Procedura składania skarg

Regulamin reklamacji spółki handlowej AMPUL SYSTEM, s.r.o. z siedzibą w Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, ID 04887557, VAT 04887557, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział C, wkładka 65494 (dalej"AMPUL" lub"Sprzedający").

I. Przepisy ogólne

Procedura reklamacyjna została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej"Kodeks cywilny") oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym (dalej"Ustawa") i ma zastosowanie do towarów konsumpcyjnych (dalej "Towary"), w przypadku których prawa Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady (dalej "roszczenia") są realizowane w okresie gwarancyjnym.

2) Procedura Reklamacji stanowi integralną część Ogólnych Warunków. Zawierając umowę kupna, Kupujący wyraża zgodę na Ogólne Warunki Handlowe oraz niniejszą Procedurę Reklamacyjną i potwierdza, że jest z nimi należycie zapoznany.

3. Klientem sklepu internetowego AMPUL jest albo Kupujący-konsument w rozumieniu § 2 ust. 1 lit. a) ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów (dalej"Kupujący-konsument") albo Kupujący-przedsiębiorca, który przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej"Kupujący-przedsiębiorca"). Kupujący-konsument i Kupujący-przedsiębiorca są dalej łącznie nazywani"Kupującym".

4. Przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy sprzedaży Sprzedawca działa w zakresie swojej działalności. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub usługi.

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że Towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, że w chwili odbioru Towaru przez Kupującego:

 • ma właściwości uzgodnione między stronami, a w braku porozumienia takie, jakie Sprzedawca lub producent opisał lub jakich Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
 • rzecz nadaje się do celu, do którego według Sprzedawcy ma być przeznaczona lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
 • przedmiot odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
 • artykuł jest we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
 • przedmiot jest zgodny z wymaganiami przepisów.

2) Do Towaru dołączony jest paragon fiskalny, a w przypadku niektórych produktów także karta gwarancyjna. Jeżeli do Towaru nie dołączono karty gwarancyjnej, do zgłoszenia reklamacji służy dokument podatkowy.

III. Prawa do odpowiedzialności za wady Towarów

1) Wszelkie widoczne uszkodzenia Towaru lub jego opakowania podczas dostawy należy niezwłocznie omówić z przewoźnikiem, a rozbieżności odnotować w protokole przekazania (dowodzie dostawy). Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia takiego Towaru od przewoźnika i bez zbędnej zwłoki poinformuje Sprzedawcę o stwierdzonej szkodzie. W dniu odbioru Kupujący powinien należycie sprawdzić integralność Towarów i kompletność ich wyposażenia.

2. W przypadku odbioru osobistego przez Kupującego, momentem odbioru Towaru jest moment przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dokona kontroli Towaru przy odbiorze, może on dochodzić roszczeń z tytułu wad możliwych do wykrycia podczas takiej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że takie wady (np. brak akcesoriów) występowały w Towarze już w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru. Późniejsze stwierdzenie niekompletności Towaru lub uszkodzenia zewnętrznego Towaru nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji. Sprzedawca ma jednak możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy sprzedaży.

3) Kupujący-konsument może reklamować Towar osobiście we wszystkich oddziałach Sprzedawcy lub wysłać reklamowany towar przesyłką na adres AMPUL SYSTEM s.r.o. - Dział Reklamacji, Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk.

4. W przypadku, gdy Kupujący - konsument korzysta z uprawnienia do żądania usunięcia wad przez naprawę, a w karcie gwarancyjnej dla celów napraw gwarancyjnych Towaru wskazany jest inny niż Sprzedawca przedsiębiorca, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tej samej miejscowości co w przypadku Sprzedawcy lub w miejscowości bliższej Kupującemu, Kupujący może skorzystać z prawa do naprawy gwarancyjnej u przedsiębiorcy wskazanego w karcie gwarancyjnej i w ten sposób przyspieszyć rozstrzygnięcie swojej reklamacji.

5. Prawo do naprawy produktu może być również realizowane w odpowiednim autoryzowanym serwisie, Kupujący może dostarczyć Towar osobiście lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się w karcie gwarancyjnej lub Sprzedawca dostarczy ją Kupującemu na żądanie.

6. Jeżeli Kupujący wysyła Towar do Sprzedawcy lub punktu serwisowego usługą transportową, Kupujący powinien we własnym interesie zapakować reklamowany Towar w odpowiedni i dostatecznie ochronny materiał opakowaniowy spełniający wymogi transportu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku Towarów kruchych, przesyłka powinna być oznaczona odpowiednimi symbolami. Przesyłka powinna zawierać reklamowany Towar (w tym kompletne akcesoria), zalecamy dołączenie kopii dowodu sprzedaży, szczegółowego opisu reklamowanej wady oraz prawidłowych danych kontaktowych Kupującego. W przypadku dużych urządzeń AGD (pralki, lodówki, zmywarki itp.) wygodniej jest umówić się z Centrum Serwisowym na bezpośrednią wizytę serwisanta u Kupującego.

7. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia w sprawdzalny sposób, że towar został zakupiony w sklepie internetowym lub w sklepie AMPUL SYSTEM s.r.o. Optymalnie - oryginalny dowód zakupu Towaru lub prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.

8. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towarów nie dotyczą w szczególności przypadków, gdy wada lub uszkodzenie powstały:

 • uszkodzenia mechaniczne Towarów
 • udowodniona ingerencja w urządzenie, klęska żywiołowa, uszkodzenie mechaniczne lub jeśli plomby zostały usunięte lub uszkodzone, jeśli Towar jest zaplombowany,
 • przepięcia elektryczne (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,
 • ewidentnie niewłaściwe użycie,
 • użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją na opakowaniu lub karcie gwarancyjnej,
 • użytkowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania,
 • stosowanie w warunkach, które nie są odpowiednie pod względem temperatury, zapylenia, wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych dla środowiska bezpośrednio przewidzianego przez producenta lub które są wyraźnie sugerowane przez charakter produktu,
 • ewidentnie nieprofesjonalny montaż i obsługa,
 • jeżeli na przedłożonej karcie gwarancyjnej widoczne są ślady zmiany danych lub gdy Towar posiada inny numer seryjny niż ten, który widnieje na karcie gwarancyjnej.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, w przypadku Towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, w przypadku Towarów używanych za wadę odpowiadającą stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki Towar miał w chwili przejęcia przez Kupującego.

10. Za wadę spowodowaną niefachowym montażem lub innym niefachowym uruchomieniem uważa się wadę, jeżeli taki montaż lub uruchomienie zostało uzgodnione w Umowie kupna i wykonane przez Sprzedawcę lub inną osobę na odpowiedzialność Sprzedawcy.

11) monitory i telewizory LCD są zgodne z postanowieniami normy ISO 13406-2. Telewizor lub monitor LCD, który wykazał więcej niż maksymalną dopuszczalną liczbę wadliwych pikseli lub klastrów uważa się za Towar wadliwy z możliwością dochodzenia lub wykonywania prawa z tytułu naruszenia Umowy sprzedaży. Norma ISO 13406-2 dzieli monitory na cztery klasy jakości.

KlasaTyp 1 - biała kropka (piksel świecący stale)Typ 2 - czarna kropka (stale nieoświetlony piksel)

Typ 3 - kropka kolorowa (trwale nieoświetlony subpiksel, w wyniku czego powstaje kropka o kolorze innym niż pożądany)

Klaster (kwadrat 5x5 pikseli) typ 1Klaster (kwadrat 5x5 pikseli) typ 2
I.00000
II.22502
III.5155005
IV.50150500550

12. Jeśli materiały eksploatacyjne (np. bateria, akumulator, głowica drukująca, lampa projektora) są dołączone do zestawu lub zakupione, ich żywotność wynosi 6 miesięcy przy normalnym użytkowaniu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nie narusza to prawa Kupującego do reklamacji Towaru w ustawowym okresie gwarancji. Kupujący musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że gwarancja nie obejmuje zużycia Towaru lub jego części spowodowanego normalnym użytkowaniem i nie może być mylona z trwałością.

13. Do prezentów przekazywanych przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie w ramach umowy kupna innych odpłatnych Towarów nie można stosować rękojmi ani odpowiedzialności za wady wykraczającej poza zakres prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar przekazany w prezencie w stanie nienaruszonym.

14. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zobowiązań z tytułu wadliwego wykonania umowy w zakresie przewidzianym przez prawo (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer rejestracyjny oraz siedzibę Sprzedawcy. Jeżeli charakter rzeczy na to pozwala, wystarczy zamiast karty gwarancyjnej wydać Kupującemu dowód zakupu Towaru zawierający te same informacje co karta gwarancyjna. W przypadku udzielenia okresu gwarancji dłuższego niż ustawowy okres gwarancji, Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

IV. Okres gwarancji

1) O ile dla poszczególnych towarów nie określono dłuższego terminu, Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji z tytułu wady występującej w towarze konsumpcyjnym w następujący sposób: a) w przypadku nowych towarów w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania; b) w przypadku nieopakowanych towarów w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania; c) w przypadku towarów zamiennych zgodnie z § 2168 KC w ciągu dwudziestu jeden miesięcy od ich otrzymania; oraz d) w przypadku towarów używanych zgodnie z § 2168 KC w ciągu dwunastu miesięcy od ich otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. O ile nie ustalono inaczej dla poszczególnych towarów, sprzedawca udziela gwarancji jakości osobie dokonującej zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na okres dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru nowego i nieopakowanego, dwudziestu jeden miesięcy od otrzymania towaru zamiennego i dwunastu miesięcy dla towaru używanego.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Kupującego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Towar był w naprawie. W przypadku wymiany Towaru w ramach naprawy gwarancyjnej, kontynuowany jest pierwotny okres gwarancji.

3. Jeżeli zakupiony Towar ma być uruchomiony przez przedsiębiorcę innego niż Sprzedawca, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero od dnia uruchomienia Towaru, pod warunkiem, że Kupujący zlecił uruchomienie w ciągu trzech tygodni od otrzymania rzeczy oraz należycie i terminowo zapewnił niezbędne współdziałanie w celu wykonania usługi. Data oddania Towaru do użytku zostanie wskazana w dokumencie oddania do użytku otrzymanym przez Kupującego. Tym samym początek okresu gwarancyjnego ulega przesunięciu jedynie w przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków. Jeżeli którykolwiek z nich nie zostanie spełniony, okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru.

V. Prawa wynikające z wad Towarów

1) Jeżeli towar nie ma właściwości określonych w artykule Odpowiedzialność Sprzedawcy, Kupujący-Konsument może również żądać dostarczenia nowego Towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Kupujący-Konsument może żądać jedynie wymiany tej części, jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki, jest to nieistotne naruszenie umowy i w takim przypadku Kupujący-Konsument jest zawsze uprawniony wyłącznie do bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy.

2. Kupującemu-Konsumentowi przysługuje również prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może on prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Za ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się tę samą wadę, która była już co najmniej dwukrotnie usuwana w okresie gwarancji i która występuje ponownie. Jeżeli w okresie poprzedzającym zgłoszenie reklamacji Towar był co najmniej trzykrotnie naprawiany z powodu różnych wad nadających się do usunięcia, uważa się, że posiada on większą liczbę wad.

3. Jeżeli Kupujący-Konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do otrzymania nowego Towaru bez wad, wymiany części lub naprawy, może żądać stosownego rabatu. Kupującemu-Konsumentowi przysługuje również stosowny rabat, jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć nowych Towarów bez wad, wymienić ich części lub naprawić Towaru, a także jeżeli Sprzedawca nie zdoła usunąć wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady powodowałoby znaczne trudności dla Kupującego-Konsumenta.

4. Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego świadczenia, jeżeli Sprzedawca zawiadomił Kupującego przed przyjęciem Towaru, że Towar jest wadliwy albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.

5. Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach określonych w KC i ustawie. Odstąpienie od umowy jest skuteczne wobec Sprzedawcy z chwilą doręczenia lub wydania Sprzedawcy oświadczenia Kupującego-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wszystkie ustawowe warunki zgodnie z §2001 i nast. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co świadczyły sobie nawzajem na podstawie umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy kompletny Towar wraz ze wszystkimi akcesoriami.

7. Jeżeli wadliwe Towary zostały sprzedane jako używane lub sprzedane z rabatem odzwierciedlającym ich gorszą jakość w momencie sprzedaży, Kupującemu-Konsumentowi przysługuje rozsądny rabat zamiast prawa do wymiany Towarów.

VI. Rozpatrywanie skarg

1) Kupujący-Konsument musi doprowadzić do załatwienia reklamacji, w tym do usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący-Konsument uzgodnią dłuższy termin Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna się od dnia następnego po dacie złożenia reklamacji zgodnie z § 605 niemieckiego kodeksu cywilnego. Po upływie tego terminu Kupującemu-Przedsiębiorcy przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. Termin 30 dni nie jest wiążący dla Kupującego-Przedsiębiorcy.

Kupujący-Konsument może zwrócić się z zapytaniem o wynik reklamacji osobiście na adres placówki, w której złożono reklamację lub na jej linię obsługi klienta.

3) Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedawcy, lub autoryzowanemu serwisowi, wszelkiej pomocy w celu weryfikacji istnienia zgłaszanej wady i jej usunięcia (w tym testowania lub demontażu produktu). Przy składaniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przekazania Towaru czystego zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny, w tym wszystkich części i akcesoriów.

Kupujący jest zobowiązany do przekazania Towaru kompletnego na potrzeby procedury reklamacyjnej. Zaleca się również dołączenie kopii dowodu sprzedaży, dokładnego opisu usterki oraz pełnych danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail). W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy Towaru kompletnego, a jego kompletność jest niezbędna do stwierdzenia istnienia reklamowanej wady i/lub jej usunięcia, bieg terminu do zaspokojenia roszczenia rozpoczyna się dopiero z chwilą dostarczenia brakujących części.

5. Z chwilą przyjęcia Towaru do reklamacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i informacje Kupującego zapisane na dyskach twardych, pamięciach lub innych nośnikach informacji będących częścią przyjętego do reklamacji Towaru, ani za utratę tych danych i informacji.

6. Zgłaszając reklamację, Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny, który będzie służył jako dokument w rozliczeniu reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych przy sporządzaniu protokołu reklamacyjnego, których kompletność i poprawność potwierdza podpisaniem protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny zawiera informacje o tym, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść, jaki sposób załatwienia reklamacji jest wymagany przez Kupującego-Konsumenta. Jeżeli Kupujący-Konsument przesłał produkt do postępowania reklamacyjnego usługą transportową, otrzyma protokół reklamacyjny drogą elektroniczną.

7. Podczas każdej wizyty serwisanta u Kupującego (np. przy naprawie dużych urządzeń kuchennych) należy sporządzić protokół stwierdzonych usterek i formy ich usunięcia. Bez takiego raportu wizyta serwisanta nie jest brana pod uwagę.

8. Kupującemu-konsumentowi przysługuje zwrot kosztów zasadnie poniesionych w związku ze złożeniem reklamacji, przy czym koszty te rozumiane są jako najniższe z możliwych. Obejmuje to w szczególności koszty pocztowe związane z wysłaniem reklamowanego Towaru. Kupujący-konsument musi zażądać zwrotu tych kosztów bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca od upływu terminu do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego świadczenia.

VII. Odmowa uznania roszczenia

1) Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Towaru do reklamacji, jeżeli Towar jest zabrudzony lub jego części są zabrudzone.

2. Sprzedawca ma również prawo odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli Towar nie jest dostarczony zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny.

3. Ze względu na bezpieczeństwo w transporcie Towaru i inne czynności manipulacyjne, Sprzedawca jest również uprawniony do odmowy reklamacji Towaru, jeżeli z Towaru nie zostanie usunięty olej silnikowy i benzyna.

VIII. Odbiór Towaru z naprawy gwarancyjnej

1) Sprzedawca poinformuje Kupującego SMS-em, e-mailem lub telefonicznie po załatwieniu reklamacji. Jeżeli Towar został wysłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej, zostanie on wysłany na adres Kupującego po przetworzeniu.

2. Sprzedawca wystawi lub prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie określające datę i sposób załatwienia reklamacji, potwierdzenie dokonania naprawy i czas jej trwania lub przyczyny odrzucenia reklamacji.

3. W przypadku nieodebrania reklamowanego Towaru z naprawy gwarancyjnej w ciągu 2 miesięcy od upływu okresu naprawy gwarancyjnej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy opłaty za przechowanie w wysokości 50 CZK za każdy dzień zwłoki w odbiorze Towaru.

4. Wydając Towar po zaspokojeniu reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu otrzymanego przy odbiorze Towaru do reklamacji lub musi udowodnić swoją tożsamość.

Niniejsza Procedura Reklamacji wchodzi w życie i obowiązuje od 10 października 2021 roku i zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Zmiany w Procedurze Reklamacji mogą ulec zmianie.