Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti AMPUL SYSTEM, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, IČO 04887557, DIČ 04887557, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65494 (ďalej len"AMPUL" alebo"predávajúci").

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len"Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len"Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len"Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len"reklamácie").

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil.

3. Zákazníkom internetového obchodu AMPUL je buď kupujúci - spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len"kupujúci - spotrebiteľ") alebo kupujúci - podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len"kupujúci - podnikateľ"). Kupujúci - spotrebiteľ a kupujúci - podnikateľ sa ďalej spoločne označujú ako"kupujúci".

4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo služby.

II. Zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:

 • má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • vec je vhodná na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má používať, alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
 • predmet zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • položka je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • položka je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

2. K Tovaru je priložený daňový doklad a v prípade niektorých výrobkov aj záručný list. Ak k Tovaru nie je priložený záručný list, na uplatnenie reklamácie sa použije daňový doklad.

III. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru

1. Akékoľvek zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu počas dodávky je potrebné bezodkladne riešiť s dopravcom a nezrovnalosti zaznamenať do odovzdávacieho protokolu (dodacieho listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho o zistenom poškodení. V deň prevzatia Tovaru je Kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť Tovaru a úplnosť jeho príslušenstva.

2. V prípade osobného odberu Tovaru Kupujúcim je okamihom prevzatia Tovaru okamih prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci pri prevzatí Tovaru nevykoná jeho prehliadku, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri takejto prehliadke len vtedy, ak preukáže, že takéto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Neskoršia reklamácia nekompletnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva na reklamáciu. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci-spotrebiteľ môže reklamovaný Tovar reklamovať osobne vo všetkých pobočkách Predávajúceho alebo zaslať reklamovaný Tovar prepravnou službou na adresu AMPUL SYSTEM s.r.o. - Reklamačné oddelenie, Zábrežská 667/66, 78701 Šumperk.

4. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo požadovať odstránenie vady opravou a v záručnom liste je na účely záručnej opravy Tovaru určený iný podnikateľ ako Predávajúci, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako u Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, môže Kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste a urýchliť tak vybavenie svojej reklamácie.

5. Právo na opravu výrobku možno uplatniť aj v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku, Kupujúci môže Tovar doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je uvedený v záručnom liste alebo ho predávajúci poskytne kupujúcemu na požiadanie.

6. Ak Kupujúci zasiela Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme reklamovaný Tovar zabaliť do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu spĺňajúceho požiadavky prepravy tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade krehkého Tovaru by zásielka mala byť označená príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný popis reklamovanej vady a správne kontaktné údaje Kupujúceho. V prípade veľkých bielych spotrebičov (práčky, chladničky, umývačky riadu atď.) je vhodnejšie dohodnúť sa so servisným strediskom, aby servisný technik navštívil priamo kupujúceho.

7. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom preukázať, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo v predajni spoločnosti AMPUL SYSTEM s.r.o. Optimálne originál dokladu o kúpe Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.

8. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď došlo k vadám alebo poškodeniu:

 • mechanické poškodenie Tovaru
 • preukázaný zásah do zariadenia, prírodná katastrofa, mechanické poškodenie alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby, ak je Tovar zapečatený,
 • elektrické prepätie (viditeľne spálené súčiastky alebo dosky plošných spojov), s výnimkou bežných odchýlok,
 • preukázateľne nesprávne použitie,
 • používať v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi na obale alebo záručnom liste,
 • používanie v rozpore so všeobecne prijatými pravidlami používania,
 • použitie v podmienkach, ktoré nie sú vhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vplyvov pre prostredie priamo určené výrobcom alebo ktoré jasne vyplývajú z povahy výrobku,
 • preukázateľne neodborná inštalácia a prevádzka,
 • ak predložený záručný list vykazuje zjavné znaky zmien údajov alebo ak je na Tovare uvedené iné sériové číslo, ako je uvedené v záručnom liste.

9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním, v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

10. Za vadu spôsobenú neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky sa považuje vada, ak takáto montáž alebo uvedenie do prevádzky bolo dohodnuté v Kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho.

11. LCD monitory a televízory musia spĺňať ustanovenia normy ISO 13406-2. LCD televízor alebo monitor, ktorý vykazoval viac ako maximálny povolený počet chybných pixelov alebo zhlukov, sa považuje za chybný Tovar s možnosťou uplatnenia reklamácie alebo práva z dôvodu porušenia Kúpnej zmluvy. Norma ISO 13406-2 rozdeľuje monitory do štyroch tried kvality.

TriedaTyp 1 - biely bod (trvalo svietiaci pixel)Typ 2 - čierna bodka (trvalo nerozsvietený pixel)

Typ 3 - farebná bodka (trvalo neosvetlený subpixel, ktorého výsledkom je bodka inej farby, ako je požadovaná farba)

Zhluk (štvorec 5x5 pixelov) typ 1Zhluk (štvorec 5x5 pixelov) typ 2
I.00000
II.22502
III.5155005
IV.50150500550

12. Ak je spotrebný materiál (napr. batéria, akumulátor, tlačová hlava, lampa projektora) súčasťou balenia alebo je zakúpený, jeho bežná životnosť pri bežnom používaní je 6 mesiacov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho na reklamáciu Tovaru v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí vziať do úvahy skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené bežným používaním a nemožno ju zamieňať s trvanlivosťou.

13. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť žiadnu záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar poskytnutý ako dar v pôvodnom stave.

14. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, registračné číslo a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o kúpe Tovaru, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako záručný list. Ak sa poskytuje dlhšia záručná doba, ako je zákonná záručná doba, predávajúci uvedie podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

IV. Záručná doba

1. Ak nie je pri jednotlivých druhoch tovaru uvedená dlhšia lehota, kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, takto: a) pri novom tovare do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia; b) pri rozbalenom tovare do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia; c) pri náhradnom tovare podľa § 2168 OZ do dvadsaťjeden mesiacov od prevzatia; a d) pri použitom tovare podľa § 2168 OZ do dvanástich mesiacov od prevzatia. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí. Ak nie je pri jednotlivom tovare uvedené inak, predávajúci poskytne osobe, ktorá tovar kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti, záruku za akosť v trvaní dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia nového a rozbaleného tovaru, dvadsaťjeden mesiacov od prevzatia náhradného tovaru a dvanásť mesiacov na použitý tovar.

2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. Ak je Tovar vymenený v rámci záručnej opravy, pôvodná záručná doba pokračuje.

3. Ak má byť zakúpený Tovar uvedený do prevádzky iným podnikateľom ako Predávajúcim, záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky sa uvedie v doklade o uvedení do prevádzky, ktorý dostane Kupujúci. Začiatok záručnej doby sa teda posunie len vtedy, ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky. Ak niektorá z nich nie je splnená, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

V. Práva vyplývajúce z vád Tovaru

1. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť predávajúceho, môže kupujúci - spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len časti Tovaru, môže Kupujúci - spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto časti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, ide o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má kupujúci - spotrebiteľ vždy výlučne právo na bezplatné odstránenie vady opravou veci.

2. Kupujúci - spotrebiteľ má tiež právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy. Za opätovný výskyt závady po oprave sa považuje tá istá závada, ktorá už bola odstránená najmenej dvakrát počas záručnej doby a ktorá sa vyskytne znova. Ak bol Tovar v období pred uplatnením reklamácie najmenej trikrát opravovaný pre rôzne odstrániteľné vady, považuje sa za Tovar s väčším počtom vád.

3. Ak kupujúci-spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu dielov alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má tiež právo na primeranú zľavu, ak Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, ak Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Kupujúcemu-spotrebiteľovi značné ťažkosti.

4. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak predávajúci pred prevzatím Tovaru oznámil kupujúcemu, že Tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a zákone. Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné okamihom, keď je vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy doručené alebo odovzdané predávajúcemu, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 2001 a nasl. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo si na základe zmluvy poskytli.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.

7. Ak sa chybný Tovar predával ako použitý alebo sa predával so zľavou, ktorá odrážala jeho nižšiu kvalitu v čase predaja, Kupujúci-spotrebiteľ má namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu.

VI. Vybavovanie sťažností

1. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný reklamáciu vrátane odstránenia vady vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uplatnenia reklamácie podľa § 605 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci - spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy. 30-dňová lehota nie je pre kupujúceho - podnikateľa záväzná.

2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže informovať o výsledku reklamácie sám na adrese prevádzkarne, v ktorej bola reklamácia uplatnená, alebo na jej zákazníckej linke.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane skúšky alebo demontáže výrobku). Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.

4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar kompletný na reklamačné konanie. Odporúča sa tiež priložiť kópiu dokladu o kúpe, podrobný opis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je potrebná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až po dodaní chýbajúcich častí.

5. Po prijatí Tovaru na reklamáciu Predávajúci nezodpovedá za údaje a informácie Kupujúceho uložené na pevných diskoch, pamätiach alebo iných nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou Tovaru prijatého na reklamáciu, ani za stratu týchto údajov a informácií.

6. Pri uplatnení reklamácie dostane kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri vyhotovení reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdí podpisom reklamačného protokolu. Reklamačný protokol obsahuje informácie o tom, kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci-spotrebiteľ požaduje. Ak kupujúci-spotrebiteľ zaslal výrobok na reklamačné konanie prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.

7. Pri každej návšteve servisného technika u kupujúceho (napr. pri oprave veľkých kuchynských spotrebičov) sa musí vyhotoviť protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takejto správy sa návšteva servisného technika neberie do úvahy.

8. Kupujúci-spotrebiteľ má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pričom týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie možné náklady. To zahŕňa najmä poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ musí požiadať o náhradu týchto nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

VII. Odmietnutie prijatia pohľadávky

1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru na reklamáciu, ak je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho časti.

2. Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ak Tovar nie je dodaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

3. Z dôvodu bezpečnosti pri preprave Tovaru a inej manipulácii je Predávajúci oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru aj v prípade, ak z Tovaru nie je odstránený motorový olej a benzín.

VIII. Odber tovaru zo záručnej opravy

1. Predávajúci po vybavení reklamácie informuje kupujúceho buď SMS správou, e-mailom alebo telefonicky. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po spracovaní zaslaný na adresu Kupujúceho.

2. Predávajúci vydá alebo zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie alebo dôvody zamietnutia reklamácie.

3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby záručnej opravy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu skladné vo výške 50 Kč za každý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.

4. Pri vydávaní Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý dostal pri prevzatí Tovaru na reklamáciu, alebo musí preukázať svoju totožnosť.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 10. októbra 2021 a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Zmeny v postupe podávania sťažností sa môžu zmeniť.