Ehdot ja edellytykset

Internet-yrityksen AMPUL SYSTEM s.r.o., ID-numero: 048 87 557, alv-numero: CZ04887557, kotipaikka Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, rekisteröity Ostravan aluetuomioistuimen ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto C, lisäys 65494 (jäljempänä 'AMPUL', 'myyjä' tai 'AMPUL SYSTEM s.r.o.').


I. Yleiset säännökset

1. Nämä ehdot (jäljempänä "ehdot") on laadittu siviililain nro 89/2012, siviililaki, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "siviililaki"), ja kuluttajansuojalain nro 634/1992, kuluttajansuojalaki, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "laki"), sekä muiden voimassa olevien säädösten mukaisesti.

2. AMPUL-verkkokaupan asiakas on joko: i) lain 2 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu kuluttaja (jäljempänä "kuluttaja"), ii) muu henkilö kuin kuluttaja (näitä kahta asiakastyyppiä kutsutaan jäljempänä "ostajaksi").

3. Näillä ehdoilla säännellään KL 1751 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti niitä keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät Myyjän ja Ostajan välillä Myyjän verkkokaupan kautta tehdyn ostosopimuksen yhteydessä tai sen perusteella. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa osoitteessa ampul.eu sijaitsevalla verkkosivustolla.

4. Tekemällä ostosopimuksen ostaja hyväksyy nämä ehdot ja valitusmenettelyn, joka on näiden ehtojen erottamaton osa, ja vakuuttaa, että hän on tutustunut niihin asianmukaisesti. Ostajalle on annettava riittävästi tietoa näistä ehdoista ja valitusmenettelystä, ja hänellä on oltava mahdollisuus tutustua niihin ennen ostosopimuksen tekemistä.

5. Näistä ehdoista poikkeavista määräyksistä voidaan sopia ostosopimuksessa. Ostosopimuksen poikkeavat määräykset ovat ensisijaisia näiden ehtojen määräyksiin nähden.

6. Myyjä toimii liiketoimintansa puitteissa tehdessään ja toteuttaessaan ostosopimusta. Myyjä on yrittäjä, joka suoraan tai muiden yrittäjien välityksellä toimittaa tavaroita tai palveluita ostajalle.

7. Myyjä voi muuttaa tai täydentää näiden ehtojen sanamuotoa. Tämä määräys ei vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ehtojen edellisen version voimassaoloaikana.


II. Ostosopimus

1. Ostosopimuksen tekemistä koskeva tarjous (tarjous) on myyjän tarjoamien tavaroiden asettaminen verkkosivustolle. Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy tilauksen hyväksymisilmoituksella (hyväksyminen), jonka myyjä lähettää ostajalle sähköpostitse ostajan sähköpostiosoitteeseen. Näin syntynyttä sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa ainoastaan osapuolten sopimuksella tai oikeudellisin perustein. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muun muassa peruuttaa tilauksen tai sen osan, jos: i) tavaroita ei enää valmisteta, ii) tavaroita ei enää toimiteta, iii) tavaran toimittajan hinta on muuttunut merkittävästi tai iv) tavaran hinta on Myyjän verkkosivustolla ilmeisen virheellinen. Jos ostaja on jo maksanut osan tai koko kauppahinnasta, tämä summa palautetaan.

2. Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa ostajan tilaukseen syöttämiä tietoja. Ostajan on lähetettävä tilaus Myyjälle klikkaamalla "Lähetä tilaus" -painiketta.

3. Ostaja ei voi käyttää mitään oikeuksiaan täysin maksuttomiin lahjoihin. Tällaiset tavarat täyttävät lahjasopimuksen ehdot, ja niihin sovelletaan lahjasopimuksia koskevaa nykyistä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lahjasopimus tehdään myyjän ja kuluttajan välillä sillä edellytyksellä, että jos kuluttaja peruuttaa ostosopimuksen 14 päivän määräajassa kaupparekisterin 1829 §:n 1 momentin mukaisesti, kuluttaja on velvollinen palauttamaan ostettujen tavaroiden mukana toimitetut lahjat myyjälle.

4. Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa "Tällä hetkellä ei saatavilla" -merkinnällä varustettujen tavaroiden tilauksen, jos tavaroita ei voida enää toimittaa tai korvata toisella mallilla tai jos niiden hinta on muuttunut merkittävästi eikä ostaja hyväksy tätä ennen kauppasopimuksen varsinaista syntymistä. Myyjän on ilmoitettava ostajalle tästä tilanteesta. Jos tilaus on maksettu osittain tai kokonaan, rahat palautetaan ostajalle.

5. Jos Ostaja valitsee Tilauksessa yhdistelmän, jossa henkilökohtainen nouto tapahtuu Myyjän myymälästä ja kauppahinnan maksaminen etukäteen (riippumatta maksutavasta), Myyjällä on oikeus tarkistaa Ostajan henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksen perusteella tavaroita noutaessaan.

6. Myyjän verkkokaupan kautta tarjottujen tavaroiden ja palveluiden hinnat on ilmoitettu Euroopan unionin maissa, sisältäen arvonlisäveron ja kaikki siihen liittyvät maksut.

7. Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa voidaan periä lisämaksuja (alv, tullipalvelu). Lisätietoja näistä kustannuksista saat ottamalla yhteyttä oman maasi vero- ja tulliviranomaisiin.

8. Jos se on tavanomaista liiketoiminnassa tai jos yleisesti sitovissa säädöksissä niin määrätään, Myyjän on annettava Ostajalle veroasiakirja - lasku - ostosopimuksen nojalla suoritetuista maksuista. Myyjä vastaa arvonlisäverosta. Myyjän on laadittava arvonlisäverosta annetussa laissa nro 235/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, säädettyjen ehtojen mukainen veroasiakirja - lasku 15 päivän kuluessa tavaroiden toimituspäivästä ja lähetettävä se ostajalle sähköisessä muodossa, johon ostaja suostuu.

9. Jos Myyjä ei ole lähettänyt Ostajalle takuutodistusta, takuutodistuksena toimii veroasiakirja, jonka Myyjä on lähettänyt Ostajalle edellä olevan kohdan 8) mukaisesti.


III. Virheellisestä suorituksesta johtuvat oikeudet

1. Virheellistä suoritusta koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan sovellettavia yleissitovia oikeudellisia säännöksiä, erityisesti siviilioikeudellisia pykäliä 1914-1925, 2099-2117 ja 2161-2174.

2. Myyjä vastaa ostajalle siitä, että tavarat ovat virheettömiä vastaanotettaessa. Myyjä on vastuussa erityisesti siitä, että ostaja otti tavaran haltuunsa:
(a) sillä on osapuolten välillä sovitut ominaisuudet ja, jos sopimusta ei ole tehty, sellaiset ominaisuudet, jotka myyjä tai valmistaja on kuvannut tai joita ostaja on odottanut tavaran luonne huomioon ottaen ja niiden harjoittaman mainonnan perusteella,
b) tavara soveltuu myyjän ilmoittamaan tarkoitukseen tai siihen tarkoitukseen, johon tämäntyyppisiä tavaroita yleensä käytetään,
(c) tavarat vastaavat laadultaan tai valmistustavan osalta sovittua näytettä tai mallikappaletta, jos laatu tai valmistustapa on määritetty sovitun näytteen tai mallikappaleen perusteella,
d) tavarat ovat määrältään, mitoiltaan tai painoltaan asianmukaiset ja
e) ne täyttävät lain vaatimukset.

3. Jos tavaralla ei ole edellä mainittuja ominaisuuksia, ostaja voi myös vaatia uuden, virheettömän tavaran toimittamista, ellei se ole kohtuutonta vian luonne huomioon ottaen, mutta jos vika koskee vain osaa tavarasta, ostaja voi vaatia vain kyseisen osan vaihtamista; jos tämä ei ole mahdollista, hän voi purkaa sopimuksen. Jos tämä on kuitenkin kohtuutonta vian laatuun nähden, erityisesti jos vika voidaan korjata ilman aiheetonta viivytystä, ostajalla on oikeus saada vika korjattua veloituksetta. Ostajalla on myös oikeus uuden tavaran toimittamiseen tai osan vaihtamiseen, jos kyseessä on poistettava vika, jos hän ei voi käyttää tavaraa asianmukaisesti, koska vika toistuu korjauksen jälkeen tai koska vikoja on enemmän. Tällöin ostajalla on myös oikeus peruuttaa sopimus.

4. Jos ostaja ei peru sopimusta tai ei käytä oikeuttaan uuden virheettömän tavaran toimittamiseen, osan vaihtamiseen tai korjaamiseen, hän voi vaatia kohtuullista alennusta. Ostajalla on myös oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen, jos myyjä ei pysty toimittamaan uutta virheetöntä tavaraa, vaihtamaan tavaran osaa tai korjaamaan tavaraa sekä jos myyjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa tai jos virheen korjaaminen aiheuttaisi ostajalle huomattavia vaikeuksia.

5. Ellei yksittäisen tavaran osalta ole määritelty pidempää määräaikaa, ostajalla on oikeus käyttää oikeuttaan kulutustavaroissa ilmenevään virheeseen seuraavasti:
(a) uusista tavaroista kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta;
b) pakkaamattomista tavaroista kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta;
c) korvaavista tavaroista 2168 CC §:n mukaisesti kahdenkymmenen yhden kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta; ja käytetyistä tavaroista 2168 CC §:n mukaisesti kahdentoista kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta.
Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta, tavaran katsotaan olleen viallinen vastaanottohetkellä.

6. Ellei yksittäisten tavaroiden osalta ole toisin määritelty, myyjä antaa elinkeinotoiminnassaan ostavalle henkilölle laatutakuun, jonka kesto on uusien ja pakkaamattomien tavaroiden osalta 24 kuukautta niiden vastaanottamisesta, vaihtotavaroiden osalta 21 kuukautta niiden vastaanottamisesta ja käytettyjen tavaroiden osalta 12 kuukautta niiden vastaanottamisesta.

7. III artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi. Näiden ehtojen ja määräysten osalta katsotaan, että:
(a) pakkaamattomilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, jotka on vain purettu pakkauksesta tai joissa on vahingoittunut tai korvaava pakkaus ja joita ei ole käytetty ja joiden pakkauksen sisältö on täydellinen;
b) käytetyillä tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joita on mahdollisesti testattu tai käytetty lyhyen aikaa ja joissa voi olla esteettisiä jälkiä tällaisesta käytöstä, mutta tällaiset jäljet eivät vaikuta käyttökelpoisuuteen ja jotka ovat täysin toimintakuntoisia;
c) käytetyillä tavaroilla tavaroita, joita on käytetty ja joissa on aikaisemman käytön jälkiä, mutta jotka ovat täysin toimintakuntoisia ja joihin sisältyvät aina kaikki tarvittavat lisävarusteet.
8.

9. Näiden ehtojen III artiklan 2 kohtaa ei sovelleta: i) alempaan hintaan myytyjen tavaroiden osalta vikaan, josta sovittiin alempi hinta, ii) tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaan kulumiseen, iii) käytettyjen tavaroiden osalta vikaan, joka vastaa sitä käyttöastetta tai kulumista, joka tavaroilla oli ostajan haltuunottohetkellä, tai iv) jos tämä johtuu tavaran luonteesta.

10. Osapuolten muista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät myyjän virhevastuuseen, säädetään myyjän reklamaatiosäännöissä.


IV. Oikeus peruuttaa sopimus

Jos ostosopimus tehdään etäviestintää käyttäen (verkkokauppa), kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ilman perusteluja siviililain 1829 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti.

2. Ostosopimuksen peruuttaminen on lähetettävä myyjälle edellisessä kohdassa määritellyssä määräajassa, ja kuluttajan on ilmoitettava siinä, että hän peruuttaa sopimuksen, ja mainittava mieluiten tilausnumero, ostopäivämäärä ja tarvittaessa tilinumero palautusta varten.

3. Kuluttaja voi myös peruuttaa kauppasopimuksen käyttämällä Myyjän toimittamaa sähköistä lomaketta, joka on näiden ehtojen liitteenä. Kuluttaja voi lähettää peruuttamisilmoituksen kauppasopimuksesta muun muassa Myyjän rekisteröityyn toimipaikkaan tai liikepaikan osoitteeseen tai Myyjän sähköpostiosoitteeseen info@ampul.eu.

4. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen edellä olevien kohtien mukaisesti, myyjän on palautettava kuluttajalta saamansa varat (lukuun ottamatta määrää, joka vastaa tavaran toimituksen lisäkustannuksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että kuluttaja on valinnut tavaran toimitustavan, joka poikkeaa halvimmasta tavanomaisesta tavanomaisesta tavasta, jota myyjä tarjoaa) 14 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on peruuttanut ostosopimuksen, samalla tavalla kuin myyjä on saanut ne kuluttajalta, jollei kuluttaja toisin ilmoita. Myyjällä on myös oikeus palauttaa kuluttajan toimittama suoritus kuluttajan palauttaessa tavarat tai muulla tavoin, jos kuluttaja suostuu tähän ja jos kuluttajalle ei aiheudu lisäkustannuksia. Jos kuluttaja peruuttaa kauppasopimuksen, myyjä ei ole velvollinen palauttamaan kuluttajalle saamiaan varoja ennen kuin kuluttaja palauttaa tavarat myyjälle tai todistaa, että hän on lähettänyt tavarat myyjälle.

5. Sopimuksen 1829 §:n 1 momentin mukaista sopimuksen peruuttamista 14 päivän kuluessa koskevaa CC:n määräystä ei kuitenkaan voida ymmärtää mahdollisuudeksi lainata tavaroita maksutta. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta kaupparekisterin 1829 §:n 1 momentin mukaisesti, hänen on 14 päivän kuluessa peruuttamisesta luovutettava myyjälle kaikki, mitä hän on saanut kyseisen sopimuksen perusteella, mukaan lukien esimerkiksi lahjat. Jos tämä ei ole enää mahdollista (esim. tavara on tuhoutunut tai kulutettu sillä välin), kuluttajan on maksettava rahallinen korvaus siitä, mitä ei enää voida toimittaa. Jos palautettu tavara on osittain vahingoittunut, myyjä voi vaatia kuluttajalta vahingonkorvausta ja kuitata saatavansa palautetun kauppahinnan kanssa ja korvata kuluttajalle alennetun kauppahinnan CC 1833 §:n mukaisesti.

6. Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, erityisesti sopimuksia, jotka on tehty kuluttajansuojalain 1837 §:n mukaisesti:
(a) palvelujen suorittamisesta, jos ne on suoritettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja myyjä on ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut kuluttajalle, että kuluttajalla ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta peruuttaa sopimusta,
b) sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta, joiden hinta riippuu myyjän tahdosta riippumattomista rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa,
c) alkoholijuomien toimittamisesta, jotka voidaan toimittaa vasta kolmenkymmenen päivän kuluttua ja joiden hinta riippuu myyjän tahdosta riippumattomista rahoitusmarkkinoiden vaihteluista,
d) sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka kuluttaja on tehnyt tai jotka on tehty kuluttajan tilauksesta,
e) helposti pilaantuvien tavaroiden sekä sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka on toimituksen jälkeen peruuttamattomasti sekoitettu muihin tavaroihin,
f) korjaus- tai huoltotoimenpiteet, jotka suoritetaan kuluttajan pyynnöstä tämän osoittamassa paikassa; Tämä ei kuitenkaan koske muita kuin pyydettyjä korjauksia tai muiden kuin pyydettyjen varaosien toimittamista,
g) sellaisten sinetöidyissä pakkauksissa olevien tavaroiden toimittaminen, jotka kuluttaja on poistanut pakkauksesta ja joita ei voida palauttaa hygieniasyistä (esim. parranajokoneet, karvanpoistoaineet jne.),
h) ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman toimittamisesta, jos alkuperäinen pakkaus on rikkoutunut,
i) sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittamisesta,
j) majoitus-, kuljetus-, ateriapalvelu- tai vapaa-ajanpalveluista, jos myyjä tarjoaa nämä palvelut määräajassa,
k) julkisesta huutokaupasta julkisia huutokauppoja koskevan lain mukaisesti, tai
(l) digitaalisen sisällön toimittamisen osalta, paitsi jos se on toimitettu aineellisella tietovälineellä ja se on toimitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä, ja myyjä on ilmoittanut kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, että tällaisessa tapauksessa kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta.

7. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen, hän vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista ja, jos sopimus on tehty etäviestintävälineenä, tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos tavaroita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa tavanomaista postitietä pitkin.

V. Myynnin kirjaaminen

Myynnin kirjaamisesta annetun lain nro 112/2016 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä 'myynnin kirjaamista koskeva laki', mukaan myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kuitin. Samanaikaisesti myyjän on rekisteröitävä vastaanotettu myynti veroviranomaiselle verkossa; teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin kuluessa.

2. Myyjä antaa myyntirekisterilain mukaiset kuitit sähköisessä muodossa sähköpostitse tai paperilla valitun maksutavan ja kuljetustavan mukaan.


VI. Lahjakortit

1. Lahjakortit ovat Myyjän liikkeeseen laskemia arvopapereita, jotka voidaan lunastaa vain Myyjältä tehtyjä ostoksia vastaan. Todistuksessa olevaa koodia käytetään arvoesineiden tekniseen realisointitapaan. Jos kuluttaja ei suorita ostoa loppuun tai peruuttaa sen 14 päivän määräajassa kauppalain 1829 §:n 1 momentin mukaisesti, myyjä voi luoda kuluttajalle korvaavan koodin. Uuden koodin luominen ei johda arvonmäärityksen muuttumiseen.

2. Myyntihetki on myyntirekisterilain mukaan silloin, kun maksu suoritetaan lahjakortilla, silloin kun tavara lähetetään ostajalle.

VII. Sähkölaitteiden takaisinotto

1. Myyjän on varmistettava sähkölaitteiden takaisinotto kotitalouksista ja sähköjätteen, paristojen ja akkujen erilliskeräys asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Ostajalla on oikeus luovuttaa vanhat sähkölaitteet ostaessaan uusia vastaavia sähkölaitteita, paristoja tai akkuja mistä tahansa myyjän toimipisteestä. Myyjä huolehtii sähkölaitteita ostaessaan myös vastaavanlaisten sähkölaitteiden maksuttomasta palauttamisesta ostajan kotiin.

2. Ostajalla on myös oikeus luovuttaa sähkölaitteita, sähköromua tai paristoja tai akkuja ASEKOL a.s.:n, kotipaikka: 273 73 231, kotipaikka Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto B, numero 19943, kotisivuilta http://www.asekol.cz/asekol/, keräyspisteisiin. Sivustolla luetellaan myös paristoissa ja akuissa käytettyjen aineiden kielteiset vaikutukset, erilliskeräyksen graafiset symbolit, tietoa erilliskeräyksen toteuttamisesta ja sen merkityksestä. Ostajalla on myös oikeus palauttaa sähkölaitteet, sähköjäte tai paristot tai akut kyseisen kunnan kyseisten jätteiden keräykseen tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Sähkölaitteita, e-jätettä, paristoja tai akkuja ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on jätettävä niille varattuihin paikkoihin eli keräyspisteisiin tai palautuspisteisiin, esimerkiksi edellä mainittuihin paikkoihin. Kyseisiä laitteita ja jätteitä käytetään edelleen uusien laitteiden valmistukseen. Tällaisista laitteista ja jätteistä peräisin olevat vaaralliset ja haitalliset aineet voivat vahingoittaa ympäristöä tai ihmisten terveyttä.

VIII. Etäviestintävälineiden käytöstä aiheutuvat kustannukset

1. Ostaja suostuu käyttämään etäviestintävälineitä ostosopimuksen tekemisessä. Ostaja vastaa kustannuksista, joita ostajalle aiheutuu etäviestinnän käyttämisestä kauppasopimuksen tekemisen yhteydessä (Internet-yhteyskulut, puhelinkulut).

IX. Osuudet julkisiin kokoelmiin

1. Jos ostaja päättää Myyjältä ostamisen aikana, että hän haluaa antaa lahjoituksen kolmannen osapuolen ylläpitämään julkiseen kokoelmaan, johon Myyjä osallistuu, ostajan ja Myyjän välinen lahjoitussopimus tehdään samanaikaisesti ostajan ja julkisen kokoelman pitäjän välillä ostosopimuksen tekohetkellä. Julkisen kokoelman haltija sekä tiedot kokoelmasta, sen tarkoituksesta ja rekisteröinnistä ilmoitetaan kyseisen kokoelman kohdalla.

2. Myyjä siirtää ostajan osuuden julkiseen keräykseen kokonaisuudessaan asianomaiselle keräystilille. Julkisen kokoelman haltija on vastuussa siitä, että tuotot käytetään kokoelman tarkoituksen täyttämiseen.

3. Keräysmaksua ei palauteta. Näiden ehtojen IV artiklan määräyksiä ei sovelleta.

X. Loppusäännökset

1. Myyjä käsittelee ostajan valitukset sähköisen osoitteen info@ampul.eu kautta. Myyjä lähettää tiedot ostajan valituksen käsittelystä ostajan sähköiseen osoitteeseen.

2. Miten Myyjä käsittelee Ostajan henkilötietoja, on kuvattu kohdassa Asiakkaan henkilötietojen suojaaminen. Ostaja tunnustaa, että hän on velvollinen antamaan henkilötietonsa oikein ja totuudenmukaisesti ja että hän on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle ilman aiheetonta viivytystä kaikista henkilötietojensa muutoksista. Ostaja vahvistaa, että hänen antamansa henkilötiedot ovat oikeita.

3. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita kauppaluvan perusteella. Toimivaltainen kaupallinen virasto suorittaa kaupan valvontaa toimivaltansa puitteissa. Henkilötietojen suojaa valvoo henkilötietojen suojaamisesta vastaava virasto. Tšekin kauppatarkastusviranomainen valvoo muun muassa lain noudattamista määritellyn soveltamisalan puitteissa.

4. Nämä ehdot ovat voimassa sellaisina kuin ne on julkaistu Myyjän verkkosivustolla kauppasopimuksen tekopäivänä. Ostajan tilaus arkistoidaan sen jälkeen, kun se on vahvistettu ostajan ja myyjän väliseksi tehdyksi sopimukseksi, sen täyttämistä ja myöhempää rekisteröintiä varten, ja sen tila on ostajan saatavilla. Sopimus voidaan tehdä tšekin kielellä tai muilla kielillä, jos se ei ole syy sopimuksen tekemisen mahdottomuuteen.

5. Jos kuluttajan ja myyjän välillä syntyy riita, kuluttaja voi myös käyttää mahdollisuutta riidanratkaisuun tuomioistuimen ulkopuolella. Tässä tapauksessa kuluttaja voi ottaa yhteyttä tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisuelimeen, joka on Tšekin kauppatarkastusviranomainen (http://www.coi.cz ), ja noudattaa siellä vahvistettuja sääntöjä. Lisätietoa tuomioistuinten ulkopuolisesta riitojenratkaisusta löytyy myös Tšekin kauppatarkastusviranomaisen verkkosivuilta. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on mahdollista käynnistää myös verkkolomakkeella osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Nämä ehdot ovat voimassa ja voimassa AMPUL SYSTEM s.r.o.:n ylläpitämissä verkkokaupoissa tehtäviin ostoksiin 10. lokakuuta 2021 alkaen.