Kondenzatori

Kondenzator je pasivna električna komponenta čija je karakteristika kapacitet. Osim toga, svaki pravi kondenzator pokazuje i druga, takozvana parazitska svojstva, kao što su induktivitet i otpor, što ga razlikuje od kondenzatora, koji je zamišljena idealna komponenta koja ima samo kapacitet, štoviše konstantan i neovisan o okolnim uvjetima.

Princip kondenzatora:
Kondenzator se sastoji od dvije vodljive ploče (elektrode) odvojene dielektrikom. Električni naboji suprotnog polariteta nanose se na svaku od ploča, koje se međusobno privlače električnom silom. Dielektrik između ploča ne dopušta nabijenim česticama da dođu u kontakt, čime neutralizira, inače prazni, električne naboje. Istodobno, dielektrik svojom polarizacijom smanjuje jakost električnog polja naboja na pločama i tako omogućuje postavljanje veće količine naboja.

Više na Wiki

Najprodavaniji proizvodi u kategoriji