Villkor och bestämmelser

Villkor för Internetföretaget AMPUL SYSTEM s.r.o., ID-nummer: 048 87 557, momsnummer: CZ04887557, med säte i Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, registrerad i handelsregistret som förs av regiondomstolen i Ostrava, sektion C, insert 65494 (nedan kallad "AMPUL", "säljaren" eller "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Allmänna bestämmelser

1. Dessa villkor (nedan kallade "villkor") har utarbetats i enlighet med bestämmelserna i lag nr 89/2012 Saml. om civillagen, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "CC") och lag nr 634/1992 Saml. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "lagen"), samt andra gällande rättsliga bestämmelser.

2. En kund i AMPUL:s webbutik är antingen: i) en konsument i den mening som avses i avsnitt 2.1 a i lagen (nedan kallad "konsument"), ii) en annan person än en konsument (dessa två typer av kunder kallas nedan "köpare").

3. Dessa villkor reglerar, i enlighet med bestämmelserna i § 1751.1 i CC, de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal som ingåtts mellan säljaren och köparen via säljarens webbutik. Säljaren driver webbutiken på webbplatsen ampul.eu.

4. Genom att ingå köpeavtalet godkänner köparen dessa villkor och klagomålsförfarandet, som är en integrerad del av dessa villkor, och bekräftar att han/hon är väl förtrogen med dem. Köparen ska vara tillräckligt informerad om dessa villkor och klagomålsförfarandet och ska ha möjlighet att bekanta sig med dem innan köpeavtalet ingås.

5. Bestämmelser som avviker från dessa villkor kan avtalas i köpeavtalet. Avvikande bestämmelser i köpeavtalet ska ha företräde framför bestämmelserna i dessa villkor.

6. Säljaren ska agera inom ramen för sin verksamhet när han ingår och fullgör köpeavtalet. Säljaren är en företagare som direkt eller via andra företagare levererar varor eller tjänster till köparen.

7. Säljaren kan ändra eller komplettera ordalydelsen i dessa villkor. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetstiden för den tidigare versionen av villkoren.


II. Köpekontrakt

1. Erbjudandet om att ingå ett köpeavtal (erbjudandet) är säljarens placering av de erbjudna varorna på webbplatsen. Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen etableras genom leverans av accept av beställningen (accept), som säljaren skickar till köparen med elektronisk post till köparens elektroniska postadress. Det resulterande avtalet kan endast ändras eller upphävas genom överenskommelse mellan parterna eller på grundval av rättsliga grunder. Säljaren förbehåller sig rätten att bland annat annullera beställningen eller en del av den om i) varorna inte längre tillverkas, ii) varorna inte längre levereras, iii) priset hos leverantören av varorna har ändrats avsevärt, eller iv) varorna har ett uppenbart felaktigt pris på säljarens webbplats. Om köparen redan har betalat en del av eller hela köpeskillingen återbetalas detta belopp.

2. Innan beställningen skickas till säljaren ska köparen ha rätt att kontrollera och ändra de uppgifter som köparen angett i beställningen. Köparen ska skicka beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Skicka beställning".

3. Köparens rättigheter kan inte utövas för gåvor som tillhandahålls helt gratis. Sådana varor uppfyller villkoren för ett gåvoavtal och regleras av den gällande och effektiva lagstiftningen för gåvoavtal. Gåvoavtalet ingås mellan säljaren och konsumenten med villkoret att om konsumenten frånträder köpeavtalet inom 14-dagarsfristen enligt 1829 § 1 mom. i konsumentköplagen, är konsumenten skyldig att återlämna de gåvor som tillhandahållits tillsammans med den köpta varan till säljaren.

4. Säljaren förbehåller sig rätten att annullera beställningen av varor som är märkta med "För närvarande inte tillgängliga" om varorna inte längre kan levereras eller ersättas av en annan modell eller om priset har ändrats avsevärt och köparen inte accepterar detta innan köpeavtalet faktiskt ingås. Säljaren ska informera köparen om denna situation. Om en del av eller hela beställningen har betalats återbetalas pengarna till köparen.

5. Om köparen i beställningen väljer en kombination av personlig hämtning i säljarens butik och betalning av köpeskillingen i förväg (oavsett betalningssätt) har säljaren rätt att kontrollera köparens identitet enligt identitetshandlingen vid hämtning av varorna.

6. Priserna på varor och tjänster som erbjuds via säljarens webbutik är angivna för länder inom Europeiska unionen, inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter.

7. I länder utanför EU kan ytterligare avgifter (moms, tulltjänst) tillkomma. För mer information om dessa kostnader, vänligen kontakta skatte- och tullmyndigheterna i ditt land.

8. Om det är brukligt i affärsverksamheten eller om det föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser ska säljaren utfärda ett skattedokument - en faktura - till köparen med avseende på betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren ansvarar för mervärdesskatt. Säljaren ska utfärda ett skattedokument - en faktura i enlighet med villkoren i lag nr 235/2004 Coll. om mervärdesskatt, i dess ändrade lydelse, inom 15 dagar efter det att varorna har levererats och ska skicka den till köparen i elektronisk form, vilket köparen godkänner.

9. Om säljaren inte har skickat ett garantibevis till köparen ska det skattedokument som säljaren skickar till köparen i enlighet med punkt 8) ovan fungera som garantibevis.


III. Rättigheter till följd av bristfällig prestation

1. Rättigheterna och skyldigheterna i fråga om rätten till bristfällig prestation regleras av tillämpliga allmänt bindande rättsliga bestämmelser, särskilt §§ 1914-1925, 2099-2117 och 2161-2174 CC.

2. Säljaren är ansvarig gentemot köparen för att varorna är fria från fel vid mottagandet. I synnerhet är säljaren ansvarig för att köparen vid tidpunkten för övertagandet av varorna:
(a) Den har de egenskaper som parterna har kommit överens om och, i avsaknad av ett avtal, sådana egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen förväntade sig med hänsyn till varans art och på grundval av den reklam som de har gjort,
b) Varorna är lämpliga för det ändamål som säljaren har angett eller för vilket varor av det slaget vanligen används,
(c) Varorna överensstämmer i kvalitet eller utförande med det överenskomna provet eller exemplaret om kvaliteten eller utförande bestämdes med hänvisning till det överenskomna provet eller exemplaret,
d) Varorna är av lämplig kvantitet, mått eller vikt, och
e) De uppfyller lagens krav.

3. Om varorna inte har de ovan nämnda egenskaperna kan köparen också kräva leverans av nya varor utan fel, såvida inte detta är orimligt med hänsyn till felets art. Om felet endast gäller en del av varorna kan köparen dock endast kräva utbyte av denna del. Om detta inte är möjligt kan köparen häva avtalet. Om detta dock är oproportionerligt med hänsyn till felets art, särskilt om felet kan avhjälpas utan onödigt dröjsmål, har köparen rätt att få felet avhjälpt utan kostnad. Köparen har också rätt till leverans av nya varor eller utbyte av en del vid ett borttagbart fel om han inte kan använda varorna på ett korrekt sätt på grund av att felet återkommer efter reparationen eller på grund av ett större antal fel. I detta fall har köparen också rätt att häva avtalet.

4. Om köparen inte häver avtalet eller inte utövar sin rätt till leverans av nya varor utan fel, till utbyte av en del eller till reparation, kan han kräva en skälig rabatt. Köparen har också rätt till en skälig rabatt om säljaren inte kan leverera nya varor utan fel, ersätta en del av varorna eller reparera varorna, samt om säljaren underlåter att avhjälpa felet inom rimlig tid eller om det skulle orsaka köparen avsevärda svårigheter att avhjälpa felet.

5. Om inte en längre tidsperiod anges för de enskilda varorna har köparen rätt att utöva rätten till en defekt som uppstår i konsumentvaror enligt följande:
(a) för nya varor inom tjugofyra månader efter mottagandet,
b) för oförpackade varor inom tjugofyra månader efter mottagandet,
c) för ersättningsvaror i enlighet med avsnitt 2168 CC inom tjugoen månader efter mottagandet, och för begagnade varor i enlighet med avsnitt 2168 CC inom tolv månader efter mottagandet.
Om felet visar sig inom sex månader efter mottagandet ska varorna anses ha varit defekta vid mottagandet.

6. Om inget annat anges för enskilda varor ger säljaren en kvalitetsgaranti till den som köper i sin verksamhet under en period på tjugofyra månader från mottagandet för nya och oförpackade varor, tjugoen månader från mottagandet för utbytesvaror och tolv månader för begagnade varor.

7. Vid tillämpningen av artikel III.5 och III.6. av dessa villkor ska följande anses vara:
(a) Oförpackade varor ska anses vara sådana varor som endast har packats upp eller som har en skadad eller utbytesförpackning och sådana varor har inte använts och innehållet i förpackningen är fullständigt.
b) Begagnade varor ska anses vara sådana varor som kan ha testats eller använts under en kortare tid och som kan bära estetiska spår av sådan användning, men sådana spår påverkar inte användbarheten och varorna är fullt funktionsdugliga;
c) begagnade varor är varor som har använts och bär spår av tidigare användning men som är fullt fungerande och alla nödvändiga tillbehör ingår alltid.
8.

9. Artikel III punkt 2 i dessa villkor ska inte tillämpas: i) när det gäller varor som sålts till ett lägre pris, på den defekt för vilken det lägre priset avtalats, ii) på slitage som orsakats av normal användning, iii) när det gäller begagnade varor, på en defekt som motsvarar den grad av användning eller slitage som varorna hade när de övertagits av köparen, eller iv) om detta följer av varornas beskaffenhet.

10. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med säljarens ansvar för fel regleras av säljarens reklamationsföreskrifter.


IV. Rätt att frånträda avtalet

Om köpeavtalet ingås genom distanskommunikation (nätbutik) har konsumenten rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att ange några skäl, i enlighet med bestämmelserna i § 1829.1 i civillagen.

2. Ångerrätten från köpeavtalet ska skickas till säljaren inom den tidsfrist som anges i föregående punkt och konsumenten ska ange att han/hon ångrar avtalet, helst med uppgift om ordernummer, inköpsdatum och, i förekommande fall, kontonummer för återbetalning.

3. Konsumenten kan också använda det elektroniska formulär som tillhandahålls av säljaren och som bifogas dessa villkor för att häva köpeavtalet. Konsumenten kan skicka sitt återkallande av köpeavtalet bland annat till adressen till säljarens säte eller affärslokaler eller till säljarens e-postadress info@ampul.eu.

4. Om konsumenten frånträder avtalet i enlighet med föregående punkter ska säljaren återlämna de medel som han eller hon har fått från konsumenten (med undantag för det belopp som motsvarar de extra kostnader för leverans av varorna som uppstått till följd av att konsumenten har valt en annan leveransmetod för varorna än den billigaste metoden för standardleverans av varorna som säljaren erbjuder) inom 14 dagar efter det att konsumenten har frånträtt köpeavtalet, på samma sätt som säljaren har fått dem från konsumenten, såvida inte konsumenten anger något annat. Säljaren har också rätt att återlämna den prestation som konsumenten tillhandahållit när konsumenten returnerar varan eller på annat sätt, förutsatt att konsumenten samtycker till detta och att konsumenten inte drabbas av några ytterligare kostnader. Om konsumenten frånträder köpeavtalet är säljaren inte skyldig att återbetala de medel som mottagits till konsumenten innan konsumenten returnerar varorna till säljaren eller bevisar att han har skickat varorna till säljaren.

5. CC:s bestämmelse om ångerrätt inom 14 dagar i enlighet med 1829 § 1 CC kan dock inte tolkas som en möjlighet att låna ut varorna kostnadsfritt. Om konsumenten utövar sin ångerrätt inom 14 dagar efter mottagandet av varan i enlighet med 1829 § 1 mom. i konsumentköplagen, ska konsumenten inom 14 dagar efter ångerrätten överlämna till säljaren allt som han eller hon har fått enligt avtalet i fråga, inklusive till exempel gåvor. Om detta inte längre är möjligt (t.ex. om varorna har förstörts eller förbrukats under tiden) måste konsumenten ge ekonomisk ersättning i utbyte mot det som inte längre kan levereras. Om de returnerade varorna är delvis skadade kan säljaren kräva skadestånd av konsumenten och kvitta sin fordran mot det returnerade inköpspriset och ersätta konsumenten för det minskade inköpspriset i enlighet med § 1833 CC.

6. Konsumenten har inte rätt att frånträda avtalet i enlighet med artikel 1837 CC, särskilt när det gäller avtal:
(a) För tillhandahållande av tjänster, om de har utförts med konsumentens föregående uttryckliga samtycke före ångerfristens utgång och säljaren före avtalets ingående har informerat konsumenten om att konsumenten i ett sådant fall inte har någon rätt att frånträda avtalet,
b) För tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som är oberoende av säljarens vilja och som kan inträffa under ångerfristen,
c) För tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker, som inte kan levereras förrän efter trettio dagars utgång och vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden oberoende av säljarens vilja,
d) leverans av varor som har anpassats av eller för konsumenten,
e) leverans av lättfördärvliga varor samt varor som oåterkalleligt har blandats med andra varor efter leveransen,
f) reparation eller underhåll på en plats som konsumenten har anvisat på begäran av konsumenten; Detta gäller dock inte för andra efterföljande reparationer än de som begärts eller för leverans av andra reservdelar än de som begärts,
g) leverans av varor i förseglade förpackningar som konsumenten har tagit bort från förpackningen och som av hygieniska skäl inte kan returneras (t.ex. Rakhyvlar, hårborttagningsmedel osv.),
h) för leverans av en ljud- eller bildupptagning eller ett datorprogram, om originalförpackningen har brutits,
i) för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin,
j) för logi, transport, catering eller fritidsverksamhet, om säljaren tillhandahåller dessa tjänster inom en viss tid,
k) som ingås på grundval av en offentlig auktion enligt lagen om offentliga auktioner, eller
(l) för tillhandahållande av digitalt innehåll, såvida det inte har tillhandahållits på ett fysiskt medium och har tillhandahållits med konsumentens föregående uttryckliga samtycke innan ångerfristen löper ut och säljaren har informerat konsumenten innan avtalet ingås om att denne i ett sådant fall inte har någon ångerrätt.

7. Om köparen frånträder avtalet ska han eller hon stå för kostnaderna för att returnera varorna och, om avtalet har ingåtts genom distanskommunikation, kostnaderna för att returnera varorna om de inte kan returneras med vanlig postväg på grund av sin beskaffenhet.

V. Registrering av försäljning

1. Enligt lag nr 112/2016 Coll. om försäljningsregister, i dess ändrade lydelse (nedan kallad lagen om försäljningsregister) är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är säljaren skyldig att registrera den mottagna försäljningen online hos skatteadministratören, vid tekniskt fel senast inom 48 timmar.

2. Säljaren utfärdar kvitton i enlighet med lagen om försäljningsregister i elektronisk form som skickas via e-post eller i pappersform beroende på vald betalningsmetod och transportsätt.


VI. Presentkort

1. Presentkort är värdepapper som utfärdas av Säljaren och som endast kan lösas in för köp från Säljaren. Koden på certifikatet används för den tekniska metoden för realisering av värdeföremålen. Om konsumenten inte fullföljer köpet eller om konsumenten ångrar sig inom 14-dagarsperioden i enlighet med artikel 1829.1 i konsumentköplagen får säljaren generera en ersättningskod för konsumenten. Om en ny kod genereras leder det inte till någon ändring av värderingen.

2. Försäljningsögonblicket enligt lagen om försäljningsregister vid betalning med presentkort inträffar vid tidpunkten för avsändandet av varorna till köparen.

VII. Återtagande av elektriska apparater

1. Säljaren ska se till att elektrisk utrustning tas tillbaka från hushållen och att elavfall, batterier och ackumulatorer samlas in separat i enlighet med gällande lagstiftning. Köparen har rätt att lämna in gammal elektrisk utrustning när han köper ny liknande elektrisk utrustning eller batterier eller ackumulatorer på någon av säljarens försäljningsställen. Säljaren ska också se till att liknande elektrisk utrustning återlämnas kostnadsfritt från köparen i köparens hem vid köp av elektrisk utrustning.

2. Köparen har också rätt att lämna elektrisk utrustning, elavfall eller batterier eller ackumulatorer på insamlingsställen hos ASEKOL a.s., registrerat: 273 73 231, med säte Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, registrerat i handelsregistret som förs av kommunala domstolen i Prag, sektion B, Insert 19943, förtecknat på dess webbplats http://www.asekol.cz/asekol/. På denna webbplats finns också en förteckning över de negativa effekterna av ämnen som används i batterier och ackumulatorer, grafiska symboler för separat insamling, information om genomförandet av separat insamling och dess betydelse. Köparen har också rätt att lämna in elektrisk utrustning, elavfall, batterier eller ackumulatorer till de insamlingsställen som utsetts för insamling av sådant avfall i den berörda kommunen.

Elektrisk utrustning, elektroniskt avfall, batterier och ackumulatorer får inte slängas tillsammans med blandat avfall, utan ska lämnas på anvisade platser, dvs. insamlingsplatser eller återtagningsställen, t.ex. de platser som nämns ovan. Utrustningen och avfallet i fråga kommer att användas för att tillverka ny utrustning. Farliga och skadliga ämnen från sådan utrustning och sådant avfall kan skada miljön eller människors hälsa.

VIII. Kostnader för användning av metoder för distanskommunikation

1. Köparen samtycker till att använda fjärrkommunikationsmedel vid ingåendet av köpeavtalet. Kostnader som köparen ådrar sig genom att använda distanskommunikation i samband med ingåendet av köpeavtalet (kostnader för internetanslutning, kostnader för telefonsamtal) ska bäras av köparen.

IX. Bidrag till offentliga samlingar

1. Om köparen under köpet från säljaren väljer att bidra till en offentlig samling som innehas av en tredje part och som säljaren deltar i, ska ett donationsavtal mellan köparen och säljaren ingås samtidigt mellan köparen och den person som innehar den offentliga samlingen i samma ögonblick som köpeavtalet ingås. Den person som innehar den offentliga samlingen samt information om samlingen, dess syfte och registrering anges vid respektive samling.

2. Köparens bidrag till den offentliga samlingen överförs i sin helhet av säljaren till det berörda samlingskontot. Den person som innehar den offentliga samlingen är ansvarig för att använda intäkterna för att uppfylla syftet med samlingen.

3. Bidraget till insamlingen kan inte återbetalas. Bestämmelserna i artikel IV i dessa villkor ska inte tillämpas.

X. Slutliga bestämmelser

1. Säljaren ska behandla köparens klagomål via den elektroniska adressen info@ampul.eu. Säljaren ska skicka information om behandlingen av köparens klagomål till köparens elektroniska adress.

2. Hur säljaren behandlar köparens personuppgifter beskrivs i avsnittet Skydd av kundens personuppgifter. Köparen bekräftar att han/hon är skyldig att lämna sina personuppgifter korrekt och sanningsenligt och att han/hon är skyldig att utan onödigt dröjsmål informera säljaren om eventuella ändringar i sina personuppgifter. Köparen bekräftar att de personuppgifter som lämnats är korrekta.

3. Säljaren har rätt att sälja varor på grundval av en handelslicens. Handelskontrollen utförs inom ramen för sin behörighet av den behöriga handelskammaren. Övervakningen av skyddet av personuppgifter utövas av byrån för skydd av personuppgifter. Den tjeckiska handelsinspektionen övervakar bland annat att lagen följs inom ett definierat område.

4. Dessa villkor gäller i den form de publiceras på säljarens webbplats på dagen för köpeavtalets ingående. Köparens beställning arkiveras efter att den bekräftats som ett ingått avtal mellan köparen och säljaren i syfte att fullgöra den och för ytterligare registrering, och dess status är tillgänglig för köparen. Avtalet kan ingås på tjeckiska eller på andra språk om detta inte är orsaken till att det är omöjligt att ingå avtalet.

5. Vid en tvist mellan konsumenten och säljaren kan konsumenten också använda sig av möjligheten till tvistlösning utanför domstol. I detta fall kan konsumenten vända sig till det utomrättsliga organet för tvistlösning, som är den tjeckiska myndigheten för handelsinspektion (http://www.coi.cz ), och följa de regler som fastställs där. Mer information om tvistlösning utanför domstol finns också på webbplatsen för den tjeckiska handelsinspektionen. Det är också möjligt att inleda en alternativ tvistlösning via webbformuläret på https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Dessa villkor är giltiga och effektiva för köp i webbutiker som drivs av AMPUL SYSTEM s.r.o. från och med den 10 oktober 2021.