Kondenzátory

Kondenzátor je pasívna elektrotechnická súčiastka, ktorej charakteristickou vlastnosťou je kapacita. Každý skutočný kondenzátor okrem toho vykazuje ďalšie, takzvané parazitné vlastnosti, ako je indukčnosť a odpor, čím sa odlišuje od kapacitora, čo je myslená ideálna súčiastka, ktorá má iba kapacitu, navyše stálu a nezávislú na okolitých podmienkach.

Princíp kondenzátora:
Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek (elektrod) oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú elektrické náboje opačnej polarity, ktoré sa vzájomne priťahujú elektrickou silou. Dielektrikum medzi doskami nedovolí, aby sa častice s nábojom dostali do kontaktu, a tým došlo k neutralizácii, inak vybitiu elektrických nábojov. Pritom dielektrikum svojou polarizáciou zmenšuje silu elektrického poľa nábojov na doskách a umožňuje tak umiestnenie väčšieho množstva náboja.

Viac na Wiki

Najpredávanejšie produkty v kategórii