Odredbe i uvjeti

Uvjeti poslovanja trgovačkog društva Internet AMPUL SYSTEM s.r.o., matični broj: 048 87 557, PDV broj: CZ04887557, sa sjedištem u Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, upisano u trgovački registar koji vodi Okružni sud u Ostravi, odjel C, umetak 65494 (u daljnjem tekstu "AMPUL", "prodavatelj" ili "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Opće odredbe

1. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") sastavljeni su u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "OZ") i Zakon br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon"), te drugi važeći pravni propisi.

2. Kupac AMPU internet trgovine je ili: i) potrošač u smislu § 2 stavak 1 slov. a) Zakona (u daljnjem tekstu "potrošač"), ii) osoba koja nije potrošač (ove dvije vrste kupaca nazivaju se "kupac").

3. U skladu s odredbama § 1751 st. 1 Trgovačkog zakona, ovi uvjeti reguliraju međusobna prava i obveze proizašle u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između prodavatelja i kupca putem internetske trgovine prodavatelja. . Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici ampul.eu .

4. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac izražava svoju suglasnost s ovim Uvjetima i postupkom reklamacije koji je sastavni dio ovih Uvjeta te potvrđuje da je s njima u potpunosti upoznat. Kupac je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora u dovoljnoj mjeri upoznat s ovim uvjetima i postupkom reklamacije te ima mogućnost upoznati se s njima.

5. Odredbe koje odstupaju od ovih odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama ovih uvjeta.

6. Pri sklapanju i ispunjenju kupoprodajnog ugovora prodavatelj djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti. Prodavatelj je poduzetnik koji neposredno ili preko drugih poduzetnika isporučuje robu ili usluge kupcu.

7. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst ovih uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.


II. Kupoprodajni ugovor

1. Prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora (ponuda) je postavljanje ponuđene robe od strane prodavatelja na web stranicu. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe (prihvat), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca. Sklopljeni ugovor može se promijeniti ili otkazati samo na temelju sporazuma stranaka ili na temelju pravnih razloga. Između ostalog, prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe ili njenog dijela ako: i) se roba više ne proizvodi, ii) se roba više ne isporučuje, iii) se cijena dobavljača robe značajno promijenila , ili iv) roba je jasno prikazana na web stranici prodavatelja pogrešne cijene. Ukoliko je kupac već platio dio kupoprodajne cijene ili cijelu kupoprodajnu cijenu, taj iznos će mu biti vraćen.

2. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućena provjera i izmjena podataka koje je kupac unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Pošalji narudžbu".

3. Prava kupca ne mogu se primijeniti na darove koji su potpuno besplatni. Takva roba ispunjava uvjete darovnog ugovora i podliježe važećim i važećim zakonskim propisima za darovni ugovor. Darovni ugovor sklopljen je između prodavatelja i potrošača s raskidnim uvjetom da ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana prema § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, potrošač je dužan vratiti dane darove zajedno s kupljenom robom prodavatelju.

4. Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe robe označene oznakom "Trenutno nedostupno" u slučaju da se roba više ne može isporučiti ili zamijeniti drugim modelom ili ako se njezina cijena značajno promijenila, a kupac ne prihvaća ovo prije sklapanja samog kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj obavještava kupca o ovoj situaciji. Ako je dio ili cijela narudžba plaćena, novac će biti vraćen kupcu.

5. U slučaju da kupac u Narudžbi odabere kombinaciju osobnog preuzimanja u trgovini prodavatelja i uplate kupoprodajne cijene unaprijed (bez obzira na način plaćanja), prodavatelj ima pravo provjeriti identitet kupca prema na osobnu ispravu prilikom preuzimanja robe.

6. Cijene roba i usluga koje nudi online trgovina prodavatelja navedene su za zemlje Europske unije, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve pripadajuće naknade.

7. U zemljama izvan Europske unije mogu se naplatiti dodatne naknade (PDV, DUTY). Više
informacija o ovim troškovima možete dobiti od poreznih i carinskih tijela u vašoj zemlji.

8. Ako je to uobičajeno u poslovnom poslovanju ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj kupcu izdaje poreznu ispravu - račun za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj će izdati porezni dokument - račun u skladu s uvjetima utvrđenim Zakonom br. 235/2004 Coll., o porezu na dodanu vrijednost, u važećem tekstu, u roku od 15 dana od dana isporuke robe i poslati ga kupcu u elektroničkom obliku, na što je kupac suglasan.

9. U slučaju da prodavatelj nije kupcu poslao jamstveni list, kao jamstveni list služi porezni dokument koji je prodavatelj poslao kupcu u skladu sa stavkom 8).


III. Prava od neispravne izvedbe

1. Prava i obveze u vezi s pravima iz neispravnog izvršenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima, posebno odredbama odjeljaka 1914 do 1925, članaka 2099 do 2117 i članaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika.

2. Prodavatelj jamči kupcu da je roba bez nedostataka po primitku. Konkretno, prodavatelj odgovara da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:
a) ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora, svojstva koja je prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju objavljenog oglašavanja izvan njih,
b) roba je prikladna za svrhu koju je naveo prodavatelj ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
c) kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
d) roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
e) ispunjava uvjete zakonskih propisa.

3. Ako roba nema gore navedena svojstva, kupac može zahtijevati i isporuku nove robe bez nedostataka, ako to nije neopravdano zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio robu, kupac može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nesrazmjerno zbog prirode nedostatka, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo besplatno ukloniti nedostatak. Kupac ima pravo isporučiti novu robu ili zamijeniti dio i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako robu ne može pravilno koristiti zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju kupac ima pravo odustati od ugovora.

4. Ako kupac ne odustane od ugovora ili ako ne koristi pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, zamjenu dijela ili popravak, može zahtijevati razuman popust. Kupac ima pravo na razuman popust i ako prodavatelj ne može isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti dio robe ili popraviti robu, kao i u slučaju da prodavatelj ne popravi nastalu situaciju u razumnom roku ili da bi pravni lijek prouzročio značajne poteškoće za kupca.

5. Ako za pojedinu robu nije određen dulji rok, kupac ima pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje ostvariti na sljedeći način:
a) za novu robu u roku od dvadeset i četiri mjeseca od prijema;
b) za nezapakiranu robu u roku od dvadeset i četiri mjeseca od prijema;
c) za prerađenu robu u skladu sa § 2168 Građanskog zakonika u roku od dvadeset i jednog mjeseca od primitka; a za rabljenu robu u skladu sa § 2168 Građanskog zakonika u roku od dvanaest mjeseci od primitka.
Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku.

6. Osim ako nije drugačije navedeno za pojedinačnu robu, prodavatelj daje jamstvo kvalitete za osobu koja kupuje u sklopu svoje poslovne djelatnosti u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca od primitka za novu i nepakiranu robu, u razdoblju od dvadeset i jednog mjeseca. od primitka za obnovljenu robu i dvanaest mjeseci za rabljenu robu.

7. Za potrebe članka III. stavak 5. i 6. ovih uvjeta za:
a) nepakiranom robom smatra se roba koja je samo raspakirana ili ima oštećenu ili zamjensku ambalažu, a takva roba nije korištena i sadržaj paketa je potpun;
b) rabljenom robom smatra se roba koja je možda bila testirana ili korištena kraće vrijeme, a može imati estetske tragove takve uporabe, ali ti tragovi ne utječu na uporabljivost i roba je u potpunosti funkcionalna;
c) rabljenom robom smatra se roba koja je korištena i ima znakove prethodne uporabe, ali je potpuno funkcionalna i svi potrebni dodaci uvijek su uključeni u paket.
8. Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja robe znao da ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

9. Članak III. stavak 2. ovih uvjeta i odredbi neće se primjenjivati: i) na robu prodanu po nižoj cijeni na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena, ii) na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, iii) na rabljene robe na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti, koji je roba imala kada ju je kupac preuzeo, ili iv) ako to proizlazi iz prirode robe.

10. Daljnja prava i obveze strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke uređena su postupkom reklamacije prodavatelja.


IV. Pravo na odustanak od ugovora

1. Ako je kupoprodajni ugovor sklopljen korištenjem sredstava daljinske komunikacije (u internetskoj trgovini), potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od primitka robe, u skladu s odredbama § 1829. , st. 1. Trgovačkog zakona.

2. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora biti poslano prodavatelju u roku navedenom u prethodnom stavku, a potrošač će u njemu navesti da odustaje od ugovora, najbolje s brojem narudžbe, datumom kupnje i eventualno računom broj za povrat novca.

3. Za odustanak od kupoprodajnog ugovora potrošač može koristiti i elektronički obrazac koji je dostavio prodavatelj, a koji je prilog ovim Uvjetima. Odustanak od kupoprodajnog ugovora potrošač može poslati između ostalog na adresu sjedišta ili mjesta poslovanja prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja info@ampul.eu.

4. U slučaju da potrošač odustane od ugovora prema prethodnim stavcima, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od potrošača (osim iznosa koji predstavlja dodatne troškove dostave robe nastale kao posljedica načina isporuka robe po izboru potrošača, koja se razlikuje od najjeftinijeg načina standardne dostave robe koju nudi prodavatelj) u roku od 14 dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane potrošača, na isti način na koji ih je prodavatelj primio od potrošača, osim ako potrošač drugačije ne odredi. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je potrošač dao prilikom povrata robe ili na drugi način, ako potrošač na to pristane i potrošač ne snosi dodatne troškove. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan potrošaču vratiti primljena sredstva prije nego što mu potrošač vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.

5. Međutim, odredbe Općih uvjeta o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana prema članku 1829. stavak 1. Općih uvjeta ne mogu se shvatiti kao mogućnost besplatne posudbe robe. U slučaju ostvarivanja prava na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja robe prema § 1829, stavak 1 Trgovačkog zakona, potrošač mora vratiti prodavatelju sve što je primio prema predmetnom ugovoru, uključujući, primjerice darove, u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora. Ako to više nije moguće (npr. roba je u međuvremenu uništena ili potrošena), potrošač mora dati novčanu naknadu za ono što se više ne može izdati. Ako je vraćena roba djelomično oštećena, prodavatelj može ostvariti pravo na naknadu štete od potrošača i prebiti svoje potraživanje s vraćenom kupovnom cijenom i na taj način vratiti potrošaču smanjenu kupovnu cijenu u skladu sa § 1833 Građanskog zakonika.

6. U skladu sa § 1837 Građanskog zakonika, potrošač nema pravo odustati od ugovora, posebno u slučaju ugovora:
a) o pružanju usluga, ako su iste ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustanak od ugovora, a prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio potrošača da u tom slučaju nema pravo na odstupiti od ugovora,
b) o isporuci robe ili usluga čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu, neovisno o volji prodavatelja, a koja se mogu dogoditi tijekom roka za odustanak od ugovora,
c) za isporuku alkoholnih pića koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana i čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja,
d) o isporuci robe koja je modificirana prema željama potrošača ili za njegovu osobu,
e) pri isporuci kvarljive robe, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
f) o popravku ili održavanju koje se provodi na mjestu koje odredi potrošač na svoj zahtjev; međutim, to se ne primjenjuje u slučaju naknadnih popravaka osim traženih ili isporuke rezervnih dijelova osim traženih,
g) pri isporuci robe u zatvorenoj ambalaži, koju je potrošač izvadio iz ambalaže, a iz higijenskih razloga nije ju moguće vratiti (npr. britvice, depilatori i sl.),
h) o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je narušeno njihovo originalno pakiranje,
i) pri dostavi novina, časopisa ili časopisa,
j) o smještaju, prijevozu, prehrani ili korištenju slobodnog vremena, ako prodavatelj pruža te usluge u navedenom roku,
k) sklopljeni na temelju javne dražbe u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne dražbe, odn
l) o isporuci digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na fizičkom mediju, a isporučen je uz prethodnu izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustanak te je prodavatelj prije sklapanja ugovora obavijestio potrošača da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora.

7. U slučaju odustajanja od ugovora, kupac snosi troškove povrata robe, au slučaju ugovora sklopljenog putem sredstva daljinske komunikacije i troškove povrata robe, ako istu nije moguće vratiti do uobičajeni poštanski put zbog njihove prirode.

V. Evidencija prodaje

1. Prema Zakonu br. 112/2016 Coll. o registraciji prodaje, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon o registraciji prodaje"), prodavatelj je dužan kupcu izdati potvrdu. Istodobno, dužan je zaprimljenu prodaju prijaviti poreznom upravitelju putem interneta; u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

2. Prodavatelj izdaje račune sukladno Zakonu o prijavi prodaje u elektroničkom obliku putem e-maila ili u papirnatom obliku ovisno o odabranom načinu plaćanja i načinu transporta.


VI. Poklon bonovi

1. Poklon bonovi su dragocjenosti koje izdaje prodavatelj i mogu se koristiti samo za kupnju od prodavatelja. Za tehnički način realizacije vrijednosti koristi se šifra na potvrdi. U slučaju da potrošač ne izvrši kupnju ili odustane od ugovora u roku od 14 dana prema § 1829, stavak 1 Građanskog zakonika, prodavatelj može generirati zamjenski kod za potrošača. Generiranje novog koda ne mijenja vrijednost.

2. Trenutak prodaje sa stajališta Zakona o prijavi prodaje u slučaju plaćanja poklon bonom nastupa kada se roba otpremi kupcu.

VII. Povrat električnih uređaja

1. Prodavatelj osigurava povrat električne opreme iz kućanstava i odvojeno prikupljanje električnog otpada, baterija i akumulatora, sukladno važećim zakonskim propisima. Kupac ima pravo na povrat stare električne opreme prilikom kupnje nove slične električne opreme ili baterija ili akumulatora u bilo kojoj od trgovina prodavatelja. Prodavatelj također osigurava da će, prilikom kupnje električne opreme, sličnu električnu opremu preuzeti od kupca bez naknade direktno na domu kupca.

2. Kupac također ima pravo predati električnu opremu, električni otpad ili baterije ili akumulatore na sabirnim mjestima trgovačkog društva ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, sa sjedištem u Československý exil 2062/8, Modřany, 143 00 Prag 4, registriran u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, odjel B, spis 19943, naveden na njegovoj web stranici http://www.asekol.cz/asekol/ . Na ovim stranicama prikazani su i negativni učinci tvari koje se koriste u baterijama ili akumulatorima, kao i grafički simboli za odvojeno prikupljanje, informacije o odvojenom prikupljanju i njegovo značenje. Kupac također ima pravo vratiti električnu opremu, električni otpad ili baterije ili akumulatore na sabirna mjesta određena za prikupljanje navedenog otpada u odgovarajućoj općini.

3. Električna oprema, električni otpad, baterije i akumulatori ne smiju se odlagati zajedno s miješanim otpadom, već se moraju odlagati na za to određena mjesta, odnosno u sabirna dvorišta ili mjesta gdje se mogu vratiti, npr. na navedena mjesta. iznad. Navedena oprema i otpad će se dalje koristiti za proizvodnju nove opreme. Opasne i štetne tvari iz ovih uređaja i otpada mogu naštetiti okolišu ili ljudskom zdravlju.

VIII. Trošak korištenja sredstava komunikacije na daljinu

1. Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove kupca nastale korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac.

IX Prilozi za javne zbirke

1. Ukoliko kupac prilikom kupnje kod prodavatelja odabere da želi sudjelovati u javnoj akciji prikupljanja sredstava koju održava treća osoba, au čijoj provedbi sudjeluje prodavatelj, u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja, putem javne zbirke prodavatelja sklapa se i ugovor o darovanju između kupca i dotične osobe. Osoba koja provodi javnu akciju prikupljanja, kao i podaci o akciji prikupljanja, svrha i prijava navedeni su uz pojedinu akciju prikupljanja sredstava.

2. Doprinos kupca javnoj naplati prodavatelj u cijelosti doznačuje na odgovarajući račun za naplatu. Osoba koja provodi javno prikupljanje odgovorna je za korištenje dobivenih sredstava za ostvarivanje svrhe prikupljanja.

3. Doprinos zbirci je nepovratan. Odredba članka IV. ovih uvjeta ne primjenjuje se.

X. Završne odredbe

1. Postupanje po prigovorima kupaca rješava prodavatelj putem elektroničke adrese info@ampul.eu. Prodavatelj će informacije o postupanju s prigovorom kupca poslati na e-mail adresu kupca.

2. Kako prodavatelj obrađuje osobne podatke kupca opisano je u poglavlju Zaštita osobnih podataka kupaca . Kupac potvrđuje da je dužan svoje osobne podatke navesti točno i istinito te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti prodavatelja o promjeni svojih osobnih podataka. Kupac potvrđuje da su navedeni osobni podaci točni.

3. Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju trgovačke dozvole. Prometnu inspekciju obavlja nadležna trgovačka služba iz svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Između ostalog, Češka trgovačka inspekcija nadzire pridržavanje Zakona u određenom opsegu.

4. Ovi uvjeti vrijede kako je navedeno na web stranici prodavatelja na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora. Nakon njezine potvrde, narudžba kupca se arhivira kao sklopljen ugovor između kupca i prodavatelja u svrhu izvršenja i druge evidencije, a njen status je dostupan kupcu. Ugovor se može sklopiti na češkom jeziku, ili na drugim jezicima, ako to nije razlog nemogućnosti sklapanja.

5. U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, potrošač može koristiti i mogućnost izvansudskog rješavanja spora. U tom slučaju potrošač se može obratiti subjektu izvansudskog rješavanja spora, a to je Češka trgovačka inspekcija (http://www.coi.cz) i postupiti prema tamo navedenim pravilima. Više informacija o izvansudskom rješavanju sporova možete pronaći i na web stranici Češke trgovinske inspekcije . Također je moguće pokrenuti alternativno rješavanje sporova putem online obrasca na https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .

Ovi uvjeti vrijede i vrijede za kupnju u internetskim trgovinama kojima upravlja AMPUL SYSTEM s.r.o. od 10.10.2021.