Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

I. Przepisy podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej"GDPR") jest AMPUL SYSTEM s.r.o., nr ID. armády 641/40, 787 01, Šumperk (zwana dalej"Kontrolerem").
 2. Dane kontaktowe administratora to.

Adres: Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk

Email: info@ampul.eu

Telefon: +420 739 995 885

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest.
 • wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest.
 • do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
 • wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe.
 1. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem danych oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż przez 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są następujące osoby
 • zaangażowanych w dostawę towarów / usług / realizację płatności w ramach umowy,
 • świadczenie usług obsługi e-sklepu oraz innych usług w związku z prowadzeniem e-sklepu,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Prowadzone usługi, świadczące usługi marketingowe i pomocnicze
 • Google analytics - rejestruje pliki cookies i wykorzystanie strony internetowej
 • Google Adwords - rejestruje pliki cookie i korzystanie z witryny
 • Google Shopping - prośba o recenzję, zapisy email jeśli wyrazisz zgodę w procesie zamówienia
 • Heureka - rejestruje konwersje zakupowe i e-mail dla usługi "Zweryfikowany klient"
 • Zboží.cz - rejestruje konwersje zakupowe i email
 • Sklik - rejestruje pliki cookies, korzystanie z witryny, konwersje zakupowe
 • Hledejceny - rejestruje konwersje zakupowe i emailowe

VI. Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami GDPR, masz
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR; oraz
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. I niniejszego regulaminu. Zgodę można w każdej chwili wycofać na własnym koncie klienta.
 1. Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie przechowywania danych oraz przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności bezpieczny/szyfrowany dostęp do strony internetowej, szyfrowanie haseł klientów w bazie danych, regularne aktualizacje systemu, regularne tworzenie kopii zapasowych systemu.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzają Państwo, że są Państwo świadomi warunków ochrony danych i że akceptują je Państwo w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.