čase, keď ju prepravca odovzdá spotrebiteľovi alebo osobe určenej spotrebiteľom. 8. Ak je zásielka poškodená, predávajúci odporúča kupujúcemu, aby s dopravcom spísal škodový protokol.

8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po upozornení kupujúceho e-mailom a poskytnutí novej primeranej lehoty na prevzatie tovaru tovar vhodným spôsobom predať. 9. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že ak si Kupujúci opakovane neprevezme tovar napriek predchádzajúcej výzve Predávajúceho, má Predávajúci nárok na úhradu za uskladnenie (ak sa zmluvné strany nedohodnú na výške, platí obvyklá výška) a Predávajúci je oprávnený obmedziť spôsoby platby Kupujúceho len na bankový prevod alebo platbu kartou.

Článok IV. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy do 21 dní

1. V prípade zmlúv uzavretých na diaľku môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 21 dní. Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, lehota sa končí uplynutím 21 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba iná ako spotrebiteľom určený dopravca prevezme tovar, alebo i. posledný kus tovaru, ak si spotrebiteľ objedná niekoľko kusov tovaru v jednej objednávke, ktoré sa dodávajú samostatne, ii. posledný kus alebo časť dodávky tovaru pozostávajúcej z viacerých kusov alebo častí, alebo iii. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné opakované dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.

2. Uvedené obdobie je určené na to, aby sa kupujúci spotrebiteľ mohol primerane oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

3. Ak je vrátený tovar poškodený v dôsledku porušenia povinností kupujúceho zaobchádzať s tovarom v rozpore s týmto odsekom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru a odpočítať ju od vrátenej sumy.

4. Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu, t. j. spotrebiteľ môže využiť aj elektronický formulár poskytnutý predávajúcim, alebo môže odstúpenie od zmluvy zaslať okrem iného na kontaktnú adresu AMPUL, alebo môže využiť sieť prevádzok predávajúceho, ktorých zoznam nájdete pod týmto odkazom. Spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje, avšak pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení od zmluvy uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 21 dní spotrebiteľ zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho prijal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ak predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota je zachovaná, ak spotrebiteľ odošle tovar pred uplynutím lehoty. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, a nesmie javiť známky opotrebovania alebo poškodenia. 5. Spotrebiteľ môže vrátiť tovar aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.

6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy do 21 dní, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu spotrebiteľ. Ak nie je možné vrátiť tovar obvyklou poštovou cestou, predávajúci informuje spotrebiteľa o nákladoch pred uzavretím zmluvy, inak náklady znáša predávajúci.

7. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

8. V súlade s § 1837 OZ spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. pri poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu; pri odplatnom plnení len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia právo na odstúpenie od zmluvy zaniká;
 2. dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy s tým, že k dodaniu môže dôjsť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu nezávislých od vôle podnikateľa,
 4. dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
 5. v. dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 6. naliehavú opravu alebo údržbu, ktorá sa má vykonať na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to sa však nevzťahuje na vykonanie iných ako požadovaných opráv alebo na dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu,
 7. dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodný na vrátenie po tom, ako ho spotrebiteľ rozbil (napr. štuple do uší, erotické pomôcky atď.),
 8. dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho spotrebiteľ rozbil,
 9. dodávanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,
 10. ubytovania, prepravy tovaru, prenájmu dopravných prostriedkov, stravovania alebo voľnočasových aktivít, ak sa má zmluva splniť v určitý deň alebo v určitom období,
 11. uzavreté na základe verejnej dražby podľa iného zákona, na ktorej môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo
 12. dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, po začatí plnenia; v prípade odplatného plnenia, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol informovaný, že právo odstúpiť od zmluvy tým zaniká, a podnikateľ mu vydal potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4 OZ.

Článok V. Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že tovar:

 1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

 1. tovar je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo priemyselné predpisy, ak technické normy neexistujú,
 2. tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ o nich predávajúci nevedel alebo pokiaľ neboli v čase uzavretia zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako boli urobené, alebo pokiaľ nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
 3. tovar sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a d. tovar zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar a/alebo služba boli vadné už v čase prevzatia, ak to povaha veci alebo vady nevylučuje. 4. Podľa § 2165 ods. 1 OZ spotrebiteľ môže reklamovať u predávajúceho vadu, ktorá sa prejaví na tovare v priebehu dvoch rokov od prevzatia (v prípade kúpy z druhej ruky môžu strany túto lehotu skrátiť na jeden rok). Uvedené lehoty sa nevzťahujú na obdobie, počas ktorého spotrebiteľ nemôže tovar používať, ak bol na vadu oprávnene upozornený.

4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú v súlade s kúpnou zmluvou vykonal predávajúci alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj vtedy, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.

5. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare a spotrebiteľovi nevzniká právo z chybného plnenia, ak chybu spôsobil predávajúci. Za vadu veci sa nepovažuje ani opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.

6. Ak má vec vadu, môže spotrebiteľ požadovať jej odstránenie dodaním novej veci bez vady alebo opravou veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či možno vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre spotrebiteľa. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

7. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila spotrebiteľovi značné ťažkosti (s prihliadnutím na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady, aby odstránil vadu. Ak si spotrebiteľ neprevezme vec v primeranej lehote po tom, čo ho predávajúci informoval o možnosti prevzatia veci po oprave, má predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie (ak sa strany nedohodnú na výške poplatku, platí obvyklá výška.

8. Spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu (t. j. rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnou vecou, ktorú spotrebiteľ dostal) alebo odstúpiť od zmluvy, ak: a. predávajúci odmietne vadu odstrániť alebo ju neodstráni v primeranej lehote po jej vytknutí a/alebo neprevezme vec na odstránenie vady na vlastné náklady; b. vada sa opakuje (t. j. tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád); c. vada je podstatným porušením zmluvy (t. j. d. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa.

9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná; má sa však za to, že vada nie je nepodstatná. 10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo spotrebiteľ vec prevzal alebo čo mu spotrebiteľ preukázal, že vec odoslal.

10. V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebenia. 11. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. V takýchto prípadoch má kupujúci spotrebiteľ namiesto práva na výmenu nárok na primeranú zľavu.

11. Kupujúci - podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa sa zakladá aj na neskôr vzniknutej vade, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

12. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá sa nachádza na mieste predávajúceho alebo na mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.

13. Reklamácia: Kupujúci reklamuje vadu telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, ktorej zoznam je k dispozícii tu. Ak Kupujúci reklamuje vadu písomne alebo elektronicky, uvedie svoje kontaktné údaje, popis vady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie. Elektronický formulár na uplatnenie reklamácie (reklamačný formulár).

14. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho nie je možná. 15. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu, čistý a kompletný. Osobitné balenie tovaru na prepravu, najmä v podobe čistenia plniacich systémov, filtrov a podobne (ak je to možné vykonať bez porušenia ochranných prvkov), sa vzťahuje na tovar, ktorý môže vytekať, rozlievať sa alebo inak miešať rôzne druhy tovaru - napr. plnenie tlačiarní atramentom.

15. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Článok VI. Osobitné ustanovenia pre digitálny obsah alebo služby digitálneho obsahu

(1) Ak je predmetom kúpnej zmluvy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoju funkciu (ďalej len "digitálna vec"), predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si tovar po prevzatí zachoval funkcie uvedené v článku V ods. 1 a 2 týchto podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti:

 1. po dobu dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a ak je poskytovanie dohodnuté na obdobie dlhšie ako dva roky, počas celého tohto obdobia,
 2. tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytnúť jednorazovo; to sa posudzuje podľa druhu a účelu tovaru, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a na povahu záväzku.

Tento odsek sa neuplatňuje, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie sa nebudú poskytovať, a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

2. Ak kupujúci nevykoná aktualizáciu podľa predchádzajúceho odseku v primeranej lehote, nemá kupujúci žiadne práva vyplývajúce z vady, ktorá je spôsobená výlučne nevykonaním aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie alebo neaktualizoval alebo neaktualizoval správne v dôsledku nedostatkov v pokynoch.

3. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článku VI ods. 1 písm. a) týchto podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.

Článok VII. Ďalšie osobitné ustanovenia

1. Záloha na tovar: V prípade tovaru na špeciálnu objednávku alebo tovaru, ktorý nie je na sklade alebo ktorého množstvo nie je obvyklé, môže predávajúci požadovať zálohu. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o požiadavke na zálohu.

2. Darčeky. Akékoľvek práva kupujúceho nie je možné uplatniť v súvislosti s darčekmi, ktoré sú poskytované úplne bezplatne. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadi sa platnými a účinnými právnymi predpismi pre darovacie zmluvy. Darovacia zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a spotrebiteľom s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy do 14 dní podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je povinný vrátiť predávajúcemu poskytnuté darčeky spolu so zakúpeným tovarom. Ak nie je možné predmet bezdôvodného obohatenia vrátiť, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny V opačnom prípade má predávajúci právo požadovať peňažnú náhradu vo výške hodnoty daru. Ak kupujúci nemá záujem o bezplatný dar, uvedie túto informáciu pred uzavretím zmluvy

3. Ak si však kupujúci nevyzdvihne objednaný tovar, hoci darček (napr. vo forme poukážky alebo zľavového kódu) už bol kupujúcemu poskytnutý a kupujúci už zľavový kód alebo poukážku uplatnil, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu okrem poplatku za uskladnenie aj peňažnú náhradu vo výške hodnoty poukážky. Ak však dôjde k uplatneniu zľavových kódov bez toho, aby bol objednaný tovar prevzatý, uvedené podvodné konanie kupujúceho sa považuje za hrubé porušenie kúpnej zmluvy v zmysle článku II. ods. 4, iv. týchto obchodných podmienok s následkami uvedenými v článku III. ods. 10 týchto obchodných podmienok, prípadne aj s možnými trestnoprávnymi následkami pre kupujúceho.

4. Darčekové poukážky: Predávajúci je emitentom darčekových poukážok AMPUL v rôznych nominálnych hodnotách. Tieto poukážky je možné zakúpiť rovnako ako akýkoľvek iný tovar ponúkaný Predávajúcim. Darčekovú poukážku je možné použiť v akejkoľvek objednávke uskutočnenej u Predávajúceho. Darčekovú poukážku je potrebné použiť naraz, hodnotu poukážky nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok. Celková hodnota objednávky, v ktorej sa má darčekový poukaz uplatniť, musí byť vyššia alebo rovná hodnote poukazu. Každý darčekový poukaz má jedinečný kód, ktorý zabezpečuje jeho jedinečnosť.

5. Kupujúci môže darčekový poukaz uplatniť v pobočkách predávajúceho alebo v internetovom obchode. Kód vytlačený na poukaze slúži na uplatnenie jeho hodnoty vo forme zľavy. Zadaním jedinečného kódu poukazu do košíka pred odoslaním objednávky sa táto hodnota rezervuje na zníženie celkovej ceny objednávky. K skutočnému uplatneniu darčekového poukazu dôjde v čase fakturácie, keď sa hodnota darčekového poukazu skutočne odpočíta od ceny objednávky, čím sa zníži celková suma, ktorú treba zaplatiť.

6. V prípade zrušenia celej objednávky s darčekovým poukazom alebo jej časti je možné darčekový poukaz opätovne použiť v inej objednávke, ale len raz. V prípade zákonného zrušenia objednávky do 14 dní predávajúci kupujúcemu vráti jedinečný kód darčekového poukazu. V prípade problémov s uplatnením kódu darčekového poukazu predávajúci odporúča kupujúcemu kontaktovať zákaznícky servis.

7. Zvýhodnené sady. Spotrebiteľ bude vždy informovaný o pôvodnej cene, ako aj o zľavnenej cene, za ktorú predávajúci ponúka zľavnený set, a to prostredníctvom ponuky umiestnenej na internetovej stránke predávajúceho ampul.eu, ako aj pred realizáciou objednávky, pričom táto bude spotrebiteľovi k dispozícii na daňovom doklade.

8. Predaj na splátky: Ak si to spotrebiteľ želá, je možné zaplatiť cenu tovaru formou splátkového predaja uzavretím zmluvy o splátkovom predaji. Ak si to spotrebiteľ želá, môže túto zmluvu uzavrieť v predajni predávajúceho počas predajných hodín alebo v internetovom obchode predávajúceho. Konkrétne podmienky uzatvorenia zmluvy o splátkovom predaji vám na požiadanie oznámi predávajúci alebo ich nájdete tu.

9. Informácie a poradenstvo: Všetky ústne a písomné informácie o vhodnosti a možnosti použitia dodaného tovaru sú oznámené podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však len hodnotu skúseností predávajúceho a informácií, ktoré získal sám predávajúci, od výrobcu alebo od svojho dodávateľa.

10. Elektroodpad: Predávajúci zabezpečí spätný odber elektrozariadení z domácností a separovaný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri kúpe nových obdobných elektrozariadení alebo batérií a akumulátorov v prevádzke predávajúceho. Zákazník je tiež oprávnený odovzdať elektrozariadenie, elektroodpad alebo batérie alebo akumulátory na zberných miestach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci. Predávajúci zabezpečí bezplatný spätný odber elektrozariadení z domácností aj priamo v domácnosti, ak si zákazník objedná tovar podobného druhu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru. Zákazník môže odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie či akumulátory na zberných miestach spoločnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, so sídlom Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19943, uvedených na jej internetovej stránke http://www.asekol.cz/asekol/. Na tejto webovej stránke sú uvedené aj negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, grafické symboly separovaného zberu, informácie o zavedení separovaného zberu a jeho význame. Kupujúci je tiež oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie alebo akumulátory na zberných miestach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci. Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie alebo akumulátory sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom, ale musia sa odovzdať na určených miestach, t. j. zberných dvoroch alebo miestach spätného odberu, ako sú vyššie uvedené miesta. Predmetné zariadenia a odpad sa ďalej použijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z takýchto zariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

11. V prípade doručovania písomností medzi zmluvnými stranami sa za doručovaciu adresu považuje sídlo predávajúceho a adresa kupujúceho uvedená v objednávke. Písomná komunikácia medzi Predávajúcim a Podnikom Kupujúceho sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom dátovej schránky.

12. Spotrebiteľské recenzie: Zverejnené spotrebiteľské recenzie tovaru pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí tovar alebo službu skutočne použili alebo zakúpili. Predávajúci umožňuje zverejnenie spotrebiteľských recenzií až po zakúpení tovaru alebo služby, čím overuje pravosť spotrebiteľských recenzií.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Reklamácie: reklamácie a pripomienky kupujúceho, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci v súlade s platnými predpismi, pričom zákazník môže reklamácie a pripomienky uplatniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo využiť kontakty uvedené na internetovej stránke ampul.eu.

2. Ochrana osobných údajov: Spoločnosť AMPUL sa zaväzuje chrániť a zabezpečovať vaše osobné údaje. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame množstvo rôznych bezpečnostných technológií a postupov. AMPUL vaše osobné údaje nepredáva ani inak neprenajíma nikomu inému.

3. Autorizácia: Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich kompetencií príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona a OZ vo vymedzenom rozsahu.

4. Riešenie sporov: Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.coi.cz. Alternatívne riešenie sporov možno iniciovať aj prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky dojednania a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia výlučne právom Českej republiky. Všetky vzniknuté spory sa riešia výlučne podľa práva Českej republiky a rozhodujú ich príslušné súdy Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Platnosť a účinnost: Objednávka Kupujúceho je po jej potvrdení archivovaná ako uzatvorená zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim za účelom jej plnenia a ďalšej evidencie a jej stav je Kupujúcemu prístupný. Zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku, prípadne v iných jazykoch, pokiaľ to nie je dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.09.2023.