Klagomålsförfarandet

Klagoregler för affärsverket AMPUL SYSTEM, s.r.o., med säte i Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, ID 04887557, moms 04887557, registrerad i handelsregistret som förs av regiondomstolen i Ostrava, sektion C, insert 65494 (nedan kallad"AMPUL" eller"säljaren").

I. Allmänna bestämmelser

1. Reklamationsförfarandet har utarbetats i enlighet med bestämmelserna i lag nr 89/2012 Saml., civillagen (nedan kallad"civillagen") och lag nr 634/1992 Saml. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse (nedan kallad"lagen") och gäller för konsumentvaror (nedan kallade"varor") för vilka köparens rättigheter enligt ansvar för fel (nedan kallade "anspråk") utövas under garantiperioden.

2. Klagomålsförfarandet är en integrerad del av de allmänna villkoren. Genom att ingå köpeavtalet godkänner köparen de allmänna villkoren och detta klagomålsförfarande och bekräftar att han/hon är väl förtrogen med dem.

3. Kunden i AMPUL:s webbutik är antingen en köpare-konsument i den mening som avses i § 2.1 a i lag nr 634/1992 om konsumentskydd (nedan kallad"köpare-konsument") eller en köpande företagare som agerar inom ramen för sin affärsverksamhet när han eller hon ingår och genomför avtalet (nedan kallad"köpande företagare"). Köparen-konsumenten och köparen-företagaren kallas nedan gemensamt för"köpare".

4. Säljaren agerar inom ramen för sin verksamhet när han ingår och utför köpeavtalet. Säljaren är en företagare som direkt eller via andra företagare levererar produkter eller tjänster till köparen.

II. Säljarens ansvar

1. Säljaren är ansvarig gentemot köparen för att varorna är fria från fel vid mottagandet. Säljaren ska särskilt vara ansvarig för att vid den tidpunkt då köparen tog emot varorna:

 • den har de egenskaper som parterna har kommit överens om och, om inget avtal har ingåtts, sådana egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen förväntade sig med hänsyn till varans art och på grundval av den reklam som de har gjort,
 • Föremålet är lämpligt för det ändamål som säljaren anger att det ska användas för eller för vilket ett föremål av detta slag vanligtvis används,
 • Föremålet motsvarar i kvalitet eller utförande det överenskomna provet eller exemplaret, om kvaliteten eller utförande har fastställts genom hänvisning till det överenskomna provet eller exemplaret,
 • varan har rätt kvantitet, mått eller vikt, och
 • varan uppfyller kraven i lagstiftningen.

2. Varorna åtföljs av ett skattekvitto och, för vissa produkter, ett garantibevis. Om varorna inte åtföljs av ett garantibevis används skattedokumentet för att göra anspråk.

III. Ansvarsrättigheter för fel i varorna

1. Eventuella uppenbara skador på Varorna eller deras emballage under leveransen ska omedelbart tas upp med transportören och avvikelserna ska antecknas i överlämningsrapporten (leveranssedel). Köparen är inte skyldig att ta emot sådana varor från transportören och ska utan onödigt dröjsmål informera säljaren om den upptäckta skadan. På dagen för mottagandet ska köparen vederbörligen kontrollera att varorna är oskadda och att tillbehören är kompletta.

2. Vid personlig hämtning av köparen är tidpunkten för övertagande av varorna den tidpunkt då risken för skada på varorna överförs från säljaren till köparen. Om köparen inte inspekterar varorna vid mottagandet kan han endast göra anspråk på fel som kan upptäckas vid en sådan inspektion om han bevisar att sådana fel (t.ex. saknade tillbehör) redan fanns i varorna vid tidpunkten för överlåtelsen av risken för skada på varorna. Ett senare anspråk på att varorna är ofullständiga eller att yttre skador har uppstått på varorna berövar inte köparen rätten att göra anspråk. Säljaren har dock möjlighet att bevisa att det inte föreligger något brott mot köpeavtalet.

3. Köparen-konsumenten kan göra anspråk på varorna personligen på säljarens alla filialer eller skicka de reklamerade varorna med frakttjänst till adressen AMPUL SYSTEM s.r.o. - Claims Department, Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk.

4. Om köparen - konsumenten utnyttjar sin rätt att kräva att bristerna avhjälps genom reparation och i garantibeviset för garantireparationer av varorna anges en annan företagare än säljaren, vars säte eller verksamhetsställe ligger på samma plats som säljaren eller på en plats närmare köparen, kan köparen utöva sin rätt till garantireparationer hos den företagare som anges i garantibeviset och på så sätt påskynda regleringen av sitt krav.

5. Rätten att reparera produkten kan också utövas på det relevanta auktoriserade servicecentret, köparen kan leverera varorna personligen eller med frakttjänst. Förteckningen över auktoriserade servicecenter finns i garantikortet, eller så tillhandahåller säljaren den till köparen på begäran.

6. Om köparen skickar varorna till säljaren eller ett servicecenter med hjälp av transporttjänst, ska köparen i eget intresse förpacka de reklamerade varorna i lämpligt och tillräckligt skyddande förpackningsmaterial som uppfyller transportkraven, så att de inte skadas under transporten. Om det rör sig om ömtåliga varor ska försändelsen märkas med lämpliga symboler. Försändelsen ska innehålla de reklamerade varorna (inklusive kompletta tillbehör), vi rekommenderar att du bifogar en kopia av kvittot, en detaljerad beskrivning av det reklamerade felet och köparens korrekta kontaktuppgifter. När det gäller stora vitvaror (tvättmaskiner, kylskåp, diskmaskiner osv.) är det lämpligare att avtala med servicecentret om att en servicetekniker besöker köparen direkt.

7. Köparen är skyldig att på ett verifierbart sätt bevisa att Varorna köptes i webbutiken eller i AMPUL SYSTEM s.r.o.s butik. Optimalt sett, det ursprungliga inköpsbeviset för Varorna eller ett vederbörligen ifyllt garantikort.

8. Ansvarsrätten för fel i Varorna gäller inte i synnerhet i de fall då felet eller skadan har uppstått:

 • mekanisk skada på varorna
 • bevisat manipulerande av apparaten, naturkatastrof, mekanisk skada eller om förseglingar har avlägsnats eller skadats om varorna är förseglade,
 • elektriska stötar (synligt brända komponenter eller kretskort), med undantag för normala avvikelser,
 • bevisligen olämplig användning,
 • Användning i strid med bruksanvisningarna eller anvisningarna på förpackningen eller garantikortet,
 • Användning som strider mot allmänt vedertagna regler för användning,
 • Användning under förhållanden som inte är lämpliga med avseende på temperatur, dammighet, fuktighet, kemisk och mekanisk påverkan för den miljö som tillverkaren direkt har avsett eller som tydligt framgår av produktens art,
 • bevisligen oprofessionell installation och drift,
 • om det inlämnade garantibeviset visar uppenbara tecken på ändringar av uppgifterna eller om Varorna har ett annat serienummer än det som anges på garantibeviset.

9. Säljarens ansvar för fel sträcker sig inte till slitage som orsakats av normal användning, när det gäller Varor som sålts till ett lägre pris för det fel för vilket det lägre priset avtalats, när det gäller begagnade Varor för ett fel som motsvarar den nivå av användning eller slitage som Varorna hade när de togs över av Köparen.

10. Ett fel som orsakats av icke yrkesmässig montering eller annan icke yrkesmässig idrifttagning ska anses vara ett fel om sådan montering eller idrifttagning har överenskommits i köpeavtalet och utförts av säljaren eller någon annan person under säljarens ansvar.

11. LCD-skärmar och TV-apparater ska uppfylla bestämmelserna i ISO 13406-2. En LCD-TV eller bildskärm som har uppvisat mer än det högsta tillåtna antalet defekta pixlar eller kluster ska anses vara defekta varor med möjlighet att göra anspråk på eller utöva en rättighet på grund av brott mot köpeavtalet. Enligt ISO 13406-2-standarden delas monitorer in i fyra kvalitetsklasser.

KlassTyp 1 - vit prick (permanent tänd pixel)Typ 2 - svart prick (permanent obelyst pixel)

Typ 3 - färgad prick (permanent icke belyst delpixel, vilket resulterar i en prick med en annan färg än den önskade färgen).

Kluster (5x5 pixlar i kvadrat) typ 1Kluster (5x5 pixlar i kvadrat) typ 2
I.00000
II.22502
III.5155005
IV.50150500550

12. Om förbrukningsmaterial (t.ex. batteri, ackumulator, skrivhuvud, projektorlampa) ingår i paketet eller köps har de en normal livslängd på 6 månader vid normal användning, om inte annat uttryckligen anges. Köparens rätt att kräva att varorna ska lämnas in inom den lagstadgade garantiperioden påverkas inte. Köparen måste dock ta hänsyn till att garantin inte täcker slitage av Varorna eller deras delar som orsakas av normal användning och inte kan förväxlas med hållbarhet.

13. Ingen garanti eller ansvar för fel som går utanför lagens tillämpningsområde kan tillämpas på gåvor som säljaren tillhandahåller köparen gratis som en del av köpeavtalet för andra betalda varor. Om köpeavtalet hävs ska köparen återlämna de varor som tillhandahållits som gåva till säljaren i ursprungligt skick.

14. På köparens begäran är säljaren skyldig att förse köparen med en skriftlig bekräftelse på skyldigheterna i fråga om bristfälligt utförande i den utsträckning som föreskrivs i lag (garantibevis). Garantibeviset ska innehålla säljarens namn eller företagsnamn, registreringsnummer och säte. Om varans art tillåter det räcker det att i stället för garantibeviset ge köparen ett inköpsbevis för varorna som innehåller samma information som garantibeviset. Om en längre garantiperiod än den lagstadgade garantiperioden tillhandahålls ska säljaren ange villkoren och omfattningen av garantiförlängningen i garantibeviset.

IV. Garantiperiod

1. Om inte en längre period anges för enskilda varor ska köparen ha rätt att utöva rätten till reklamation för ett fel som uppstår i konsumtionsvaror enligt följande: a) för nya varor inom tjugofyra månader efter mottagandet, b) för oförpackade varor inom tjugofyra månader efter mottagandet, c) för ersättningsvaror i enlighet med avsnitt 2168 CC inom tjugoen månader efter mottagandet, och d) för begagnade varor i enlighet med avsnitt 2168 CC inom tolv månader efter mottagandet. Om felet visar sig inom sex månader efter mottagandet ska varorna anses ha varit defekta vid mottagandet. Om inte annat anges för enskilda varor ska säljaren ge en kvalitetsgaranti till den person som köper i sin verksamhet under en period av tjugofyra månader från mottagandet för nya och oförpackade varor, tjugoen månader från mottagandet för utbytesvaror och tolv månader för begagnade varor.

2. Garantiperioden börjar när köparen tar emot varorna. Garantiperioden ska förlängas med den period under vilken varorna har varit under reparation. Om Varorna ersätts under garantireparation ska den ursprungliga garantiperioden fortsätta.

3. Om de köpta Varorna ska tas i drift av ett annat företag än Säljaren, ska garantitiden börja löpa först från och med den dag då Varorna tas i drift, förutsatt att Köparen har beställt driftsättningen inom tre veckor från mottagandet av varan och vederbörligen och i tid har tillhandahållit det nödvändiga samarbetet för att utföra tjänsten. Datum för ibruktagande av Varorna ska anges i det dokument för ibruktagande som köparen erhåller. Garantiperiodens början ska således endast skjutas upp om alla ovanstående villkor är uppfyllda. Om någon av dem inte uppfylls börjar garantiperioden att löpa från och med dagen för mottagandet av varorna.

V. Rättigheter till följd av fel i varorna

1. Om varorna inte har de egenskaper som anges i artikeln Säljarens ansvar kan köparen-konsumenten också kräva leverans av nya varor utan fel, såvida detta inte är orimligt på grund av felets art. Om felet endast gäller en del av varorna kan köparen-konsumenten endast kräva utbyte av denna del. Om detta inte är möjligt kan han eller hon häva avtalet. Om detta dock är oproportionerligt med tanke på felets art, särskilt om felet kan avhjälpas utan onödigt dröjsmål, är detta ett obetydligt avtalsbrott och i ett sådant fall har köparen/konsumenten alltid rätt att kostnadsfritt få felet avhjälpt genom att reparera varan.

2. Köparen-konsumenten ska också ha rätt till leverans av nya Varor eller utbyte av en del i händelse av ett borttagbart fel om han inte kan använda varan på ett korrekt sätt på grund av att felet återkommer efter reparationen eller på grund av ett större antal fel. I detta fall har köparen/konsumenten rätt att frånträda avtalet. Ett återkommande fel efter reparation ska anses vara samma fel som redan har åtgärdats minst två gånger under garantiperioden och som uppträder på nytt. Om varorna har reparerats minst tre gånger för olika fel som kan åtgärdas under perioden före reklamationen ska de anses ha ett större antal fel.

3. Om köparen-konsumenten inte häver avtalet eller utövar sin rätt att få nya varor levererade utan fel, att få delar utbytta eller reparerade, kan han kräva en rimlig rabatt. Köparen-konsumenten har också rätt till en skälig rabatt om säljaren inte kan leverera nya varor utan fel, byta ut delar eller reparera varorna, samt om säljaren inte kan avhjälpa felet inom rimlig tid eller om avhjälpandet skulle orsaka betydande svårigheter för köparen-konsumenten.

4. Köparen ska inte ha rätt till rätten till bristfällig prestation om säljaren före godtagandet av varorna har meddelat köparen att varorna är bristfälliga eller om köparen själv har orsakat felet.

5. Köparen-konsumenten har rätt att frånträda avtalet i alla de fall som anges i NCC och lagen. Ångerrätten är effektiv mot säljaren vid den tidpunkt då köparen-konsumentens ångerrätt förklarar sig ha överlämnat eller överlämnat till säljaren, förutsatt att alla lagstadgade villkor enligt §2001 och följande är uppfyllda. Om en part frånträder avtalet ska avtalet upphävas från början och parterna ska vara skyldiga att till varandra återlämna allt som de har tillhandahållit varandra på grundval av avtalet.

6. Om köparen häver avtalet är han eller hon skyldig att återlämna hela varan inklusive alla tillbehör till säljaren.

7. Om de defekta Varorna såldes som begagnade eller med en rabatt som återspeglar deras sämre kvalitet vid försäljningstillfället ska köparen-konsumenten ha rätt till en rimlig rabatt i stället för rätten att byta Varorna.

VI. Hantering av klagomål

1. Köparen-konsumenten måste få reklamationen, inklusive avhjälpandet av felet, avgjord utan onödigt dröjsmål, senast inom 30 dagar från reklamationsdatumet, om inte säljaren och köparen-konsumenten kommer överens om en längre tidsperiod. Fristen för att avhjälpa reklamationen börjar löpa dagen efter reklamationsdatumet i enlighet med § 605 i den tyska civillagen. Efter utgången av denna period ska köparen-konsumenten ha samma rättigheter som om det rörde sig om ett väsentligt avtalsbrott. 30-dagarsfristen är inte bindande för köparen-företagaren.

2. Köparen-konsumenten kan själv fråga om utfallet av reklamationen på adressen till den anläggning där reklamationen gjordes eller på dess kundtjänstlinje.

3. Köparen är skyldig att ge säljaren, eller en auktoriserad service, all hjälp för att verifiera förekomsten av det påstådda felet och för att avhjälpa det (inklusive testning eller demontering av produkten). Vid reklamation är köparen skyldig att överlämna varorna rena i enlighet med hygienreglerna och allmänna hygienprinciper, inklusive alla delar och tillbehör.

4. Köparen är skyldig att överlämna varorna kompletta för reklamationsförfarandet. Det rekommenderas också att bifoga en kopia av kvittot, en detaljerad beskrivning av felet och fullständiga kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post). Om köparen underlåter att leverera Varorna kompletta och det är nödvändigt att de är kompletta för att fastställa förekomsten av det påstådda felet och/eller för att avhjälpa det, ska tidsfristen för reglering av anspråket inte börja löpa förrän de saknade delarna har levererats.

5. När varorna accepteras för reklamation ska säljaren inte vara ansvarig för köparens data och information som lagras på hårddiskar, minnen eller andra informationsbärare som ingår i de varor som accepterats för reklamation, och inte heller för förlust av sådana data och information.

6. När köparen gör ett anspråk ska han eller hon få en skriftlig bekräftelse - en anspråksrapport - som ska fungera som ett dokument vid regleringen av anspråket. Köparen är skyldig att tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter vid upprättandet av reklamationsrapporten, vars fullständighet och riktighet bekräftas genom att underteckna reklamationsrapporten. Klagerapporten innehåller information om när klagomålet lämnades in, vad det innehåller och vilken metod för att lösa klagomålet som krävs av köparen och konsumenten. Om köparen-konsumenten har skickat produkten till reklamationsförfarandet via transporttjänsten får han/hon reklamationsprotokollet via e-post.

7. Vid varje besök av en servicetekniker hos köparen (t.ex. vid reparation av stora köksmaskiner) ska en rapport om de fel som hittats och hur de ska åtgärdas upprättas. Utan en sådan rapport ska serviceteknikerns besök inte beaktas.

8. Köparen-konsumenten har rätt till ersättning för de kostnader som rimligen uppstått för att göra anspråk, varvid dessa kostnader ska vara så låga som möjligt. Detta omfattar särskilt portokostnaderna för att skicka de reklamerade varorna. Köparen-konsumenten ska begära ersättning för dessa kostnader utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad efter utgången av den period då rättigheterna till följd av bristfälligt utförande har utövats.

VII. Vägran att godta en fordran

1. Säljaren har rätt att vägra att ta emot varorna för reklamation om varorna är smutsiga eller deras delar är smutsiga.

2. Säljaren har också rätt att vägra att ta emot varorna om varorna inte levereras i enlighet med hygienföreskrifterna och allmänna hygienprinciper.

3. Av säkerhetsskäl vid transport av Varorna och annan hantering har säljaren också rätt att vägra att ta emot Varorna om motorolja och bensin inte avlägsnas från Varorna.

VIII. Hämtning av varor från garantireparation

1. Säljaren ska informera köparen antingen via sms, e-post eller telefon efter att kravet har reglerats. Om varorna har skickats av en frakttjänst kommer de att skickas till köparens adress efter bearbetning.

2. Säljaren ska utfärda eller skicka en skriftlig bekräftelse till köparen med uppgift om datum och sätt för reglering av anspråket, bekräftelse av reparationen och anspråkets varaktighet eller skälen till att anspråket avvisas.

3. Om köparen inte hämtar de reklamerade varorna från garantireparationen inom två månader efter det att garantireparationstiden har löpt ut, ska köparen vara skyldig att betala säljaren en lagringsavgift på 50 CZK för varje dag som varorna är försenade med att hämta dem.

4. Vid utlämning av Varorna efter att fordran har reglerats är köparen skyldig att visa upp den handling som han eller hon fick när han eller hon tog emot Varorna för fordran, eller måste bevisa sin identitet.

Detta klagomålsförfarande ska träda i kraft den 10 oktober 2021 och ska ersätta alla tidigare versioner. Ändringar i klagomålsförfarandet kan komma att ändras.