Vilkår og betingelser

Vilkår og forretningsbetingelser for internetvirksomheden AMPUL SYSTEM s.r.o., ID nr.: 048 87 557, moms nr.: CZ04887557, med hjemsted i Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, registreret i handelsregistret, der føres af regionalretten i Ostrava, afdeling C, indsæt 65494 (i det følgende benævnt "AMPUL", "Sælger" eller "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Generelle bestemmelser

1. Disse vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 89/2012 Saml. om borgerlig lovbog med senere ændringer (i det følgende benævnt "CC") og lov nr. 634/1992 Saml. om forbrugerbeskyttelse med senere ændringer (i det følgende benævnt "loven") samt andre gældende retsforskrifter.

2. En kunde i AMPUL's onlineshop er enten: i) en forbruger i henhold til lovens § 2, stk. 1, litra a) (i det følgende benævnt "forbruger"), ii) en anden person end en forbruger (disse to typer kunder benævnes i det følgende benævnt "køber").

3. Disse vilkår og betingelser regulerer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1751, stk. 1, i CC de gensidige rettigheder og forpligtelser, der opstår i forbindelse med eller på grundlag af en købsaftale, der er indgået mellem sælger og køber via sælgers onlineshop. Sælgeren driver online-butikken på hjemmesiden ampul.eu.

4. Ved at indgå købsaftalen accepterer køberen disse vilkår og betingelser og klageproceduren, som er en integreret del af disse vilkår og betingelser, og bekræfter, at han/hun er behørigt bekendt med dem. Køber skal være tilstrækkeligt informeret om disse vilkår og betingelser og klageproceduren og skal have mulighed for at gøre sig bekendt med dem, inden købsaftalen indgås.

5. Bestemmelser, der afviger fra disse vilkår og betingelser, kan aftales i købsaftalen. Afvigende bestemmelser i købskontrakten har forrang for bestemmelserne i disse betingelser og vilkår.

6. Sælgeren skal handle inden for rammerne af sin virksomhed, når han indgår og udfører købsaftalen. Sælgeren er en iværksætter, der direkte eller gennem andre iværksættere leverer varer eller tjenesteydelser til køberen.

7. Sælgeren kan ændre eller supplere ordlyden af disse vilkår og betingelser. Denne bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i gyldighedsperioden for den tidligere version af vilkårene og betingelserne.


II. Købskontrakt

1. Tilbuddet om at indgå en købsaftale (tilbuddet) er sælgers placering af de tilbudte varer på hjemmesiden. Kontraktforholdet mellem Sælger og Køber etableres ved levering af accept af ordren (accept), som Sælger sender til Køber med elektronisk post til Købers elektroniske postadresse. Den deraf følgende kontrakt kan kun ændres eller ophæves efter aftale mellem parterne eller på grundlag af retlige grunde. Sælgeren forbeholder sig ret til bl.a. at annullere ordren eller en del af den, hvis: i) varerne ikke længere fremstilles, ii) varerne ikke længere leveres, iii) vareleverandørens pris er ændret væsentligt, eller iv) varerne har en åbenbart fejlagtig pris på sælgerens websted. Hvis køberen allerede har betalt en del af eller hele købsprisen, refunderes dette beløb.

2. Inden ordren sendes til sælgeren, skal køberen have mulighed for at kontrollere og ændre de data, som køberen har indtastet i ordren. Køber skal sende ordren til sælger ved at klikke på knappen "Send ordre".

3. Køberens eventuelle rettigheder kan ikke udøves for gaver, der leveres helt gratis. Sådanne varer opfylder betingelserne for en gavekontrakt og er omfattet af den gældende og gældende lovgivning om gavekontrakter. Gaveaftalen indgås mellem sælgeren og forbrugeren med den betingelse, at forbrugeren, hvis forbrugeren fortryder købsaftalen inden for 14-dagesfristen i henhold til § 1829, stk. 1, CC, er forpligtet til at returnere de gaver, der er leveret sammen med de købte varer, til sælgeren.

4. Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere ordren på varer, der er markeret med "For øjeblikket ikke tilgængelig", hvis varen ikke længere kan leveres eller erstattes af en anden model, eller hvis prisen er ændret væsentligt, og køberen ikke accepterer dette inden den faktiske indgåelse af købsaftalen. Sælgeren skal underrette køberen om denne situation. Hvis en del af eller hele ordren er betalt, vil pengene blive refunderet til køberen.

5. Hvis køberen i ordren vælger en kombination af personlig afhentning i sælgers butik og betaling af købsprisen på forhånd (uanset betalingsmåde), er sælgeren berettiget til at kontrollere købers identitet i henhold til identitetsdokumentet ved afhentning af varerne.

6. Priserne på varer og tjenester, der tilbydes via Sælgers online shop, er angivet for lande i EU, inklusive moms og alle relaterede gebyrer.

7. I lande uden for EU kan der forekomme yderligere gebyrer (moms, toldvæsen). For yderligere oplysninger om disse omkostninger bedes du kontakte skatte- og toldmyndighederne i dit land.

8. Hvis det er sædvanligt i forretningsmæssig sammenhæng, eller hvis det er fastsat i generelt bindende retsregler, skal sælgeren udstede et skattedokument - en faktura - til køberen for betalinger, der foretages i henhold til købsaftalen. Sælgeren er ansvarlig for merværdiafgift. Sælgeren skal udstede et afgiftsdokument - en faktura i overensstemmelse med betingelserne i lov nr. 235/2004 Saml. om merværdiafgift, med senere ændringer, senest 15 dage efter varens leveringsdato og sende den til køberen i elektronisk form, hvilket køberen accepterer.

9. Hvis sælgeren ikke har sendt et garantibevis til køber, skal det skattedokument, som sælgeren har sendt til køber i overensstemmelse med punkt 8) ovenfor, tjene som garantibevis.


III. Rettigheder som følge af mangelfuld opfyldelse

1. Rettighederne og forpligtelserne vedrørende rettigheder til mangelfuld opfyldelse er reguleret af de gældende generelt bindende lovbestemmelser, navnlig §§ 1914-1925, 2099-2117 og 2161-2174 CC.

2. Sælgeren er ansvarlig over for køberen for, at varerne er fri for fejl ved modtagelsen. Sælgeren er navnlig ansvarlig for, at køber på det tidspunkt, hvor han overtog varerne, har overtaget dem:
(a) den har de egenskaber, der er aftalt mellem parterne, og i mangel af en aftale de egenskaber, som sælgeren eller producenten har beskrevet, eller som køberen forventede i betragtning af varens art og på grundlag af den reklame, som de har foretaget,
b) varen er egnet til det formål, som sælgeren har angivet, eller som varer af den pågældende art sædvanligvis anvendes til,
(c) varerne er af samme kvalitet eller udførelse som den aftalte prøve eller det aftalte eksemplar, hvis kvaliteten eller udførelsen blev fastlagt på grundlag af den aftalte prøve eller det aftalte eksemplar,
d) varerne er af passende mængde, mål eller vægt, og
e) de opfylder lovens krav.

3. Hvis varen ikke har de ovennævnte egenskaber, kan køberen også kræve levering af en ny vare uden mangler, medmindre dette er urimeligt i betragtning af manglens art. Hvis manglen kun vedrører en del af varen, kan køberen kun kræve udskiftning af denne del; hvis dette ikke er muligt, kan han hæve aftalen. Hvis dette imidlertid ikke står i et rimeligt forhold til manglens art, navnlig hvis manglen kan afhjælpes uden unødig forsinkelse, har køberen ret til at få manglen afhjulpet gratis. Køberen har også ret til at få leveret nye varer eller udskiftning af en del i tilfælde af en fjernbar defekt, hvis han ikke kan bruge varen korrekt på grund af, at defekten opstår igen efter reparationen eller på grund af et større antal defekter. I dette tilfælde har køberen også ret til at træde tilbage fra kontrakten.

4. Hvis køberen ikke hæver aftalen eller ikke gør brug af retten til levering af nye varer uden mangler, til udskiftning af en del eller til reparation, kan han kræve et rimeligt afslag. Køberen har også ret til et rimeligt afslag, hvis sælgeren ikke er i stand til at levere nye varer uden mangler, erstatte en del af varen eller reparere varen, samt hvis sælgeren ikke afhjælper manglen inden for en rimelig tid, eller hvis det vil volde køberen betydelige vanskeligheder at afhjælpe manglen.

5. Medmindre der er angivet en længere frist for den enkelte vare, har køberen ret til at udøve retten til at gøre brug af en mangel, der opstår i forbrugsvarer, på følgende måde:
(a) for nye varer inden for 24 måneder efter modtagelsen,
b) for uemballerede varer inden for 24 måneder efter modtagelsen,
c) for erstatningsvarer i henhold til § 2168 CC inden for 21 måneder efter modtagelsen og for brugte varer i henhold til § 2168 CC inden for 12 måneder efter modtagelsen.
Hvis manglen viser sig inden seks måneder efter modtagelsen, anses varen for at være mangelfuld ved modtagelsen.

6. Medmindre andet er angivet for de enkelte varer, yder sælgeren en kvalitetsgaranti til den person, der køber som led i sin erhvervsmæssige virksomhed, i en periode på 24 måneder fra modtagelsen for nye og uemballerede varer, 21 måneder fra modtagelsen for erstatningsvarer og 12 måneder for brugte varer.

7. Med henblik på artikel III, stk. 5 og 6. af disse vilkår og betingelser, anses følgende for at være:
(a) anses uemballerede varer for at være varer, der kun er blevet pakket ud eller har beskadiget emballage eller erstatningsemballage, og disse varer er ikke blevet brugt, og emballagens indhold er komplet;
b) brugte varer anses for at være varer, der kan have været afprøvet eller brugt i en kort periode og kan bære æstetiske spor af en sådan brug, men disse spor påvirker ikke anvendeligheden, og varerne er fuldt funktionsdygtige;
c) brugte varer er varer, der er blevet brugt og bærer mærker af tidligere brug, men som er fuldt funktionsdygtige, og alt nødvendigt tilbehør er altid inkluderet.
8.

9. Artikel III, stk. 2, i disse betingelser gælder ikke: i) for varer, der sælges til en lavere pris, for den mangel, for hvilken den lavere pris er aftalt, ii) for slitage som følge af normal brug, iii) for brugte varer, for en mangel svarende til den grad af brug eller slitage, som varerne havde, da de blev overtaget af køberen, eller iv) hvis dette følger af varernes art.

10. Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sælgers ansvar for mangler er reguleret i forordningen om sælgerens reklamationsregler.


IV. Ret til at træde tilbage fra kontrakten

Hvis købsaftalen indgås ved hjælp af fjernkommunikation (online shop), har forbrugeren ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage efter modtagelsen af varen uden angivelse af grund i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829, stk. 1, i den civile lovbog.

2. Fortrydelsen fra købsaftalen skal sendes til sælgeren inden for den frist, der er fastsat i det foregående stykke, og forbrugeren skal i den angive, at han eller hun fortryder aftalen, helst med angivelse af ordrenummer, købsdato og eventuelt kontonummer for tilbagebetaling.

3. Forbrugeren kan også bruge den elektroniske formular, som sælgeren har stillet til rådighed, og som er vedlagt disse vilkår og betingelser, til at fortryde købsaftalen. Forbrugeren kan sende fortrydelsen af købsaftalen bl.a. til adressen på sælgers hjemsted eller forretningssted eller til sælgers e-mailadresse info@ampul.eu.

4. Hvis forbrugeren træder tilbage fra aftalen i henhold til de foregående stykker, skal sælgeren tilbagebetale de midler, som han har modtaget fra forbrugeren (bortset fra det beløb, der repræsenterer de ekstra omkostninger til levering af varerne, som er opstået som følge af forbrugerens valgte leveringsmetode for varerne, som er forskellig fra den billigste metode til standardlevering af varerne, som sælgeren tilbyder), inden for 14 dage efter forbrugerens fortrydelse af købsaftalen på samme måde, som sælgeren modtog dem fra forbrugeren, medmindre forbrugeren angiver andet. Sælgeren er også berettiget til at returnere den ydelse, som forbrugeren har leveret, når forbrugeren returnerer varen eller på anden måde, forudsat at forbrugeren er indforstået hermed, og at forbrugeren ikke påføres yderligere omkostninger. Hvis forbrugeren træder tilbage fra købsaftalen, er sælgeren ikke forpligtet til at tilbagebetale de modtagne midler til forbrugeren, før forbrugeren returnerer varen til sælgeren eller beviser, at han har sendt varen til sælgeren.

5. CC's bestemmelse om fortrydelse af aftalen inden for 14 dage i henhold til § 1829, stk. 1, CC kan imidlertid ikke forstås som en mulighed for at låne varen gratis. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret inden for 14 dage efter modtagelsen af varen i henhold til § 1829, stk. 1, CC, skal han inden for 14 dage efter fortrydelsen overdrage sælgeren alt, hvad han har modtaget i henhold til den pågældende aftale, herunder f.eks. gaver. Hvis dette ikke længere er muligt (f.eks. fordi varen er blevet ødelagt eller forbrugt i mellemtiden), skal forbrugeren yde en økonomisk kompensation til gengæld for det, der ikke længere kan leveres. Hvis den returnerede vare er delvist beskadiget, kan sælgeren kræve erstatning af forbrugeren og modregne sit krav i den returnerede købspris og refundere forbrugeren den nedsatte købspris i overensstemmelse med § 1833 CC.

6. Forbrugeren har ikke fortrydelsesret i henhold til § 1837 CC, navnlig ikke i forbindelse med aftaler:
(a) for levering af tjenesteydelser, hvis de er blevet udført med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen, og sælgeren inden aftalens indgåelse har informeret forbrugeren om, at forbrugeren i så fald ikke har nogen fortrydelsesret,
b) for levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på finansmarkederne, som er uafhængige af sælgerens vilje, og som kan forekomme i løbet af fortrydelsesfristen,
c) for levering af alkoholholdige drikkevarer, som først kan leveres efter udløbet af 30 dage, og hvis pris afhænger af udsving på finansmarkedet uafhængigt af sælgerens vilje,
d) levering af varer, der er blevet tilpasset af eller til forbrugeren,
e) levering af letfordærvelige varer samt varer, der efter leveringen er blevet uigenkaldeligt blandet med andre varer,
f) reparation eller vedligeholdelse på et sted, som forbrugeren har udpeget efter anmodning fra denne; Dette gælder dog ikke i tilfælde af andre efterfølgende reparationer end de ønskede eller levering af andre reservedele end de ønskede,
g) levering af varer i forseglet emballage, som forbrugeren har fjernet fra emballagen, og som af hygiejniske årsager ikke kan returneres (f.eks. barbermaskiner, hårfjerningsmidler osv.),
h) for levering af en lyd- eller billedoptagelse eller et edb-program, hvis den originale emballage er brudt,
i) for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner,
j) for indkvartering, transport, catering eller fritidsaktiviteter, hvis sælgeren leverer disse tjenesteydelser inden for en bestemt periode,
k) indgået på grundlag af en offentlig auktion i henhold til loven om offentlige auktioner, eller
l) for levering af digitalt indhold, medmindre det er blevet leveret på et fysisk medium og er blevet leveret med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen, og sælgeren har informeret forbrugeren inden aftalens indgåelse om, at han i så fald ikke har nogen fortrydelsesret.

7. I tilfælde af fortrydelse af kontrakten skal køberen afholde omkostningerne ved returnering af varerne og, hvis kontrakten er indgået ved fjernkommunikation, omkostningerne ved returnering af varerne, hvis de ikke kan returneres ad den sædvanlige postvej på grund af deres art.

V. Registrering af salg

I henhold til lov nr. 112/2016 Coll. om registrering af salg med senere ændringer (i det følgende benævnt "loven om registrering af salg") er sælgeren forpligtet til at udstede en kvittering til køberen. Samtidig er sælgeren forpligtet til at registrere det modtagne salg online hos skatteadministratoren; i tilfælde af tekniske fejl senest inden for 48 timer.

2. Sælgeren udsteder kvitteringer i henhold til loven om salgsregistre i elektronisk form sendt pr. e-mail eller i papirform afhængigt af den valgte betalingsmetode og transportmetode.


VI. Gavekort

1. Gavekort er værdipapirer udstedt af Sælgeren og kan kun indløses for køb hos Sælgeren. Koden på certifikatet anvendes til den tekniske metode til realisering af værdigenstandene. Hvis forbrugeren ikke gennemfører købet eller fortryder købet inden for 14-dagesfristen i henhold til § 1829, stk. 1, CC, kan sælgeren generere en erstatningskode til forbrugeren. Generering af en ny kode medfører ikke en ændring af værdiansættelsen.

2. Salgstidspunktet i henhold til loven om salgsregistre i tilfælde af betaling med gavekort indtræder på det tidspunkt, hvor varen sendes til køberen.

VII. Tilbagetagelse af elektriske apparater

1. Sælgeren skal sikre tilbagetagelse af elektrisk udstyr fra husholdningerne og særskilt indsamling af elektrisk affald, batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med den relevante lovgivning. Køberen har ret til at aflevere gammelt elektrisk udstyr ved køb af nyt tilsvarende elektrisk udstyr eller batterier eller akkumulatorer i et af sælgers forretninger. Sælgeren skal også sørge for, at lignende elektrisk udstyr returneres gratis fra køberen i købers hjem, når han køber elektrisk udstyr.

2. Køber er også berettiget til at aflevere elektrisk udstyr, elektrisk affald eller batterier eller akkumulatorer på indsamlingsstederne hos ASEKOL a.s., registreret: 273 73 231, med hjemsted Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, sektion B, indstik 19943, opført på dets hjemmeside http://www.asekol.cz/asekol/. Dette websted indeholder også en liste over de negative virkninger af de stoffer, der anvendes i batterier og akkumulatorer, grafiske symboler for separat indsamling, oplysninger om gennemførelsen af separat indsamling og dens betydning. Køberen har også ret til at aflevere elektrisk udstyr, elektrisk affald eller batterier eller akkumulatorer på de indsamlingssteder, der er udpeget til indsamling af dette affald i den pågældende kommune.

Elektrisk udstyr, e-affald, batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med blandet affald, men skal afleveres på dertil indrettede steder, dvs. indsamlingssteder eller tilbagetagningssteder, f.eks. de ovenfor nævnte steder. Det pågældende udstyr og affald vil blive brugt til at fremstille nyt udstyr. Farlige og skadelige stoffer fra sådant udstyr og affald kan skade miljøet eller menneskers sundhed.

VIII. Omkostninger ved brug af fjernkommunikationsteknik

1. Køber accepterer, at der anvendes fjernkommunikationsmidler ved indgåelse af købsaftalen. Køberens omkostninger ved brug af fjernkommunikation i forbindelse med indgåelse af købsaftalen (omkostninger til internetforbindelse, telefonopkald) afholdes af køberen.

IX. Bidrag til offentlige samlinger

1. Hvis køberen under købet hos sælgeren vælger at bidrage til en offentlig samling, som en tredjepart har, og som sælgeren deltager i, skal der samtidig indgås en donationskontrakt mellem køberen og sælgeren mellem køberen og den person, der har den offentlige samling, på tidspunktet for købsaftalens indgåelse. Den person, der er indehaver af den offentlige samling, samt oplysninger om samlingen, dens formål og registrering, er angivet ved den pågældende samling.

2. Køberens bidrag til den offentlige indsamling overføres fuldt ud af sælgeren til den pågældende indsamlingskonto. Den person, der er indehaver af den offentlige indsamling, er ansvarlig for, at indtægterne anvendes til at opfylde formålet med indsamlingen.

3. Bidraget til indsamlingen kan ikke refunderes. Bestemmelserne i artikel IV i disse vilkår og betingelser finder ikke anvendelse.

X. Endelige bestemmelser

1. Sælgeren skal behandle køberens klager via den elektroniske adresse info@ampul.eu. Sælgeren skal sende oplysninger om behandlingen af køberens klage til køberens elektroniske adresse.

2. Hvordan sælgeren behandler køberens personlige oplysninger er beskrevet i afsnittet Beskyttelse af kundens personlige oplysninger. Køber anerkender, at han/hun er forpligtet til at give sine personoplysninger korrekt og sandfærdigt, og at han/hun er forpligtet til straks at underrette sælger om enhver ændring af sine personoplysninger. Køber bekræfter, at de personlige oplysninger, der er afgivet, er korrekte.

3. Sælgeren har ret til at sælge varer på grundlag af en handelslicens. Handelskontrollen udføres inden for sit kompetenceområde af det kompetente handelskontor. Tilsynet med beskyttelsen af personoplysninger varetages af kontoret for beskyttelse af personoplysninger. Den tjekkiske handelsinspektion fører bl.a. tilsyn med overholdelsen af loven inden for et afgrænset område.

4. Disse vilkår og betingelser er gældende som offentliggjort på sælgers websted på datoen for indgåelse af købsaftalen. Køberens ordre arkiveres efter bekræftelsen som en indgået kontrakt mellem køber og sælger med henblik på opfyldelse og yderligere registrering, og køber har adgang til dens status. Kontrakten kan indgås på tjekkisk eller på andre sprog, hvis dette ikke er årsagen til, at det er umuligt at indgå den.

5. I tilfælde af en tvist mellem forbrugeren og sælgeren kan forbrugeren også benytte sig af muligheden for udenretslig tvistbilæggelse. I dette tilfælde kan forbrugeren henvende sig til den udenretslige tvistbilæggelsesinstans, som er den tjekkiske handelsinspektion (http://www.coi.cz ), og følge de regler, der er fastsat der. Der findes også flere oplysninger om udenretslig tvistbilæggelse på den tjekkiske handelsinspektionsmyndigheds websted. Det er også muligt at indlede en alternativ tvistbilæggelse via onlineformularen på https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Disse vilkår og betingelser er gyldige og effektive for køb i onlinebutikker, der drives af AMPUL SYSTEM s.r.o., fra den 10. oktober 2021.