Feltételek és kikötések

Az AMPUL SYSTEM s.r.o. internetes cég, azonosítószám: 048 87 557, adószám: CZ04887557, székhelye: Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, bejegyezve az Ostravai Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 65494-es betét (a továbbiakban: "AMPUL", "Eladó" vagy "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Ptk.") és a módosított 634/1992. sz. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény"), valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint készültek.

2. Az AMPUL webáruház vásárlója vagy: i) a törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogyasztó (a továbbiakban: "Fogyasztó"), ii) nem fogyasztónak minősülő személy (e két vásárlótípus a továbbiakban: "Vásárló").

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Ptk. 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák az Eladó és a Vevő között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Az online áruházat az Eladó a ampul.eu címen található weboldalon üzemelteti.

4. Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képező Panaszkezelési Eljárást, és megerősíti, hogy azokat megfelelően megismerte. A Vevő kellő tájékoztatást kap a jelen Általános Szerződési Feltételekről és a Panaszkezelési eljárásról, és lehetőséget kap arra, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerje azokat.

5. Az adásvételi szerződésben az e feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

6. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége keretében jár el. Az Eladó olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül árut vagy szolgáltatást nyújt a Vevőnek.

7. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.


II. Adásvételi szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat (ajánlat) a kínált áruknak az eladó által a weboldalon történő elhelyezése. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küld a Vevő e-mail címére. Az így létrejött szerződés csak a felek megállapodásával vagy jogi alapon módosítható vagy mondható fel. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy többek között a megrendelést vagy annak egy részét törölje, ha: i) az árut már nem gyártják, ii) az árut már nem szállítják, iii) az áruszállító ára jelentősen megváltozott, vagy iv) az árun nyilvánvalóan téves ár szerepel az Eladó weboldalán. Ha a vevő már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, akkor ezt az összeget visszatérítjük.

2. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva küldi el az Eladónak.

3. A vevő semmilyen jogát nem lehet gyakorolni a teljesen ingyenesen biztosított ajándékok esetében. Az ilyen áruk megfelelnek az ajándékozási szerződés feltételeinek, és az ajándékozási szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkoznak rájuk. Az ajándékozási szerződés az eladó és a fogyasztó között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a fogyasztó a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerinti 14 napos határidőn belül eláll az adásvételi szerződéstől, a fogyasztó köteles a megvásárolt áruval együtt átadott ajándékokat az eladónak visszaszolgáltatni.

4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a "Jelenleg nem elérhető" jelzéssel ellátott áruk megrendelését törölje, ha az áru már nem szállítható vagy más modellel helyettesíthető, vagy ha az ár jelentősen megváltozott, és ezt a Vevő az adásvételi szerződés tényleges megkötése előtt nem fogadja el. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt erről a helyzetről. Ha a megrendelés egy részét vagy egészét már kifizették, a pénzt visszatérítik a vevőnek.

5. Amennyiben a Vevő a Megrendelésben az Eladó üzletében történő személyes átvétel és a vételár előre történő kifizetésének kombinációját választja (függetlenül a fizetési módtól), az Eladó jogosult az áru átvételekor a személyazonosságot igazoló okmány alapján ellenőrizni a Vevő személyazonosságát.

6. Az Eladó webáruházában kínált áruk és szolgáltatások árai az Európai Unió országaira vonatkoznak, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat.

7. Az Európai Unión kívüli országokban további költségek merülhetnek fel (ÁFA, Vámdíj)
Az ezekkel a költségekkel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon az Ön
országának adó- és vámhatóságaihoz.

8. Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladót terheli az általános forgalmi adó. Az Eladó az áru átvételétől számított 15 napon belül a módosított, a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő adóigazolást - számlát - állít ki, és azt a Vevőnek elektronikus formában megküldi, amelyhez a Vevő hozzájárul.

9. Ha az Eladó nem küldött a Vevőnek jótállási jegyet, akkor az Eladó által a Vevőnek a fenti 8.) pont szerint megküldött adóigazolást kell jótállási jegyként használni.


III. Hibás teljesítésből eredő jogok

1. A hibás teljesítési jogokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre az alkalmazandó általános érvényű jogszabályok, különösen a Ptk. 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai az irányadók.

2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel, hogy a vevő az árut átvette:
(a) rendelkezik a felek között megállapodott tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt,
b) az áru alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,
(c) az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
d) az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és
e) megfelel a jogszabályi követelményeknek.

3. Ha az áru nem rendelkezik a fent említett jellemzőkkel, a vevő követelheti új, hibátlan áru szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellegére tekintettel ésszerűtlen, de ha a hiba az áru csak egy részét érinti, a vevő csak a rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a vevő jogosult a hiba ingyenes kijavítására. A vásárló akkor is jogosult új áru szállítására vagy alkatrész cseréjére, ha eltávolítható hiba esetén a javítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut. Ebben az esetben a vevőnek is joga van elállni a szerződéstől.

4. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új áru leszállításához, az alkatrész cseréjéhez vagy a javításhoz való jogával, ésszerű árengedményt követelhet. A vevő jogosult ésszerű árengedményre akkor is, ha az eladó nem képes új, hibátlan árut szállítani, az áru egy részét kicserélni vagy az árut kijavítani, valamint ha az eladó a hibát nem orvosolja ésszerű időn belül, vagy ha a hiba kijavítása jelentős nehézségeket okozna a vevőnek.

5. Hacsak az egyes árukra vonatkozóan nincs hosszabb határidő meghatározva, a vevő a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén az alábbiak szerint jogosult élni a jogával:
(a) új árukra az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül;
b) csomagolatlan árukra az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül;
c) a 2168 CC szakasz szerinti csereárura az átvételtől számított huszonegy hónapon belül; és a 2168 CC szakasz szerinti használt árukra az átvételtől számított tizenkét hónapon belül.
Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

6. Ha az egyes árukra vonatkozóan másként nem határozzák meg, az eladó az üzleti tevékenysége során vásárló személynek az átvételtől számított huszonnégy hónapig az új és csomagolatlan árukra, huszonegy hónapig a csereárura és tizenkét hónapig a használt árukra vonatkozó minőségi garanciát nyújt.

7. A III. cikk (5) és (6) bekezdésének alkalmazásában. a jelen Általános Szerződési Feltételekben a következőket kell tekinteni:
(a) kicsomagolt árunak minősülnek azok az áruk, amelyeket csak kicsomagoltak, vagy amelyek csomagolása sérült vagy cserecsomagolással rendelkezik, és ezeket az árukat nem használták, és a csomagolás tartalma teljes;
b) használt árunak minősülnek azok az áruk, amelyeket rövid ideig teszteltek vagy használtak, és amelyeken az ilyen használat esztétikai nyomai lehetnek, de ezek a nyomok nem befolyásolják a használhatóságot, és az áruk teljes mértékben működőképesek;
c) használt áruk azok az áruk, amelyeket használtak, és amelyeken a korábbi használat nyomai láthatók, de teljesen működőképesek, és minden szükséges tartozékot mindig tartalmaznak.
8.

9. A jelen feltételek III. cikkének (2) bekezdése nem vonatkozik: i) az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg, ii) a szokásos használatból eredő kopásra, iii) használt áruk esetében olyan hibára, amely megfelel annak a használati vagy kopási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy iv) ha ez az áru jellegéből következik.

10. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatosak, az eladó panaszszabályzata szabályozza.


IV. A szerződéstől való elállás joga

Ha az adásvételi szerződést távközlő eszközzel (webáruház) kötik, a fogyasztónak joga van a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. szakaszának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

2. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak, és a fogyasztónak jeleznie kell, hogy eláll a szerződéstől, ideális esetben a rendelésszámmal, a vásárlás dátumával és adott esetben a visszatérítésre szolgáló számlaszámmal együtt.

3. A fogyasztó az Eladó által biztosított, a jelen Általános Szerződési Feltételekhez csatolt elektronikus űrlapon is elállhat az adásvételi szerződéstől. A fogyasztó az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó székhelyének vagy telephelyének címére vagy az Eladó info@ampul.eu e-mail címére küldheti el.

4. Abban az esetben, ha a fogyasztó az előző bekezdések alapján eláll a szerződéstől, az Eladó a fogyasztótól kapott pénzösszeget (kivéve a fogyasztó által választott, az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód miatt felmerült többletköltségeket) a fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül ugyanolyan módon, ahogyan az Eladó azt a fogyasztótól megkapta, visszafizeti, kivéve, ha a fogyasztó másként rendelkezik. Az Eladó jogosult a Fogyasztó által nyújtott teljesítést a Fogyasztó által történő visszaszolgáltatáskor vagy más módon is visszaadni, feltéve, hogy a Fogyasztó ehhez hozzájárul, és a Fogyasztót nem terhelik további költségek. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a fogyasztónak visszafizetni, amíg a fogyasztó vissza nem küldi az árut az eladónak, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5. A Ptk. 14 napon belüli elállásra vonatkozó rendelkezése a Ptk. 1829. § (1) bekezdése alapján azonban nem értelmezhető úgy, mint az áru ingyenes kölcsönzésének lehetősége. Ha a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül él a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerinti elállási jogával, az elállást követő 14 napon belül köteles az eladónak átadni mindent, amit az adott szerződés alapján kapott, beleértve például az ajándékokat is. Ha ez már nem lehetséges (pl. az áru időközben megsemmisült vagy elfogyott), a fogyasztónak pénzbeli kártérítést kell nyújtania a már nem szállítható áruért cserébe. Ha a visszaküldött áru részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztótól, és követelését beszámíthatja a visszaküldött vételárba, és a fogyasztónak a csökkentett vételárat a Ptk. 1833. §-ának megfelelően visszatérítheti.

6. A fogyasztónak nincs joga a szerződéstől való elállásra a Polgári Törvénykönyv 1837. szakasza szerint, különösen a szerződések esetében:
(a) szolgáltatásnyújtás esetén, ha azt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben a fogyasztónak nincs joga elállni a szerződéstől,
b) olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási határidő alatt bekövetkezhetnek,
c) alkoholos italok értékesítése esetén, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
d) a fogyasztó által vagy számára személyre szabott áruk szállítása,
e) romlandó áruk, valamint olyan áruk szállítása, amelyeket a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekevertek más árukkal,
f) a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; Ez azonban nem vonatkozik a kértől eltérő utólagos javítás vagy a kértől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén,
g) olyan lezárt csomagolású áruk szállítása, amelyeket a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyek higiéniai okokból nem küldhetők vissza (pl.. borotvák, szőrtelenítők stb.),
h) hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására, ha az eredeti csomagolás sérült,
i) újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására,
j) szállásra, szállításra, vendéglátásra vagy szabadidős tevékenységre, ha az eladó ezeket a szolgáltatásokat meghatározott időn belül nyújtja,
k) nyilvános árverés alapján a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályok szerint kötött szerződésekre, vagy
l) digitális tartalom szolgáltatása esetén, kivéve, ha azt tárgyi adathordozón szolgáltatták, és azt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt szolgáltatták, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs elállási joga.

7. A szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, távközlő eszközzel kötött szerződés esetén pedig az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

V. Az értékesítés nyilvántartása

1. Az adásvételi nyilvántartásról szóló, módosított 112/2016. sz. törvény (a továbbiakban: adásvételi nyilvántartásról szóló törvény) értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevő részére. Ugyanakkor az eladó köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

2. Az Eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvénynek megfelelő bizonylatot állít ki elektronikus formában, e-mailben küldött elektronikus formában vagy papír alapon, a választott fizetési módtól és a szállítási módtól függően.


VI. Ajándékutalványok

1. Az ajándékutalványok az Eladó által kibocsátott értékpapírok, amelyek kizárólag az Eladótól történő vásárlás esetén válthatók be. A tanúsítványon szereplő kód az értéktárgyak értékesítésének technikai módjára szolgál. Amennyiben a fogyasztó a vásárlást nem fejezi be vagy a 14 napos határidőn belül eláll a Kbt. 1829. § (1) bekezdése szerinti 14 napos határidőn belül, az eladó generálhat a fogyasztó számára egy cserekódot. Egy új kód generálása nem eredményezi az értékelés változását.

2. Az adásvétel időpontja az értékesítési nyilvántartásról szóló törvény értelmében ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén az áru vevő részére történő feladásának pillanatában következik be.

VII. Elektromos készülékek visszavétele

1. Az Eladó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja az elektromos berendezések háztartásokból történő visszavételét és az elektromos hulladékok, elemek és akkumulátorok elkülönített gyűjtését. A Vevő jogosult a régi elektromos berendezéseket átadni, ha az Eladó bármelyik üzletében új, hasonló elektromos berendezést vagy elemet vagy akkumulátort vásárol. Az Eladó köteles gondoskodni arról is, hogy az elektromos berendezések vásárlása esetén a Vevő a hasonló elektromos berendezéseket a Vevő otthonában térítésmentesen visszaküldje.

2. A Vevő jogosult az elektromos berendezéseket, elektromos hulladékokat, illetve elemeket vagy akkumulátorokat az ASEKOL a.s., székhelye: 273 73 231, székhelye: Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, B részleg, 19943-as betét, honlapján http://www.asekol.cz/asekol/ feltüntetett gyűjtőhelyeken is leadni. Ez a weboldal felsorolja továbbá az elemekben és akkumulátorokban használt anyagok negatív hatásait, a szelektív gyűjtés grafikus szimbólumait, a szelektív gyűjtés megvalósítására vonatkozó információkat és annak fontosságát. A vásárló jogosult továbbá az elektromos berendezéseket, az elektromos hulladékot, illetve az elemeket vagy akkumulátorokat az érintett településen az ilyen hulladékok gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyeken leadni.

Az elektromos berendezéseket, e-hulladékot, elemeket vagy akkumulátorokat nem szabad a vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az erre kijelölt helyeken, azaz gyűjtőudvarokban vagy visszavételi pontokon, például a fent említett helyeken kell elhelyezni. A szóban forgó berendezéseket és hulladékokat új berendezések gyártására fogják felhasználni. Az ilyen berendezésekből és hulladékokból származó veszélyes és káros anyagok károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget.

VIII. A távközlési eszközök használatának költségei

1. A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a vevőnél a távközlés igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a vevő viseli.

IX. Hozzájárulások a közgyűjteményekhez

1. Ha a Vevő az Eladótól történő vásárlás során úgy dönt, hogy egy harmadik fél által tartott közgyűjteményhez kíván hozzájárulni, amelyben az Eladó is részt vesz, a Vevő és az Eladó között az adományozási szerződés megkötésével egyidejűleg adományozási szerződést kell kötni a Vevő és a közgyűjteményt tartó személy között az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában. A nyilvános gyűjteményt birtokló személy, valamint a gyűjteményre, annak céljára és nyilvántartására vonatkozó információk az adott gyűjteménynél vannak feltüntetve.

2. A vevőnek a közgyűjteményhez való hozzájárulását az eladó teljes egészében átutalja a megfelelő gyűjtőszámlára. A közgyűjteményt birtokló személy felelős azért, hogy a bevételt a gyűjtés céljának teljesítésére használja fel.

3. A gyűjtéshez való hozzájárulás nem visszatérítendő. A jelen Általános Szerződési Feltételek IV. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók.

X. Záró rendelkezések

1. Az Eladó a Vevő panaszait a info@ampul.eu elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a Vevő elektronikus címére.

2. Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását a Vevő személyes adatainak védelme című fejezetben ismertetjük. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak.

3. Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság egyebek mellett a törvény betartását felügyeli meghatározott keretek között.

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján az adásvételi szerződés megkötésének napján közzétett formában érvényesek. A Vevő megrendelését a Vevő és az Eladó között megkötött szerződésként történő visszaigazolását követően a teljesítés és a további nyilvántartás céljából archiváljuk, és annak státusza a Vevő számára hozzáférhető. A szerződést csehül vagy más nyelven is meg lehet kötni, kivéve, ha a szerződés megkötése emiatt nem lehetséges.

5. A fogyasztó és az eladó közötti vita esetén a fogyasztó élhet a peren kívüli vitarendezés lehetőségével is. Ebben az esetben a fogyasztó a bíróságon kívüli vitarendezési szervhez, azaz a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz (http://www.coi.cz ) fordulhat, és az ott meghatározott szabályokat követheti. A peren kívüli vitarendezésről további információk a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság honlapján is találhatók. Alternatív vitarendezést a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ oldalon található online űrlapon keresztül is lehet kezdeményezni.

Ezek a feltételek az AMPUL SYSTEM s.r.o. által üzemeltetett online üzletekben történő vásárlásra 2021. október 10-től érvényesek és hatályosak.