Žalbeni postupak

Žalbeni postupak trgovačkog društva AMPUL SYSTEM, s.r.o., sa sjedištem u Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, ID 04887557, PDV broj 04887557, upisan u trgovački registar koji vodi Okružni sud u Ostravi, odjel C, spis 65494 (u daljnjem tekstu također " AMPUL " ili " Prodavatelj ").

I. Opće odredbe

1. Žalbeni postupak pripremljen je u skladu s odredbama Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu " NOZ ") i Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama ( u daljnjem tekstu " Zakon "), a odnosi se na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu " Roba ") za koju kupac ostvaruje prava od odgovornosti za nedostatke (u daljnjem tekstu " reklamacija ") tijekom jamstvenog roka.

2. Žalbeni postupak sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora Kupac izražava suglasnost s Općim uvjetima poslovanja i ovim Pravilima reklamacije te potvrđuje da je s istima uredno upoznat.

3. Kupac internetske trgovine AMPUL je ili Kupac-potrošač u smislu § 2 stavak 1 slov. a) Zakona br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu: Kupac-potrošač ) odnosno kupca-poduzetnika koji prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Kupac-poduzetnik ) ). Kupac-potrošač i Kupac-poduzetnik u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju " Kupac ".

4. Pri sklapanju i ispunjenju kupoprodajnog ugovora prodavatelj djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti. Prodavatelj je poduzetnik koji neposredno ili putem drugih poduzetnika isporučuje proizvode ili usluge Kupcu.

II. Odgovornosti Prodavatelja

1. Prodavatelj jamči Kupcu da Roba nema nedostataka po primitku. Konkretno, Prodavatelj odgovara da je u trenutku kada je Kupac preuzeo Robu:

 • artikal ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora ona svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje su oni izvršili,
 • artikal je prikladan za svrhu koju Prodavatelj navodi za njegovu uporabu ili za koju se artikal ove vrste obično koristi,
 • kakvoća ili izvedba stvari odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili izvedba utvrđena prema ugovorenom uzorku ili modelu,
 • je stvar u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i,
 • predmet je u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa.

2. Uz Robu je priložen porezni dokument, a uz neke proizvode je priložena potvrda o jamstvu. Ako Robu ne prati jamstveni list, za reklamaciju se koristi porezni dokument.

III. Pravo od odgovornosti za nedostatke Robe

1. Očito oštećenje Robe ili njezinog pakiranja tijekom isporuke mora se odmah riješiti s prijevoznikom, a nedosljednosti se moraju zabilježiti u protokolu isporuke (otpremnica). Kupac nije dužan preuzeti takvu Robu od prijevoznika te će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja o svim otkrivenim oštećenjima. Na dan prihvaćanja, Kupac će propisno provjeriti cjelovitost Robe i cjelovitost njezinih dodataka.

2. U slučaju osobnog preuzimanja od strane Kupca, trenutak prihvaćanja Robe je trenutak prijenosa rizika od oštećenja Robe s Prodavatelja na Kupca. Ako Kupac ne pregleda Robu nakon prihvaćanja, može podnijeti zahtjeve za nedostatke koji se mogu otkriti tijekom ovog pregleda samo ako dokaže da je Roba već imala te nedostatke (npr. nedostajući dodaci) u trenutku prijenosa rizika od oštećenja na Roba. Kasnija reklamacija nekompletnosti Robe ili vanjskih oštećenja Robe ne lišava Kupca prava na reklamaciju artikla. Međutim, prodavatelj ima priliku dokazati da to nije u suprotnosti s kupoprodajnim ugovorom.

3. Kupac-potrošač može reklamirati Robu osobno u svim poslovnicama Prodavatelja ili reklamiranu robu poslati dostavom na adresu AMPUL SYSTEM s.r.o. - Odjel za reklamacije, Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk .

4. U slučaju da Kupac – potrošač koristi svoje pravo zahtijevati otklanjanje nedostataka popravkom iu jamstvenom listu, za potrebe jamstvenog popravka Robe određuje se poduzetnik različit od Prodavatelja, čije je sjedište odn. poslovnica je na istom mjestu kao iu slučaju Prodavatelja ili u bližem mjestu za Kupca, Kupac može ostvariti pravo na jamstveni popravak kod poduzetnika navedenog u jamstvenom listu i na taj način ubrzati obradu svog zahtjeva. .

5. Pravo na popravak proizvoda može se ostvariti iu nadležnom ovlaštenom servisu, Kupac robu može dostaviti osobno ili prijevoznom službom. Popis ovlaštenih servisa nalazi se u jamstvenom listu ili će ga Prodavatelj dostaviti Kupcu na zahtjev.

6. U slučaju da Kupac šalje Robu Prodavatelju ili servisu transportnom uslugom, dužan je, u vlastitom interesu, reklamiranu Robu zapakirati u prikladnu i dovoljno zaštitnu ambalažu koja udovoljava zahtjevima transporta kako bi nije oštećen tijekom transporta. Za lomljivu robu treba označiti pošiljku odgovarajućim simbolima. Pošiljka treba sadržavati reklamiranu robu (uključujući kompletnu dodatnu opremu), preporučujemo prilaganje kopije prodajnog dokumenta, detaljan opis reklamirane greške i točne podatke za kontakt Kupca. Kod velike bijele tehnike (perilice, hladnjaci, perilice posuđa i sl.) povoljnije je sa servisom dogovoriti da serviser izravno posjeti Kupca.

7. Kupac je dužan na dokaziv način dokazati da je Roba kupljena u internetskoj trgovini ili u trgovini tvrtke AMPUL SYSTEM s.r.o. Optimalan je originalni dokaz o kupnji Robe ili uredno popunjen jamstveni list.

8. Prava od odgovornosti za nedostatke Robe ne odnose se posebno na slučajeve kada je do kvara ili oštećenja došlo:

 • mehanička oštećenja Robe
 • dokazano neovlaštenog ometanja uređaja, elementarne nepogode, mehaničkog oštećenja ili ako su plombe skinute ili oštećene u slučaju da je Roba opremljena plombama,
 • električnim prenaponom (vidljive spaljene komponente ili tiskane pločice) s izuzetkom normalnih odstupanja,
 • dokazano neispravna uporaba,
 • koristiti suprotno uputama za uporabu ili uputama na pakiranju ili u jamstvenom listu,
 • koristiti protivno opće poznatim pravilima uporabe,
 • dokazano uporabom u uvjetima koji ne odgovaraju temperaturi, zaprašenosti, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima okoline, što je izravno odredio proizvođač ili jasno proizlazi iz prirode stvari,
 • dokazano neprofesionalna montaža i rad,
 • ako dostavljeni jamstveni list pokazuje očite znakove promjene podataka ili ako proizvod ima drugačiji serijski broj od onog navedenog u jamstvenom listu.

9. Odgovornost Prodavatelja za nedostatke ne odnosi se na istrošenost uzrokovanu normalnom uporabom, za Robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, za rabljenu Robu za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenost koju je Roba imala kada je Kupac preuzeo.

10. Nedostatak uzrokovan nestručnom montažom ili drugim nestručnim puštanjem u pogon smatra se nedostatkom ako je ta montaža ili puštanje u pogon ugovoreno kupoprodajnim ugovorom i izvršeno od strane Prodavatelja ili druge osobe pod odgovornošću Prodavatelja.

11. LCD monitori i televizori moraju ispunjavati odredbe ISO 13406-2. LCD TV ili monitor s većim od maksimalno dopuštenog broja neispravnih piksela ili klastera smatra se Robom s nedostatkom uz mogućnost reklamacije ili ostvarivanja prava zbog povrede kupoprodajnog ugovora. Norma ISO 13406-2 dijeli monitore u četiri klase kvalitete.

KlasaVrsta 1 - bijela točka (piksel koji neprekidno svijetli)Tip 2 - crna točka (trajno neosvijetljeni piksel)

Tip 3 – točka u boji (trajno bez/osvijetljen podpiksel, što rezultira točkom drugačije boje od željene)

Klaster (kvadrat 5x5 piksela) tip 1Klaster (kvadrat 5x5 piksela) tip 2
I.00000
II.22502
III.5155005
IV.50150500550

12. Ako je sadržaj pakiranja ili predmet kupnje potrošni materijal (npr. baterije, akumulatori, ispisna glava, lampa za projektor), njegov uobičajeni životni vijek pri normalnoj uporabi je 6 mjeseci, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Ovo ne utječe na pravo Kupca da potraži Robu unutar zakonskog jamstvenog roka. Međutim, Kupac mora uzeti u obzir činjenicu da jamstvo ne pokriva istrošenost Robe ili njezinih dijelova uzrokovanu normalnom uporabom i stoga se ne može zamijeniti s vijekom trajanja.

13. Za darove koje Prodavatelj daje Kupcu besplatno kao dio kupoprodajnog ugovora za drugu plaćenu Robu ne može se jamčiti niti odgovornost za nedostatke izvan okvira zakona. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, Kupac je dužan Prodavatelju vratiti Robu koju je dobio kao dar u izvornom stanju.

14. Na zahtjev Kupca, Prodavatelj je dužan Kupcu dostaviti pisanu potvrdu o obvezama iz neispravnog izvršenja u zakonom propisanom opsegu (jamstveni list). Jamstveni list mora sadržavati ime ili naziv tvrtke, matični broj i sjedište Prodavatelja. Ukoliko priroda stvari to dopušta, umjesto jamstvenog lista, dovoljno je Kupcu kao jamstveni list izdati dokaz o kupnji Robe koji sadrži podatke. Ukoliko je jamstveni rok dulji od zakonskog, Prodavatelj će uvjete i opseg produljenja jamstva odrediti u jamstvenom listu.

IV. Garantni rok

1. Ako za pojedinu robu nije određen dulji rok, kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje i to: a) za novu robu u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka; b) za nezapakiranu robu u roku od dvadeset i četiri mjeseca od prijema; c) za prerađenu robu u skladu sa § 2168 Građanskog zakonika u roku od dvadeset i jednog mjeseca od primitka; i d) za rabljenu robu u skladu sa § 2168 Građanskog zakonika u razdoblju od dvanaest mjeseci od primitka. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku. Osim ako nije drugačije navedeno za pojedinačnu robu, prodavatelj daje jamstvo kvalitete osobi koja kupuje u sklopu svoje poslovne djelatnosti u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca od primitka za novu i nepakiranu robu, u razdoblju od dvadeset i jedan mjesec od primitka. za obnovljenu robu i dvanaest mjeseci za rabljenu robu.

2. Jamstveni rok počinje po primitku Robe od strane Kupca. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme tijekom kojeg je Roba bila na popravku. U slučaju zamjene Robe u sklopu jamstvenog popravka, izvorni jamstveni rok se nastavlja.

3. Ako kupljenu Robu u rad stavlja poduzetnik koji nije Prodavatelj, jamstveni rok počinje teći tek od dana puštanja Robe u rad, ako je Kupac naručio puštanje u rad u roku od tri tjedna od preuzimanja. najkasnije preko artikla te je pravilno i pravodobno pružio potrebnu suradnju za izvršenje usluge. Datum puštanja Robe u rad naveden je u potvrdi o puštanju Robe u rad koju Kupac prima. Početak jamstvenog roka stoga se odgađa samo ako su ispunjeni svi gore navedeni uvjeti. Ukoliko bilo koji od njih nije zadovoljen, jamstveni rok počinje teći od dana primitka artikla.

V. Prava od nedostataka u Robi

1. Ako artikal nema svojstva navedena u članku Odgovornosti prodavatelja, Kupac-potrošač može zahtijevati i isporuku nove Robe bez nedostataka, ako to nije neopravdano zbog prirode nedostatka. Ako se nedostatak odnosi samo na dio Robe, Kupac-potrošač može zahtijevati zamjenu samo tog dijela, a ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, to je nebitna povreda ugovora i u takvom slučaju Kupac-potrošač uvijek ima isključivo pravo na besplatnu otklanjanje kvara popravkom stvari.

2. Kupac-potrošač ima pravo isporučiti novu Robu ili zamijeniti dio i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. defekti. U tom slučaju Kupac-potrošač ima pravo odustati od ugovora. Ponovnim pojavljivanjem kvara nakon popravka smatra se isti kvar koji je otklonjen najmanje dva puta tijekom jamstvenog roka i koji se ponovno pojavi. Ako je Roba popravljana najmanje tri puta zbog različitih nedostataka koji se mogu ukloniti prije reklamacije, smatra se da ima veći broj nedostataka.

3. Ukoliko Kupac-potrošač ne odustane od ugovora ili ne ostvari pravo na isporuku nove Robe bez nedostataka, na zamjenu njezine komponente ili na popravak, može zatražiti razuman popust. Kupac-potrošač ima pravo na razuman popust i u slučaju da Prodavatelj ne može isporučiti novu Robu bez nedostataka, zamijeniti njezine dijelove ili popraviti Robu, kao i u slučaju da Prodavatelj ne popravi nastalu situaciju u razumnom roku. vrijeme ili u slučaju da bi pravni lijek imao učinak značajnih poteškoća za Kupca – potrošača.

4. Kupac nema pravo na neispravno izvršenje, ako je Prodavatelj prije preuzimanja Robe obavijestio Kupca da Roba ima nedostatak ili ako je Kupac sam prouzročio nedostatak.

5. Kupac-potrošač ima pravo odustati od ugovora u svim slučajevima navedenim u NOZ-u i Zakonu. Odustajanje od ugovora ima učinak za Prodavatelja u trenutku kada mu se preda ili dostavi izjava Kupca-potrošača o odustajanju od ugovora, ako su ispunjeni svi zakonski uvjeti prema §2001 i dalje. NOZ U slučaju odustajanja od ugovora, ugovor se ispočetka raskida te su ugovorne strane dužne vratiti sve što su na temelju njega dale.

6. U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac je dužan Prodavatelju vratiti kompletnu Robu, uključujući sav pribor.

7. Ukoliko roba koja je prodana kao rabljena ili je prodana sniženo s obzirom na lošiju kvalitetu u trenutku prodaje ima nedostatak, Kupac-potrošač ima pravo na primjereni popust umjesto prava na zamjenu Robe.

VI. Obrada reklamacije

1. Prigovor kupca-potrošača mora se riješiti bez nepotrebnog odgađanja, uključujući i otklanjanje nedostatka, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se Prodavatelj i Kupac-potrošač ne dogovore o dužem roku. Rok za podmirenje odštetnog zahtjeva počinje teći dan nakon podnošenja odštetnog zahtjeva u skladu s člankom 605. NOZ-a. Nakon isteka tog roka, Kupcu-potrošaču pripadaju ista prava kao da se radi o bitnoj povredi ugovora. Rok od 30 dana ne obvezuje Kupca-poduzetnika.

2. Kupac-potrošač može se sam raspitati o ishodu prigovora na adresi lokala u kojem je podnio prigovor ili na njegovom korisničkom telefonu.

3. Kupac je dužan pružiti Prodavatelju, odnosno ovlaštenom servisu, svu suradnju kako bi se provjerilo postojanje reklamiranog nedostatka i otklonilo ga (uključujući ispitivanje ili demontažu proizvoda). Prilikom reklamacije, Kupac je dužan predati Robu čistu u skladu sa higijenskim propisima i općim higijenskim načelima, uključujući sve sastavne dijelove i pribor.

4. Kupac je dužan kompletnu Robu predati u postupak reklamacije. Također preporučujemo da priložite kopiju računa, detaljan opis kvara i potpune podatke za kontakt (adresa, telefon, e-mail). U slučaju da Kupac ne isporuči Robu kompletnu, a kompletnost je potrebna za utvrđivanje postojanja reklamiranog nedostatka i/ili za njegovo otklanjanje, rok za obradu reklamacije počinje teći tek isporukom dijelova koji nedostaju.

5. Prilikom preuzimanja Robe za reklamacijski postupak, Prodavatelj nije odgovoran za Kupčeve podatke i informacije pohranjene na tvrdim diskovima, memorijama ili drugim nositeljima informacija koji su dio Robe prihvaćene za reklamacije, niti za bilo kakav gubitak takvih podataka i informacije.

6. Prilikom reklamacije, Kupac će dobiti pisanu potvrdu - reklamacijski zapisnik, koji služi kao dokument za rješavanje reklamacije. Prilikom sastavljanja reklamacijskog zapisnika, kupac je dužan dati sve tražene podatke čiju potpunost i točnost potvrđuje potpisom na reklamacijskom zapisniku. Zapisnik o prigovoru sadrži podatke o tome kada je prigovor izjavljen, što sadrži te koji način rješavanja prigovora traži Kupac – potrošač. Ukoliko je Kupac-potrošač proizvod u reklamacijski postupak poslao transportnom službom, reklamacijski zapisnik će dobiti na e-mail.

7. Prilikom svakog posjeta servisera Kupcu (npr. prilikom popravka velikih kuhinjskih aparata) potrebno je sastaviti zapisnik o uočenim nedostacima i načinu njihovog otklanjanja. Bez takvog protokola, posjet servisera se ne uzima u obzir.

8. Kupac-potrošač ima pravo na naknadu troškova nastalih radi reklamacije, pri čemu se ti troškovi smatraju najnižim mogućim. To je uglavnom poštarina za slanje tražene robe. Naknadu ovih troškova kupac-potrošač mora zatražiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za ostvarivanje prava iz neispravne izvedbe.

VII. Odbijanje prihvaćanja reklamacije

1. Prodavatelj ima pravo odbiti primiti Robu za reklamaciju ako je Roba kontaminirana ili su njeni dijelovi kontaminirani.

2. Prodavatelj ima pravo odbiti zahtjev za Robu čak i ako Roba nije predana u skladu s higijenskim propisima i općim higijenskim načelima.

3. Iz sigurnosnih razloga tijekom prijevoza Robe i drugog rukovanja, Prodavatelj ima pravo odbiti reklamaciju Robe čak i ako iz nje nisu uklonjeni motorno ulje i benzin.

VIII. Preuzimanje robe iz jamstvenog popravka

1. Nakon rješavanja prigovora, Prodavatelj obavještava Kupca SMS-om, e-mailom ili telefonom. Ako je Roba poslana dostavom, bit će poslana na adresu Kupca nakon obrade.

2. Prodavatelj će Kupcu izdati, odnosno poslati pisanu potvrdu u kojoj će navesti datum i način rješavanja reklamacije, potvrdu o popravku i trajanje reklamacije ili obrazloženje odbijanja reklamacije.

3. U slučaju da ne podigne predmetnu robu iz jamstvenog popravka u roku od 2 mjeseca od isteka vremena u kojem je obavljen jamstveni popravak, Kupac je dužan platiti Prodavatelju naknadu za skladištenje od 50 CZK za svaki dan kašnjenja u preuzimanju Robe.

4. Prilikom isporuke Robe nakon riješene reklamacije, Kupac je dužan na reklamaciju predočiti dokument koji je primio prilikom preuzimanja Robe, odn. moraju dokazati svoj identitet.

Ovi Propisi o pritužbama stupaju na snagu i stupaju na snagu 10.10.2021. i zamjenjuju sve prethodne verzije. Zadržane su promjene žalbenog postupka.