Pogoji in določila

Pogoji poslovanja internetnega podjetja AMPUL SYSTEM s.r.o., matična številka: 048 87 557, številka DDV: CZ04887557, s sedežem v Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Ostravi, oddelek C, vložek 65494 (v nadaljevanju "AMPUL", "prodajalec" ali "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Splošne določbe

1. Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) so pripravljeni v skladu z določbami Zakona št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: CC), in Zakona št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: zakon), ter drugimi veljavnimi pravnimi predpisi.

2. Kupec spletne trgovine AMPUL je: i) potrošnik v smislu točke a) prvega odstavka 2. člena Zakona (v nadaljevanju: potrošnik), ii) oseba, ki ni potrošnik (ti dve vrsti kupcev se v nadaljevanju imenujeta kupec).

3. Ti splošni pogoji v skladu z določbami člena 1751(1) OZ urejajo medsebojne pravice in obveznosti, ki nastanejo v zvezi z ali na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu na naslovu ampul.eu.

4. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se kupec strinja s temi splošnimi pogoji in reklamacijskim postopkom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev, ter potrjuje, da je z njimi ustrezno seznanjen. Kupec mora biti ustrezno obveščen o teh pogojih in reklamacijskem postopku ter mora imeti možnost, da se z njimi seznani pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

5. Določbe, ki odstopajo od teh pogojev, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi prevladajo nad določbami teh pogojev.

6. Prodajalec pri sklenitvi in izvajanju kupoprodajne pogodbe deluje v okviru svoje dejavnosti. Prodajalec je podjetnik, ki kupcu neposredno ali prek drugih podjetnikov dobavlja blago ali storitve.

7. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo teh pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.


II. Pogodba o nakupu

1. Ponudba za sklenitev kupoprodajne pogodbe (ponudba) je prodajalčeva umestitev ponujenega blaga na spletno mesto. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akcept), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov. Pogodbo, ki nastane, je mogoče spremeniti ali preklicati le s sporazumom strank ali na podlagi pravnih razlogov. Prodajalec si pridržuje pravico, da med drugim prekliče naročilo ali njegov del, če: i) se blago ne proizvaja več, ii) se blago ne dobavlja več, iii) se je cena dobavitelja blaga bistveno spremenila ali iv) je cena blaga na prodajalčevi spletni strani očitno napačna. Če je kupec že plačal del ali celotno kupnino, mu bo ta znesek vrnjen.

2. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, lahko preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Pošlji naročilo".

3. Za darila, ki so v celoti brezplačna, ni mogoče uveljavljati nobenih pravic kupca. Takšno blago izpolnjuje pogoje darilne pogodbe in ga ureja veljavna in veljavna zakonodaja za darilne pogodbe. Prodajalec in potrošnik skleneta darilno pogodbo pod pogojem, da mora potrošnik v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v 14-dnevnem roku v skladu s členom 1829(1) OZ prodajalcu vrniti darila, ki jih je prejel skupaj s kupljenim blagom.

4. Prodajalec si pridržuje pravico, da prekliče naročilo za blago z oznako "Trenutno ni na voljo", če blaga ni več mogoče dobaviti ali nadomestiti z drugim modelom ali če se je njegova cena bistveno spremenila, kupec pa se s tem ne strinja pred dejansko sklenitvijo prodajne pogodbe. Prodajalec o tem obvesti kupca. Če je bilo naročilo delno ali v celoti plačano, bo kupcu vrnjen denar.

5. Če kupec v naročilu izbere kombinacijo osebnega prevzema v prodajalni prodajalca in plačila kupnine vnaprej (ne glede na način plačila), ima prodajalec pravico, da ob prevzemu blaga preveri identiteto kupca na podlagi osebnega dokumenta.

6. Cene blaga in storitev, ponujenih v prodajalčevi spletni trgovini, so navedene za države Evropske unije, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi pristojbinami.

7. V državah zunaj Evropske unije se lahko zaračunajo dodatni stroški (DDV, Carinska dajatev). Za več informacij o teh stroških se obrnite na davčne in carinske organe v svoji državi.

8. Če je to v poslovnem prometu običajno ali če to določajo splošno veljavni pravni predpisi, prodajalec kupcu za plačila po kupoprodajni pogodbi izstavi davčni dokument - račun. Prodajalec je odgovoren za davek na dodano vrednost. Prodajalec izda davčni dokument - račun v skladu s pogoji, določenimi v Zakonu št. 235/2004 Z. z. o davku na dodano vrednost, kakor je bil spremenjen, v 15 dneh od datuma dobave blaga in ga pošlje kupcu v elektronski obliki, s čimer se kupec strinja.

9. Če prodajalec kupcu ni poslal garancijskega lista, se kot garancijski list uporablja davčni dokument, ki ga prodajalec pošlje kupcu v skladu z odstavkom 8) zgoraj.


III. Pravice, ki izhajajo iz nepravilne izvedbe

1. Pravice in obveznosti v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo veljavne splošno zavezujoče pravne določbe, zlasti členi 1914 do 1925, 2099 do 2117 in 2161 do 2174 CC.

2. Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je zlasti odgovoren, da je kupec v trenutku, ko je prevzel blago:
(a) ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in če dogovora ni, lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
(b) blago je primerno za namen, ki ga je navedel prodajalec ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
(c) blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali vzorec,
(d) blago je ustrezne količine, mere ali teže in
(e) je v skladu z zahtevami zakonodaje.

3. Če blago nima zgoraj navedenih lastnosti, lahko kupec zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, razen če je to glede na naravo napake nerazumno, če pa se napaka nanaša le na del blaga, lahko kupec zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to glede na naravo napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake. Kupec je upravičen tudi do dobave novega blaga ali zamenjave dela v primeru odstranljive napake, če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima tudi kupec pravico odstopiti od pogodbe.

4. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, zamenjave dela ali popravila, lahko zahteva primeren popust. Kupec je upravičen do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dobaviti novega blaga brez napak, zamenjati dela blaga ali popraviti blaga ter če prodajalec napake ne odpravi v razumnem roku ali če bi odpravljanje napake kupcu povzročilo precejšnje težave.

5. Če za posamezno blago ni določen daljši rok, lahko kupec uveljavlja pravico iz napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, na naslednji način:
(a) za novo blago v štiriindvajsetih mesecih od prejema;
(b) za nepakirano blago v štiriindvajsetih mesecih od prejema;
(c) za nadomestno blago v skladu s členom 2168 CC v enaindvajsetih mesecih od prejema; in za rabljeno blago v skladu s členom 2168 CC v dvanajstih mesecih od prejema.
Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu.

6. Če za posamezno blago ni drugače določeno, prodajalec zagotavlja garancijo za kakovost osebi, ki kupuje v okviru svoje dejavnosti, za obdobje štiriindvajsetih mesecev od prejema novega in nepakiranega blaga, enaindvajsetih mesecev od prejema nadomestnega blaga in dvanajstih mesecev za rabljeno blago.

7. Za namene člena III, odstavka 5 in 6. teh splošnih pogojev se šteje, da je:
(a) za razpakirano blago se šteje blago, ki je bilo le razpakirano ali ima poškodovano ali nadomestno embalažo in takšno blago ni bilo uporabljeno, vsebina embalaže pa je popolna;
(b) za rabljeno blago se šteje blago, ki je bilo morda testirano ali uporabljeno za krajši čas in ima lahko estetske sledove takšne uporabe, vendar ti sledovi ne vplivajo na uporabnost in je blago popolnoma funkcionalno;
c) rabljeno blago je blago, ki je bilo uporabljeno in ima znake prejšnje uporabe, vendar je popolnoma funkcionalno in vedno vključuje vse potrebne dodatke.
8.

9. Drugi odstavek III. člena teh splošnih pogojev se ne uporablja: i) pri blagu, prodanem po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, ii) za obrabo zaradi običajne uporabe, iii) pri rabljenem blagu za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali iv) če to izhaja iz narave blaga.

10. Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, ureja prodajalčev pravilnik o reklamacijah.


IV. Pravica do odstopa od pogodbe

Če je kupoprodajna pogodba sklenjena s sredstvi komunikacije na daljavo (spletna trgovina), ima potrošnik v skladu z določbami člena 1829(1) civilnega zakonika pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga brez navedbe razloga.

2. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem odstavku, potrošnik pa mora navesti, da odstopa od pogodbe, v idealnem primeru s številko naročila, datumom nakupa in po potrebi številko računa za vračilo.

3. Potrošnik lahko za odstop od kupoprodajne pogodbe uporabi tudi elektronski obrazec prodajalca, ki je priložen tem splošnim pogojem. Potrošnik lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na naslov prodajalčevega sedeža ali poslovnih prostorov ali na prodajalčev elektronski naslov info@ampul.eu.

4. Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s prejšnjimi odstavki, prodajalec vrne sredstva, ki jih je prejel od potrošnika (razen zneska, ki predstavlja dodatne stroške dostave blaga, ki so nastali zaradi potrošnikovega izbranega načina dostave blaga, ki se razlikuje od najcenejšega načina standardne dostave blaga, ki ga ponuja prodajalec), v 14 dneh po potrošnikovem odstopu od prodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od potrošnika, razen če potrošnik določi drugače. Prodajalec ima tudi pravico do vračila izpolnitve, ki jo je zagotovil potrošnik, ko potrošnik vrne blago, ali na drug način, če se potrošnik s tem strinja in če potrošniku ne nastanejo dodatni stroški. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec potrošniku ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden potrošnik vrne blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5. Vendar določbe OZ o odstopu od pogodbe v 14 dneh v skladu s členom 1829(1) OZ ni mogoče razumeti kot možnost brezplačne izposoje blaga. Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga v skladu s členom 1829(1) CC, mora v 14 dneh po odstopu od pogodbe prodajalcu izročiti vse, kar je prejel na podlagi zadevne pogodbe, na primer tudi darila. Če to ni več mogoče (npr. blago je bilo medtem uničeno ali porabljeno), mora potrošnik zagotoviti denarno nadomestilo v zameno za to, česar ni več mogoče dostaviti. Če je vrnjeno blago delno poškodovano, lahko prodajalec od potrošnika zahteva odškodnino in svojo terjatev pobota z vrnjeno kupnino ter potrošniku povrne znižano kupnino v skladu s členom 1833 CC.

6. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v skladu s členom 1837 CC, zlasti v primeru pogodb:
(a) za opravljanje storitev, če so bile opravljene s potrošnikovo predhodno izrecno privolitvijo pred iztekom odstopnega roka in je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe potrošnika obvestil, da v takem primeru potrošnik nima pravice odstopiti od pogodbe,
(b) za dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnih trgih, ki niso odvisna od prodajalčeve volje in do katerih lahko pride med odstopnim rokom,
(c) za dobavo alkoholnih pijač, ki se lahko dostavi šele po preteku tridesetih dni in katerega cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, neodvisno od volje prodajalca,
d) dobava blaga, ki je bilo prilagojeno potrošnikovim željam ali za njegovo osebo,
e) dobava hitro pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,
f) popravilo ali vzdrževanje, opravljeno na kraju, ki ga na zahtevo potrošnika določi sam; Vendar to ne velja v primeru naknadnih popravil, ki niso bila zahtevana, ali dobave nadomestnih delov, ki niso bili zahtevani,
g) dobava blaga v zaprti embalaži, ki jo je potrošnik odstranil iz embalaže in je iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti (npr. brivniki, depilatorji itd.),
h) za dobavo avdio ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je originalna embalaža poškodovana,
i) za dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij,
j) za nastanitev, prevoz, prehrano ali prostočasne dejavnosti, če prodajalec zagotovi te storitve v določenem obdobju,
k) sklenjene na podlagi javne dražbe v skladu z zakonom, ki ureja javne dražbe, ali
(l) za dobavo digitalne vsebine, razen če je bila dobavljena na otipljivem nosilcu podatkov in je bila dobavljena s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom odstopnega roka, prodajalec pa je potrošnika pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa.

7. V primeru odstopa od pogodbe kupec nosi stroške vračila blaga, v primeru pogodbe, sklenjene s sredstvi komunikacije na daljavo, pa tudi stroške vračila blaga, če ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

V. Evidentiranje prodaje

1. V skladu z Zakonom št. 112/2016 Coll., o evidencah o prodaji, s spremembami (v nadaljevanju: Zakon o evidencah o prodaji), je prodajalec dolžan kupcu izdati potrdilo o prejemu. Hkrati je prodajalec dolžan prejeto prodajo registrirati pri davčnem upravitelju prek spleta; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.

2. Prodajalec izdaja račune v skladu z Zakonom o evidentiranju prodaje v elektronski obliki, poslani po e-pošti, ali v papirni obliki, odvisno od izbranega načina plačila in načina prevoza.


VI. Darilni boni

1. Darilni boni so vrednostni papirji, ki jih izda prodajalec in jih je mogoče unovčiti samo za nakupe pri prodajalcu. Šifra na potrdilu se uporablja za tehnični način unovčenja dragocenosti. Če potrošnik ne opravi nakupa ali odstopi od pogodbe v 14 dneh v skladu s členom 1829(1) CC, lahko prodajalec za potrošnika ustvari nadomestno kodo. Vsako ustvarjanje nove kode ne povzroči spremembe vrednotenja.

2. Trenutek prodaje v smislu Zakona o evidencah prodajnih računov v primeru plačila z darilnim bonom nastopi v trenutku odpreme blaga kupcu.

VII. Prevzem električnih naprav

1. Prodajalec zagotovi prevzem električne opreme iz gospodinjstev ter ločeno zbiranje odpadne električne opreme, baterij in akumulatorjev v skladu z ustrezno zakonodajo. Kupec ima pravico, da ob nakupu nove podobne električne opreme, baterij ali akumulatorjev v kateri koli prodajalni prodajalca odda staro električno opremo. Ob nakupu električne opreme prodajalec poskrbi tudi za brezplačno vrnitev podobne električne opreme s strani kupca na njegovem domu.

2. Kupec lahko električno opremo, odpadno električno opremo ali baterije ali akumulatorje odda tudi na zbirnih mestih družbe ASEKOL a.s., s sedežem: 273 73 231, s sedežem Československega exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, vpisane v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložek 19943, navedene na spletni strani http://www.asekol.cz/asekol/. Na tej spletni strani so navedeni tudi negativni učinki snovi, ki se uporabljajo v baterijah ali akumulatorjih, grafični simboli za ločeno zbiranje, informacije o izvajanju ločenega zbiranja in njegovem pomenu. Kupec lahko električno opremo, električne odpadke, baterije ali akumulatorje odda tudi na zbirnih mestih, določenih za zbiranje teh odpadkov v zadevni občini.

Električne opreme, e-odpadkov, baterij ali akumulatorjev ne smete odlagati skupaj z mešanimi odpadki, temveč jih morate odložiti na za to določenih mestih, tj. na zbirnih dvoriščih ali prevzemnih mestih, npr. na zgoraj omenjenih mestih. Zadevna oprema in odpadki bodo nadalje uporabljeni za proizvodnjo nove opreme. Nevarne in škodljive snovi iz takšne opreme in odpadkov lahko škodujejo okolju ali zdravju ljudi.

VIII. Stroški uporabe sredstev komuniciranja na daljavo

1. Kupec se strinja z uporabo sredstev za komunikacijo na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacij na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec.

IX. Prispevki v javne zbirke

1. Če se kupec med nakupom pri prodajalcu odloči, da želi prispevati k javni zbirki, ki jo hrani tretja oseba, pri kateri sodeluje prodajalec, se hkrati s sklenitvijo prodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem sklene darilna pogodba med kupcem in osebo, ki hrani javno zbirko. Oseba, ki vodi javno zbirko, ter informacije o zbirki, njenem namenu in registraciji so navedene pri posamezni zbirki.

2. Prodajalec kupčev prispevek za javno zbirko v celoti prenese na ustrezen zbirni račun. Oseba, ki ima javno zbirko, je odgovorna za uporabo izkupička za izpolnitev namena zbirke.

3. Prispevek za zbirko se ne vrača. Določbe člena IV teh pogojev se ne uporabljajo.

X. Končne določbe

1. Prodajalec obravnava kupčeve pritožbe prek elektronskega naslova info@ampul.eu. Prodajalec pošlje informacije o obravnavi kupčeve pritožbe na kupčev elektronski naslov.

2. Kako prodajalec obdeluje osebne podatke kupca, je opisano v poglavju Varstvo osebnih podatkov kupcev. Kupec se zaveda, da je dolžan svoje osebne podatke posredovati pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca nemudoma obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni.

3. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor izvaja pristojni trgovinski urad v okviru svojih pristojnosti. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzira skladnost z zakonom na določenem področju.

4. Ti pogoji so veljavni, kot so bili objavljeni na prodajalčevi spletni strani na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupčevo naročilo se po potrditvi arhivira kot sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem za namen njegove izpolnitve in nadaljnje registracije, njegov status pa je dostopen kupcu. Pogodba se lahko sklene v češčini ali v drugih jezikih, razen če je to razlog za nezmožnost njene sklenitve.

5. V primeru spora med potrošnikom in prodajalcem lahko potrošnik uporabi tudi možnost izvensodnega reševanja sporov. V tem primeru se lahko potrošnik obrne na organ za izvensodno reševanje sporov, ki je češki trgovinski inšpektorat (http://www.coi.cz ), in ravna v skladu z njegovimi pravili. Več informacij o izvensodnem reševanju sporov je na voljo tudi na spletišču češkega trgovinskega inšpektorata. Alternativno reševanje sporov je mogoče sprožiti tudi prek spletnega obrazca na spletni strani https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Ti pogoji veljajo in se uporabljajo za nakupe v spletnih trgovinah, ki jih upravlja družba AMPUL SYSTEM s.r.o., od 10. oktobra 2021.