Procedure for klager

Klageregulativ for forretningsselskabet AMPUL SYSTEM, s.r.o., med hjemsted i Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, ID 04887557, moms 04887557, registreret i handelsregistret, der føres af regionalretten i Ostrava, afdeling C, indsæt 65494 (i det følgende benævnt"AMPUL" eller"sælger").

I. Generelle bestemmelser

1. Reklamationsproceduren er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 89/2012 Saml. om civilret (i det følgende benævnt"civilret") og lov nr. 634/1992 Saml. om forbrugerbeskyttelse med senere ændringer (i det følgende benævnt"lov") og gælder for forbrugsvarer (i det følgende benævnt"varer"), for hvilke køberens rettigheder i henhold til ansvar for mangler (i det følgende benævnt"krav") udøves i garantiperioden.

2. Klageproceduren er en integreret del af de generelle vilkår og betingelser. Ved at indgå købsaftalen accepterer køberen de generelle vilkår og betingelser og denne klageprocedure og bekræfter, at han/hun er behørigt bekendt med dem.

3. Kunden i AMPUL's onlineshop er enten en køber-forbruger i henhold til § 2, stk. 1, litra a), i lov nr. 634/1992 om forbrugerbeskyttelse (i det følgende benævnt"køber-forbruger") eller en køber-iværksætter, der handler inden for rammerne af sin erhvervsvirksomhed, når han/hun indgår og gennemfører kontrakten (i det følgende benævnt"køber-iværksætter"). Køber-forbrugeren og køber-iværksætteren betegnes i det følgende i fællesskab som"køber".

4. Sælgeren handler inden for rammerne af sin virksomhed, når han indgår og udfører købsaftalen. Sælgeren er en iværksætter, der direkte eller gennem andre iværksættere leverer produkter eller tjenesteydelser til køberen.

II. Sælgers ansvar

1. Sælgeren er ansvarlig over for køberen for, at varerne er fri for mangler ved modtagelsen. Sælgeren er navnlig ansvarlig for, at der på det tidspunkt, hvor køberen modtog varerne:

 • den har de egenskaber, der er aftalt mellem parterne, og i mangel af en sådan aftale de egenskaber, som sælgeren eller producenten har beskrevet, eller som køberen forventede i betragtning af varens art og på grundlag af den reklame, som de har foretaget,
 • varen er egnet til det formål, som sælgeren angiver, at den skal anvendes til, eller som en vare af den pågældende art normalt anvendes til,
 • genstanden svarer i kvalitet eller udførelse til den aftalte prøve eller det aftalte eksemplar, hvis kvaliteten eller udførelsen er bestemt ved henvisning til den aftalte prøve eller det aftalte eksemplar,
 • varen har den rette mængde, mål eller vægt, og
 • varen opfylder kravene i lovgivningen.

2. Varerne er ledsaget af en afgiftskvittering og for visse produkter af et garantibevis. Hvis varerne ikke er ledsaget af et garantibevis, anvendes skattedokumentet til at fremsætte et krav.

III. Ansvarsrettigheder i forbindelse med mangler ved varerne

1. Enhver åbenlys skade på varerne eller deres emballage under leveringen skal straks løses med transportøren, og afvigelserne skal noteres på følgesedlen (fragtbrev). Køberen er ikke forpligtet til at modtage sådanne varer fra transportøren og skal straks underrette sælgeren om den konstaterede skade. På dagen for modtagelsen skal køberen behørigt kontrollere, at varerne er i orden og at deres tilbehør er fuldstændigt.

2. I tilfælde af personlig afhentning af køberen er tidspunktet for overtagelse af varerne det tidspunkt, hvor risikoen for beskadigelse af varerne overgår fra sælgeren til køberen. Hvis køberen ikke inspicerer varerne ved modtagelsen, kan han kun gøre krav gældende for mangler, der kan konstateres ved en sådan inspektion, hvis han beviser, at sådanne mangler (f.eks. manglende tilbehør) allerede var til stede i varerne på tidspunktet for overdragelsen af risikoen for skade på varerne. En senere påstand om, at varerne er ufuldstændige eller ydre skader på varerne, fratager ikke køberen retten til at gøre krav gældende. Sælgeren har dog mulighed for at bevise, at der ikke er tale om et brud på købsaftalen.

3. Køber-forbrugeren kan gøre krav på varerne personligt i alle Sælgers afdelinger eller sende de krævede varer med forsendelsesservice til adressen AMPUL SYSTEM s.r.o. - Reklamationsafdelingen, Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk.

4. Hvis køberen - forbrugeren gør brug af sin ret til at kræve afhjælpning af mangler ved reparation, og der i garantibeviset med henblik på garantireparationer af varerne er udpeget en anden iværksætter end sælgeren, hvis hjemsted eller forretningssted er på samme sted som for sælgers vedkommende eller på et sted tættere på køberen, kan køberen udøve retten til garantireparation hos den iværksætter, der er angivet i garantibeviset, og dermed fremskynde afviklingen af sit krav.

5. Retten til at reparere produktet kan også udøves på det relevante autoriserede servicecenter, køberen kan levere varerne personligt eller via forsendelsesservice. Listen over autoriserede servicecentre er inkluderet i garantibeviset, eller sælgeren vil give den til køber efter anmodning.

6. Hvis køberen sender varerne til sælgeren eller et servicecenter med en transporttjeneste, skal køberen i sin egen interesse emballere de påklagede varer i passende og tilstrækkeligt beskyttende emballagemateriale, der opfylder transportkravene, så de ikke beskadiges under transporten. Hvis der er tale om skrøbelige varer, skal forsendelsen mærkes med passende symboler. Forsendelsen skal indeholde de reklamerede varer (herunder komplet tilbehør), vi anbefaler at vedlægge en kopi af salgskvitteringen, en detaljeret beskrivelse af den påståede defekt og købers korrekte kontaktoplysninger. For store hvidevarer (vaskemaskiner, køleskabe, opvaskemaskiner osv.) er det mere praktisk at aftale med servicecentret, at en servicetekniker besøger køberen direkte.

7. Køber er forpligtet til på en kontrollerbar måde at bevise, at varerne er købt i onlinebutikken eller i AMPUL SYSTEM s.r.o.s butik. Optimalt set det originale købsbevis for varerne eller et behørigt udfyldt garantibevis.

8. Ansvarsrettighederne for mangler ved varerne gælder ikke for tilfælde, hvor manglen eller skaden er opstået:

 • mekaniske skader på varerne
 • bevislig manipulation af apparatet, naturkatastrofe, mekanisk skade, eller hvis forseglingerne er blevet fjernet eller beskadiget, hvis varerne er forseglet,
 • elektriske overspændinger (synligt brændte komponenter eller printplader), bortset fra normale afvigelser,
 • påviseligt uretmæssig anvendelse,
 • anvendelse i strid med brugsanvisningen eller anvisningerne på emballagen eller garantibeviset,
 • anvendelse i strid med almindeligt anerkendte brugsregler,
 • anvendelse under forhold, som med hensyn til temperatur, støv, fugtighed, kemiske og mekaniske påvirkninger ikke er egnede til det miljø, som producenten direkte har tiltænkt, eller som klart fremgår af produktets art,
 • påviseligt uprofessionel installation og drift,
 • hvis det forelagte garantibevis viser tydelige tegn på ændringer af dataene, eller hvis Varerne har et andet serienummer end det, der er anført på garantibeviset.

9. Sælgerens ansvar for mangler omfatter ikke slitage som følge af normal brug, i tilfælde af Varer, der er solgt til en lavere pris, for den mangel, som den lavere pris blev aftalt for, i tilfælde af brugte Varer for en mangel svarende til den grad af brug eller slitage, som Varerne havde, da de blev overtaget af Køber.

10. En mangel, der skyldes uprofessionel montering eller anden uprofessionel idriftsættelse, anses for at være en mangel, hvis en sådan montering eller idriftsættelse er aftalt i købsaftalen og udført af sælgeren eller en anden person under sælgers ansvar.

11. LCD-skærme og fjernsyn skal opfylde bestemmelserne i ISO 13406-2. Et LCD-tv eller en LCD-skærm, som har vist mere end det maksimalt tilladte antal defekte pixels eller clusters, anses for at være defekte varer med mulighed for at gøre krav på eller udøve en rettighed på grund af brud på købsaftalen. ISO 13406-2 standarden inddeler monitorer i fire kvalitetsklasser.

KlasseType 1 - hvid prik (permanent tændt pixel)Type 2 - sort prik (permanent uoplyst pixel)

Type 3 - farvet prik (permanent ikke-belyst delpixel, hvilket resulterer i en prik med en anden farve end den ønskede farve)

Klynge (5x5 pixel firkant) type 1Klynge (5x5 pixel firkant) type 2
I.00000
II.22502
III.5155005
IV.50150500550

12. Hvis forbrugsstoffer (f.eks. batteri, akkumulator, printhoved, projektorlampe) er inkluderet i pakken eller er købt, har de en normal levetid på 6 måneder ved normal brug, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Køberens ret til at gøre krav på varerne inden for den lovbestemte garantiperiode påvirkes ikke. Køber skal dog tage hensyn til, at garantien ikke dækker slitage af varerne eller deres dele forårsaget af normal brug og ikke kan forveksles med holdbarhed.

13. Ingen garanti eller ansvar for mangler, der ligger uden for lovens anvendelsesområde, kan anvendes på gaver, som sælgeren gratis giver til køberen som led i købsaftalen for andre betalte varer. I tilfælde af fortrydelse af købsaftalen skal køberen returnere de varer, der er leveret som en gave, til sælgeren i original stand.

14. Sælger er forpligtet til på købers anmodning at give køber en skriftlig bekræftelse af forpligtelserne i forbindelse med mangelfuld opfyldelse i det omfang, det er fastsat i loven (garantibevis). Garantibeviset skal indeholde sælgers navn eller firmanavn, registreringsnummer og hjemsted. Hvis varens art tillader det, er det tilstrækkeligt at udstede et købsbevis for varerne til køberen, der indeholder de samme oplysninger som garantibeviset, i stedet for garantibeviset. Hvis der gives en garantiperiode, der er længere end den lovbestemte garantiperiode, skal sælgeren angive vilkårene og omfanget af garantiforlængelsen i garantibeviset.

IV. Garantiperiode

1. Medmindre der er fastsat en længere frist for de enkelte varer, har køberen ret til at udøve retten til at gøre krav gældende for en mangel, der er opstået ved forbrugsvarer, på følgende måde: a) for nye varer inden for fireogtyve måneder efter modtagelsen, b) for uemballerede varer inden for fireogtyve måneder efter modtagelsen, c) for erstatningsvarer i henhold til § 2168 CC inden for enogtyve måneder efter modtagelsen og d) for brugte varer i henhold til § 2168 CC inden for tolv måneder efter modtagelsen. Hvis manglen viser sig inden seks måneder efter modtagelsen, anses varen for at være mangelfuld ved modtagelsen. Medmindre andet er angivet for de enkelte varer, skal sælgeren yde en kvalitetsgaranti til den person, der køber som led i sin erhvervsmæssige virksomhed, i en periode på 24 måneder fra modtagelsen for nye og uemballerede varer, 21 måneder fra modtagelsen for erstatningsvarer og 12 måneder for brugte varer.

2. Garantiperioden begynder ved købers modtagelse af varerne. Garantiperioden forlænges med den periode, i hvilken varerne har været under reparation. Hvis varerne udskiftes under garantireparation, fortsætter den oprindelige garantiperiode.

3. Hvis de købte varer skal tages i brug af en anden virksomhed end sælgeren, begynder garantiperioden først at løbe fra datoen for ibrugtagning af varerne, forudsat at køberen har bestilt ibrugtagningen inden tre uger efter modtagelsen af varen og rettidigt og behørigt har ydet det nødvendige samarbejde til at udføre ydelsen. Datoen for ibrugtagning af varerne skal fremgå af det ibrugtagningsdokument, som køberen modtager. Garantiperiodens begyndelse kan således kun udsættes, hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt. Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, begynder garantiperioden at løbe fra datoen for varens modtagelse.

V. Rettigheder som følge af mangler ved varerne

1. Hvis varen ikke har de egenskaber, der er angivet i artiklen Sælgers ansvar, kan køber-forbrugeren også kræve levering af nye varer uden mangler, medmindre dette er urimeligt på grund af manglens art. Hvis manglen kun vedrører en del af varen, kan køberen-forbrugeren kun kræve udskiftning af denne del. Hvis dette ikke er muligt, kan han hæve aftalen. Hvis dette imidlertid er uforholdsmæssigt stort i forhold til manglens art, især hvis manglen kan afhjælpes uden unødig forsinkelse, er der tale om en ubetydelig kontraktbrud, og i så fald har køber-forbrugeren altid ret til udelukkende at få manglen afhjulpet gratis ved at reparere varen.

2. Køber-forbrugeren har også ret til at få leveret nye varer eller udskiftning af en del i tilfælde af en fjernbar defekt, hvis han ikke kan bruge varen korrekt på grund af, at defekten opstår igen efter reparationen eller på grund af et større antal defekter. I dette tilfælde har køber-forbrugeren ret til at træde tilbage fra kontrakten. Hvis en defekt opstår igen efter reparation, anses den for at være den samme defekt, som allerede er blevet afhjulpet mindst to gange i garantiperioden, og som opstår igen. Hvis varerne er blevet repareret mindst tre gange for forskellige fejl, der kan afhjælpes, i perioden forud for reklamationen, anses de for at være behæftet med et større antal fejl.

3. Hvis køberen-forbrugeren ikke hæver aftalen eller gør brug af retten til at få leveret nye varer uden mangler, få dele udskiftet eller repareret, kan han kræve et rimeligt afslag i prisen. Køber-forbrugeren har også ret til et rimeligt nedslag, hvis sælgeren ikke kan levere nye varer uden mangler, udskifte dele eller reparere varerne, samt hvis sælgeren ikke afhjælper manglen inden for en rimelig tid, eller hvis afhjælpningen ville medføre betydelige vanskeligheder for køber-forbrugeren.

4. Køber har ikke ret til retten til mangelfuld opfyldelse, hvis sælger har meddelt køber, inden varerne er blevet accepteret, at varerne er mangelfulde, eller hvis køber selv har forårsaget manglen.

5. Køber-forbrugeren har ret til at fortryde aftalen i alle de tilfælde, der er angivet i det nationale aftalekodeks og loven. Fortrydelsen har virkning over for sælgeren på det tidspunkt, hvor køber-forbrugerens fortrydelseserklæring afleveres eller udleveres til sælgeren, forudsat at alle de lovbestemte betingelser i henhold til §2001 ff. I tilfælde af fortrydelse af kontrakten ophæves kontrakten fra starten, og parterne er forpligtet til at tilbagelevere alt, hvad de har leveret til hinanden på grundlag af kontrakten, til hinanden.

6. I tilfælde af fortrydelse af kontrakten er køberen forpligtet til at returnere den komplette vare inklusive alt tilbehør til sælgeren.

7. Hvis de mangelfulde Varer er solgt som brugte eller solgt med en rabat, der afspejler deres dårlige kvalitet på salgstidspunktet, har Køber-forbrugeren ret til en rimelig rabat i stedet for retten til at ombytte Varerne.

VI. Behandling af klager

1. Køber-forbrugeren skal få klagen, herunder afhjælpning af manglen, afgjort uden unødig forsinkelse, senest inden 30 dage fra reklamationsdatoen, medmindre sælgeren og køber-forbrugeren aftaler en længere frist. Fristen for afklaring af klagen begynder dagen efter reklamationsdatoen i overensstemmelse med § 605 i den tyske borgerlige lovbog. Efter udløbet af denne frist har køber-forbrugeren de samme rettigheder, som hvis der var tale om en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 30-dages fristen er ikke bindende for køber-iværksætteren.

2. Køber-forbrugeren kan selv forhøre sig om udfaldet af reklamationen på adressen på den virksomhed, hvor reklamationen blev fremsat, eller på dennes kundeservicelinje.

3. Køber er forpligtet til at yde Sælger eller en autoriseret servicevirksomhed al bistand til at verificere eksistensen af den påståede defekt og til at afhjælpe den (herunder afprøvning eller demontering af produktet). Ved reklamation er køberen forpligtet til at aflevere varerne rene i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne og de generelle hygiejneprincipper, herunder alle dele og tilbehør.

4. Køber er forpligtet til at udlevere varerne fuldstændigt til reklamationsproceduren. Det anbefales også at vedlægge en kopi af salgskvitteringen, en detaljeret beskrivelse af fejlen og alle kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail). Hvis køberen undlader at levere varerne fuldstændige, og det er nødvendigt at levere fuldstændige varer for at fastslå eksistensen af den påberåbte mangel og/eller for at afhjælpe den, begynder fristen for afvikling af kravet ikke at løbe før levering af de manglende dele.

5. Ved accept af varerne med henblik på reklamation er sælgeren ikke ansvarlig for købers data og oplysninger, der er lagret på harddiske, hukommelser eller andre informationsbærere, som er en del af de varer, der er accepteret med henblik på reklamation, og heller ikke for tab af sådanne data og oplysninger.

6. Når køberen fremsætter et krav, skal han modtage en skriftlig bekræftelse - en kravrapport, som skal tjene som et dokument i forbindelse med afviklingen af kravet. Køber er forpligtet til at give alle nødvendige oplysninger ved udarbejdelsen af reklamationsrapporten, hvis fuldstændighed og rigtighed bekræftes ved at underskrive reklamationsrapporten. Klagerapporten indeholder oplysninger om, hvornår klagen blev indgivet, hvad den indeholder, hvilken metode til løsning af klagen køber-forbruger kræver. Hvis køberen/forbrugeren har sendt produktet til reklamationsproceduren via transportservice, modtager han/hun reklamationsprotokollen pr. e-mail.

7. Ved ethvert besøg af en servicetekniker hos køberen (f.eks. ved reparation af store køkkenmaskiner) skal der udarbejdes en rapport om de konstaterede fejl og om, hvordan de skal udbedres. Uden en sådan rapport tages der ikke hensyn til serviceteknikerens besøg.

8. Køber-forbrugeren har ret til at få godtgjort de omkostninger, der med rimelighed er afholdt for at fremsætte kravet, idet disse omkostninger skal være de lavest mulige. Dette omfatter især portoudgifterne til forsendelse af de varer, der er omfattet af kravet. Køber-forbrugeren skal anmode om refusion af disse omkostninger uden unødig forsinkelse, men senest inden for en måned efter udløbet af fristen for udøvelse af de rettigheder, der følger af den mangelfulde opfyldelse.

VII. Afvisning af at acceptere en fordring

1. Sælgeren er berettiget til at nægte at acceptere varerne til reklamation, hvis varerne er snavsede eller deres dele er snavsede.

2. Sælgeren er også berettiget til at nægte at modtage varerne, hvis varerne ikke leveres i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne og de generelle hygiejneprincipper.

3. Af hensyn til sikkerheden ved transport af varerne og anden håndtering er sælgeren også berettiget til at nægte at kræve varerne, hvis motorolie og benzin ikke er fjernet fra varerne.

VIII. Afhentning af varer fra garantireparation

1. Sælgeren underretter køberen enten pr. sms, e-mail eller telefon, efter at kravet er blevet afgjort. Hvis varerne er blevet sendt med en forsendelsestjeneste, sendes de til købers adresse efter behandling.

2. Sælgeren skal udstede eller sende en skriftlig bekræftelse til køberen med angivelse af dato og måde for afvikling af kravet, bekræftelse af reparationen og kravets varighed eller begrundelse for afvisning af kravet.

3. I tilfælde af manglende afhentning af de reklamerede varer fra garantireparationen inden for 2 måneder efter udløbet af garantireparationsperioden er køberen forpligtet til at betale sælgeren et opbevaringsgebyr på 50 CZK for hver dag, hvor varerne er forsinket med at afhente dem.

4. Ved udlevering af varerne efter at kravet er blevet afgjort, skal køberen fremvise det dokument, som han modtog ved modtagelsen af varerne med henblik på kravet, eller skal bevise sin identitet.

Denne klageprocedure træder i kraft den 10. oktober 2021 og træder i stedet for alle tidligere versioner. Ændringer i klageproceduren kan ændres.