Regulamin

Warunki handlowe spółki internetowej AMPUL SYSTEM s.r.o., nr ID: 048 87 557, nr VAT: CZ04887557, z siedzibą w Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział C, wkładka 65494 (dalej jako "AMPUL", "Sprzedający" lub "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Przepisy ogólne

1. niniejsze warunki (dalej "Warunki") zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszym (dalej "KC") i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym (dalej "Ustawa"), oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

2. Klientem sklepu internetowego AMPUL jest albo: i) konsument w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) Ustawy (zwany dalej "Konsumentem"), ii) osoba niebędąca konsumentem (te dwa rodzaje klientów zwane są dalej "Zamawiającym").

3. Niniejszy Regulamin reguluje, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 KC, wzajemne prawa i obowiązki powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem ampul.eu.

4. Zawierając Umowę Kupna, Kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin oraz Procedurę Reklamacyjną, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i potwierdza, że został z nimi należycie zapoznany. Kupujący zostanie dostatecznie poinformowany o niniejszych Warunkach oraz Procedurze Reklamacyjnej i będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

5. Postanowienia odbiegające od tych warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

6. Przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojego przedsiębiorstwa. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu towary lub usługi.

7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie niniejszego Regulaminu. Zapis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.


II. Umowa kupna

1) Ofertą zawarcia umowy kupna-sprzedaży (ofertą) jest umieszczenie przez sprzedającego oferowanego towaru na stronie internetowej. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedawca przesyła Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego. Powstała umowa może być zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub na podstawie podstaw prawnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo m.in. do anulowania zamówienia lub jego części, jeżeli: i) towar nie jest już produkowany, ii) towar nie jest już dostarczany, iii) cena dostawcy towaru uległa istotnej zmianie, lub iv) na stronie internetowej Sprzedawcy towar wyświetla ewidentnie błędną cenę. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona.

2. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie".

3. Wszelkie prawa kupującego nie mogą być realizowane w przypadku prezentów przekazywanych całkowicie bezpłatnie. Takie towary spełniają warunki umowy darowizny i podlegają aktualnym i obowiązującym przepisom dotyczącym umów darowizny. Umowa darowizny zawierana jest pomiędzy sprzedawcą a konsumentem z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży w terminie 14 dni zgodnie z § 1829 ust. 1 KC, konsument zobowiązany jest do zwrotu sprzedawcy prezentów przekazanych wraz z zakupionym towarem.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towary oznaczone jako "Aktualnie niedostępne", jeśli towar nie może być już dostarczony lub zastąpiony innym modelem lub jeśli jego cena uległa znacznej zmianie, a Kupujący nie zaakceptuje tego przed faktycznym zawarciem umowy kupna. Sprzedawca poinformuje Kupującego o tej sytuacji. Jeśli część lub całość zamówienia została opłacona, pieniądze zostaną zwrócone kupującemu.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego w Zamówieniu kombinacji odbioru osobistego w sklepie Sprzedawcy i zapłaty ceny zakupu z góry (niezależnie od sposobu płatności), Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Kupującego według dokumentu tożsamości przy odbiorze towaru.

6. Ceny towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy podawane są dla krajów Unii Europejskiej, zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane.

7. W krajach spoza Unii Europejskiej mogą obowiązywać dodatkowe opłaty (VAT, Opłata celna). Aby uzyskać więcej informacji na temat tych kosztów, skontaktuj się z organami podatkowymi i celnymi w swoim kraju.

8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę - z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę zgodnie z warunkami określonymi w ustawie nr 235/2004 Dz.U., o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, w ciągu 15 dni od daty dostawy towaru i prześle ją Kupującemu w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przesłał Kupującemu karty gwarancyjnej, dokument podatkowy przesłany przez Sprzedawcę Kupującemu zgodnie z ust. 8) powyżej pełni rolę karty gwarancyjnej.


III. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

1) Prawa i obowiązki w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące powszechnie przepisy prawa, w szczególności §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 KC.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:
(a) ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia takie właściwości, jakie sprzedawca lub producent opisał lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
b) towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do jakiego towary tego rodzaju są zwykle używane,
(c) towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
(d) towary są odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz
(e) są zgodne z wymogami prawa.

3. Jeżeli towar nie ma wymienionych właściwości, kupujący może żądać także dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać tylko wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, kupujący jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma również prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W tym przypadku kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany części lub do naprawy, może żądać stosownego rabatu. Kupujący ma również prawo do stosownego rabatu, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić części towaru lub naprawić towaru, a także jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady sprawiłoby kupującemu znaczne trudności.

5. O ile dla poszczególnych towarów nie został określony dłuższy termin, kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady występującej w towarze konsumpcyjnym w następujący sposób:
(a) dla nowych towarów w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania;
b) dla towarów nierozpakowanych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania;
c) dla towarów zamiennych zgodnie z sekcją 2168 CC w ciągu dwudziestu jeden miesięcy od ich otrzymania; oraz dla towarów używanych zgodnie z sekcją 2168 CC w ciągu dwunastu miesięcy od ich otrzymania.
Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.

6. O ile nie ustalono inaczej dla poszczególnych towarów, sprzedawca udziela gwarancji jakości osobie kupującej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na okres dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru nowego i nierozpakowanego, dwudziestu jeden miesięcy od otrzymania towaru zamiennego oraz dwunastu miesięcy na towar używany.

7. Do celów artykułu III, ust. 5 i 6. niniejszego Regulaminu, uważa się, co następuje:
(a) za towary nierozpakowane uważa się towary, które zostały jedynie rozpakowane lub posiadają uszkodzone lub zamienne opakowanie i towary te nie były używane, a zawartość opakowania jest kompletna;
b) za towary używane uważa się towary, które mogły być testowane lub używane przez krótki okres czasu i mogą nosić estetyczne ślady takiego używania, ale ślady te nie wpływają na użyteczność i towary są w pełni sprawne;
c) towary używane to takie, które były używane i noszą ślady wcześniejszego użytkowania, ale są w pełni sprawne i zawsze dołączone są do nich wszystkie niezbędne akcesoria.
8.

9. artykuł III, ustęp 2 niniejszych warunków nie ma zastosowania: i) w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, ii) do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, iii) w przypadku towarów używanych, do wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez kupującego, lub iv) jeżeli wynika to z charakteru towarów.

10. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.


IV. Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku zawarcia umowy kupna za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sklep internetowy), konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny, zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

2. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim paragrafie, a konsument powinien w nim podać, że odstępuje od umowy, najlepiej z podaniem numeru zamówienia, daty zakupu i ewentualnie numeru konta do zwrotu pieniędzy.

3. Konsument może również skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w celu odstąpienia od umowy kupna. Konsument może wysłać odstąpienie od umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy info@ampul.eu.

4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na podstawie ustępów poprzedzających, Sprzedawca zwróci otrzymane od konsumenta środki pieniężne (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy towaru poniesione w związku z wybranym przez konsumenta sposobem dostawy towaru, który jest inny niż najtańszy sposób standardowej dostawy towaru oferowany przez Sprzedawcę) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od konsumenta, chyba że konsument określi inaczej. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Konsumenta po odesłaniu towaru przez Konsumenta lub w inny sposób, o ile Konsument wyrazi na to zgodę i Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków finansowych, zanim konsument nie zwróci towarów sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towary sprzedawcy.

5. Natomiast zapis KC o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni na podstawie art. 1829 § 1 KC nie może być rozumiany jako możliwość nieodpłatnego użyczenia towaru. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z art. 1829 ust. 1 KC, musi w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przekazać sprzedawcy wszystko, co otrzymał na mocy danej umowy, w tym np. prezenty. Jeżeli nie jest to już możliwe (np. towar został w międzyczasie zniszczony lub zużyty), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już dostarczyć. Jeżeli zwrócony towar jest częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić od konsumenta odszkodowania i potrącić swoją wierzytelność ze zwróconą ceną zakupu oraz zwrócić konsumentowi obniżoną cenę zakupu zgodnie z § 1833 KC.

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1837 KC, w szczególności w przypadku umów:
(a) o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i sprzedawca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
b) o dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
c) o dostarczanie napojów alkoholowych, które mogą zostać dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli Sprzedawcy,
d) dostarczenia towarów, które zostały zindywidualizowane przez konsumenta lub dla konsumenta,
e) dostarczenia towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
f) naprawy lub konserwacji dokonywanej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; Nie dotyczy to jednak przypadków późniejszych napraw innych niż żądane lub dostarczenia części zamiennych innych niż żądane,
g) dostarczenia towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych (np. golarki, depilatory itp.),
h) o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone oryginalne opakowanie,
i) o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism,
j) o zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub rekreację, jeżeli sprzedawca świadczy te usługi w określonym terminie,
k) zawieranych na podstawie aukcji publicznej zgodnie z przepisami regulującymi aukcje publiczne, lub
l) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru, a w przypadku umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - koszty zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter nie może on zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

V. Rejestrowanie sprzedaży

Zgodnie z ustawą nr 112/2016 Dz.U., o ewidencji sprzedaży, w brzmieniu późniejszym (dalej jako "Ustawa o ewidencji sprzedaży"), sprzedawca jest zobowiązany do wydania paragonu kupującemu. Jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

2. Sprzedawca wystawia paragony zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży w formie elektronicznej przesyłanej e-mailem lub w formie papierowej w zależności od wybranej formy płatności i sposobu transportu.


VI. Bony podarunkowe

Bony podarunkowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Sprzedawcę i podlegającymi wymianie wyłącznie na zakupy u Sprzedawcy. Kod umieszczony na certyfikacie służy do określenia technicznego sposobu realizacji kosztowności. W przypadku niezrealizowania zakupu lub odstąpienia od umowy przez konsumenta w ciągu 14-dniowego okresu zgodnie z sekcją 1829(1) CC, sprzedawca może wygenerować kod zastępczy dla konsumenta. Każde wygenerowanie nowego kodu nie powoduje zmiany wyceny.

2. Moment sprzedaży w rozumieniu ustawy o ewidencji sprzedaży w przypadku płatności bonem podarunkowym następuje w momencie wysłania towaru do kupującego.

VII. Odbiór urządzeń elektrycznych

1) Sprzedawca zapewnia odbiór sprzętu elektrycznego z gospodarstw domowych oraz selektywną zbiórkę odpadów elektrycznych, baterii i akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący jest uprawniony do przekazania starego sprzętu elektrycznego przy zakupie nowego podobnego sprzętu elektrycznego lub baterii lub akumulatorów w dowolnej placówce Sprzedawcy. Sprzedawca przy zakupie sprzętu elektrycznego zorganizuje również nieodpłatnie zwrot podobnego sprzętu elektrycznego od Kupującego w jego domu.

2) Kupujący jest również uprawniony do oddania sprzętu elektrycznego, odpadów elektrycznych lub baterii lub akumulatorów w punktach odbioru spółki ASEKOL a.s., z siedzibą: 273 73 231, z siedzibą Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wkładka 19943, wymienionej na swojej stronie internetowej http://www.asekol.cz/asekol/. Na stronie tej wymieniono również negatywne skutki działania substancji stosowanych w bateriach lub akumulatorach, symbole graficzne dotyczące selektywnej zbiórki, informacje o realizacji selektywnej zbiórki i jej znaczeniu. Nabywca ma również prawo do oddania sprzętu elektrycznego, elektrośmieci lub baterii lub akumulatorów do punktów zbiórki wyznaczonych do odbioru tych odpadów w danej gminie.

Sprzęt elektryczny, e-odpady, baterie lub akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami zmieszanymi, lecz muszą być składane w wyznaczonych miejscach, tj. punktach zbierania lub punktach odbioru, np. miejscach wymienionych powyżej. Przedmiotowe urządzenia i odpady będą dalej wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń. Niebezpieczne i szkodliwe substancje z takich urządzeń i odpadów mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

VIII. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem z komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi kupujący.

IX. Wkłady do zbiorów publicznych

1) Jeżeli Kupujący podczas zakupu u Sprzedawcy wybierze, że chce zasilić zbiórkę publiczną prowadzoną przez osobę trzecią, w której uczestniczy Sprzedawca, to w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostanie zawarta jednocześnie umowa darowizny pomiędzy Kupującym a osobą prowadzącą zbiórkę publiczną. Osoba prowadząca zbiórkę publiczną, a także informacje o zbiórce, jej celu i rejestracji, jest wskazana przy danej zbiórce.

2. Wkład nabywcy w zbiórkę publiczną jest w całości przekazywany przez sprzedawcę na odpowiednie konto zbiórki. Osoba prowadząca zbiórkę publiczną jest odpowiedzialna za wykorzystanie uzyskanych wpływów do realizacji celu zbiórki.

3. Wkład w zbiórkę jest bezzwrotny. Postanowienia artykułu IV niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania.

X. Przepisy końcowe

1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Kupujących za pośrednictwem adresu elektronicznego info@ampul.eu Sprzedawca przesyła informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

2. To w jaki sposób Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego opisane jest w sekcji Ochrona danych osobowych Klientów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą.

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy w określonym zakresie.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w wersji opublikowanej na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie Kupującego jest archiwizowane po jego potwierdzeniu jako zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w celu jego realizacji i dalszej rejestracji, a jego status jest dostępny dla Kupującego. Umowa może być zawarta w języku czeskim lub w innych językach, chyba że jest to powodem niemożności jej zawarcia.

5. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, konsument może również skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym przypadku konsument może zwrócić się do pozasądowego organu rozstrzygania sporów, którym jest czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz) i postępować zgodnie z określonymi tam zasadami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów można znaleźć również na stronie internetowej Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej. Możliwe jest również zainicjowanie alternatywnego rozwiązywania sporów poprzez formularz internetowy na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Niniejsze warunki są ważne i obowiązują dla zakupów w sklepach internetowych prowadzonych przez AMPUL SYSTEM s.r.o. od 10 października 2021 r.